سبز اندیشان امروز

معاهدات بین المللی

با این وجود، در ادامه سعی گردیده مجموعه ای از اصول و تکنیک هایی که در غالب پروژه های بازسازی و احیا باید مورد لحاظ قرار گیرد را مورد اشاره قرار دهیم.
لذا برخی از اصول و تکنیک های اولیه مهندسی اکوسیستمی که در بازسازی و احیای تالاب ها قابل اعمال و اجرا بوده و دستور العمل هایی مهم در پیشبرد اهداف بازسازی و احیا این قلمرو آبی دارد و همچنین قطعنامه و دستور العمل های کنوانسیون مربوطه، به آن ها اشاره داشته اند به قرار زیر می باشد: 1
وضعیت و شرایط چشم انداز طبیعی تالاب از اهمیت زیادی در بازسازی و احیا برخوردار است؛
نوع زیستگاه طبیعی، متغیر و عاملی تاثیرگذار در اجرای طرح های بازسازی و احیا به شمار می رود؛
در امر بازسازی و احیای تنوع زیستی و کارکرد های تالاب، رژیم آب شناسی سایت تالابی مورد نظر، حایز اهمیت بسیار است؛
میزان فراورده های مغذی، در بازسازی تنوع زیستی تالاب دارای اهمیت است. سیستم های تالابی دارای فراورده های مغذی با سطح پایین و یا بالا هستند. بازسازی تالاب های با میزان مواد مغذی پایین اغلب توام با مشکلاتی است. اما در مناطق تالابی با سطح مواد مغذی بالا، امر بازسازی و احیا با سهولت بیشتری صورت می گیرد؛
کمبود و پراکندگی بانک های بذر و دانه برای گونه های جانوری می تواند بازسازی تالاب با مشکل مواجه نماید؛
وضعیت های زیست محیطی و خصوصیات تاریخچه زندگی در سایت تالابی باید در زمان بازسازی تنوع زیستی مورد لحاظ قرار گیرد؛
کارکرد ها و فواید تالاب ها در بازسازی و احیا بایستی تعیین گردیده و مورد شناسایی قرار گیرد. از جمله کارکرد های این قلمرو آبی که شامل مواردی همچون حفاظت از تنوع زیستی، تنظیم منابع غذایی و ذخایر آبی، تصفیه ذخایر آبی، کنترل سیلاب است، که باید اذعان داشت تعیین و شناسایی کارکرد ها پایداری و منافع ناشی از بازسازی و احیا را افزایش می دهد؛
______________________________
1 Mitsech, William J . & Gosselink, James G, op.cit, pp.406- 407.
Secretariat of the Convention on the Ramsar Convention on wetlands. Principles and guidelines for wetland restoration, Adopted by Resolution VIII.16 of the Ramsar Convention, Valencia, Spain, 18-26 November 2002, p.2.
طرح های بازسازی و احیای تالاب ها می بایست اصول تخصیص آب و نقشی که بازسازی می تواند بر حفظ کارکرد های اکوسیستمی تالاب ها داشته باشد را مورد لحاظ قرار دهد؛ 1
نظارت و کنترل های بلند مدت بر طرح های بازسازی و احیا دارای ضرورت است. 2 بسط و توسعه اقدامات تشویقی می تواند در موفقیت بلند مدت پروژه بازسازی و احیا دارای نقش ارزشمندی باشد؛ 3
طرح های بازسازی و احیا بایستی توام با اقداماتی به منظور افزایش آگاهی راجع به تاثیر اقدامات و رویه های نامطلوب و منفی که منجر به ویرانی اکوسیستم می گردد باشد. این اصل، مکانیسم اضافی را به منظور مشارکت هر چه بیشتر صاحبان زمین، مصرف کنندگان منابع و اجتماعات پیرامونی تالاب ها در فرایند اجرای پروژه را فراهم خواهد کرد. 4
گفتار سوم: مکانیسم های حقوقی بین المللی بازسازی و احیای تالاب ها بر اساس معاهدات بین المللی
ضرورت بازسازی تالاب های تخریب شده و همچنین شناسایی منافع مرتبط با بازسازی و احیای تالاب ها، منجر به اتخاذ پروژه های بازسازی و احیا در سطح بین المللی گردیده است. در این راستا، اسناد حقوقی بین المللی دو جانبه و چند جانبه متعددی بازسازی تالاب ها را مورد توجه قرار داده اند. برخی از این اسناد همچون کنوانسیون رامسر و کنوانسیون تنوع زیستی رویکردی اکوسیستمی را پیشنهاد کرده اند. اسناد بین المللی دیگری، همچون کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر حیوانات وحشی ( کنوانسیون بن) و طرح مدیریتی پرندگان آبی آمریای شمالی بیشتر بر کارکرد و ارزش های خاص تالاب تمرکز دارند. علاوه بر این، یک معاهده که به ظاهر ارتباطی با مناطق تالابی ندارد، ممکن است ابتکاراتی را به منظور احیا و بازسازی تالاب ها ارائه نماید. کنوانسیون چارچوب ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی از جمله این معاهدات
______________________________
1 برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به:
Ramsar Guidelines for the allocation and management of water for maintaining the ecological functions of wetlands: adopted by Resolution VIII.1.
2 برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به:

                                                    .