رشته حقوق

معیارهای کالبدی

دانلود پایان نامه

ویژگیهای کالبدی
قانونمندیهای کلی
ج : ساختار استخوانبندی شهر و روند رشد آن
1: یکی از الگوهای رایج رشد ساختاری استخوانبندی شهر، انشعاب شاخه‌هایی از محور اصلی و قرار گرفتن هسته‌ای بر آن بوده است.
2: در روند رشد ساختاری کالبدی، الگوی هسته‌ای به خطی- هسته‌ای تبدیل می‌شود. در این روند دو حالت اصلی اتفاق می‌افتد، یا هسته اولیه در راستای مهمترین محور ارتباطی به هسته دیگری متصل می‌گردد و یا در جهت محور اصلی موجود، در مکانی مناسب هسته ثانویه شکل می‌گیرد.
3 : در ساختار کالبدی الگوی خطی محدودیت رشد وجود داشته و لذا تغییر آن به الگوهای دیگر ضرورت می‌یابد.
4 : خروج از محور یا تغییر مکان یکی از محورهای (راههای) اصلی شهر در محل تقاطع با یک محور دیگر (راه دیگر)، موقعیتی برای تمرکز هسته‌ای عناصر و ابنیه شهر فراهم می‌آورد.
5 : در الگوی شبکه‌ای ساختار کالبدی، هسته‌ها یا عناصر اصلی غالباً در محل تلاقی محورها و رئوس شبکه شطرنجی یا مثلثی واقع می‌شوند.
6 : شهرهایی که دارای نظم هندسی در سطح کل شهر هستند، الگوی ساختاری استخوانبندی نیز تابع نظم کلی است.
د : بافت استخوانبندی شهر
1: بافت شهری محدوده استخوانبندی نسبت به بافت سایر نقاط شهر، اکثراً از قطعه‌بندیهای بزرگتر برخوردار است.
2: در محدوده استخوانبندی اصلی شهر، اغلب تنوعی از انواع الگوهای بافت شهری وجود دارد که با یکدیگر ترکیب شده‌اند.
3: ترکیب انواع بافتها در استخوانبندی شهر الگوی ارگانیک، پیوسته و فشرده‌ دارد اگر چه اجزای تشکیل دهنده این فضاها از الگوهای منظم در ترکیب فضاهای باز و بسته برخوردارند.
4: بافت شهری بخشهای مختلف استخوانبندی اصلی شهر اغلب تابعی از نوع کاربردی آن است به عنوان مثال راسته‌های تجاری و بازار ریز بافت، بخشهای حکومتی و مذهبی و فرهنگی دارای قطعه‌بندیهای بزرگتر هستند.
ه : فضای باز شهری در استخوانبندی
1 : استخوانبندی غالب شهرها دارای فضاهای باز شهری است که در مراحلی از تکامل استخوانبندی شهر به عنوان عامل برای سازمان‌یابی فضایی شهر مطرح می‌شوند و یا به صورت میادین به انتظام مرکزی و منظم عناصر منجر شده و یا به صورت خطی، انتظامی از عناصر را امکان پذیر می‌سازد.
2 : از دیگر انواع فضاهای باز محدوده استخوانبندی، نوعی از فضاهای باز است که با داشتن یک نقطه کانونی (یک عنصر نشانه‌ای یا یادمانی) عاملی برای انتظام بصری می‌شود.
4 : فضاهای باز شهری مانند میادین، گاه یک فضای واسط بین کاربریهای مهم شهری بوده و یا مجموعه‌های مختلف احداث شده در مراحل مختلف رشد استخوانبندی را به یکدیگر مرتبط می‌نمایند.
5 : معمولاً فضای باز محصور عناصر استخوانبندی نیز جزئی از فضاهای باز استخوانبندی به حساب می‌آیند زیرا بعضاً به علت ارتباط با شبکه راهها جزیی از فضای عمومی شهر می‌شوند.
ماخذ : نگارنده با برداشت از منابع، 1392
( ادامه جدول شماره 2-10 ) قانونمندیهای کلی ساماندهی استخوانبندی اصلی– معیارهای کالبدی
ویژگیهای کالبدی
قانونمندیهای کلی
و: شبکه ارتباطی و دسترسی ها در استخوانبندی شهر
1 : دسترسی به استخوانبندی اصلی شهر از خارج و نقاط مختلف شهر، مستقیم و با سهولت صورت می‌گیرد زیرا مجموعه‌ها بر محورهای اصلی برون و درون شهری قرار داشته یا توسط انشعابات اصلی به آن مرتبط می‌شوند.
2 : فواصل دسترسی به استخوانبندی اصلی شهر از اغلب مناطق شهری یکسان یا متعادل است. به ویژه اگر استخوانبندی اصلی شهر موقعیتی مرکزی در شهر داشته باشد.

مطلب مشابه :  مفهوم دادرسی و مجازات ملی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید