معاشرت و مجالست

معاشرت و مجالست

در فقه اسلامی چه شیعه و چه سنی بالاجماع و به اتفاق، ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیرکتابی باطل است(حرعاملی، 1420ه، ص 189، قرطبی، 1401 ج2، ص 44، در: عظیم‌زاده، علل و مستندات حرمت ازدواج با غیرمسلمان، 1389.
الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ … وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ …(مائده: ۵)
طباطبائی، ۱۳۸۴، ج۵، ص ۳۱۴-۳۱۵
بطور کلی نجاست بر دو قسم است: ذاتی و عرضی .بعضی از نجاسات هستند که ذاتا نجس هستند و رفع نجاست از آن ها محال است و رابطه ی آن ها و نجاست رابطه ی جزء و کل است که اگر جزء برداشته شود کل از بین می رود مثل خون، سگ، بول، خوک . بعضی از نجاسات عرضی اند به این معنا که شی وجود داشته و نجاست بر او عارض میشود و تا زمانی که نجاست رفع نشود شی نجس است.
الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حِلٌّ لَّکُمْ (مائده: 5)
ملامحسن فیض کاشانی،محمد حسین نجفی صاحب جواهر، از قائلین به‌طهارت اهل کتابند و معتقدند روایات تحذیر از معاشرت و مجالست با اهل کتاب به‌معنای نهی و کراهت است و حرمت و نجاستی در بین نیست. فیض، ملامحسن،‌وافی، ج 4، چاپ دوم، بی نا، بی تا، ص 6و نجفی، محمد حسین، جواهرالکلام، ج4، از ابواب نجاسات،‌انتشارات جامعه مدرسین، قم، بی تا، ص 346. مرحوم آخوند خراسانی گر چه در رساله ی عملیه فتوا به‌طهارت اهل کتاب نمی دهد؛ در کتاب لمعات النیره ضمن بررسی اقوال قائلین به‌طهارت و نجاست اهل کتاب
به‌دیدگاه طهارت تمایل بیشتری نشان می دهد و در آخر در این باره احتیاط می کند و مینویسد و الاحتیاط طریق النجاه؛ که به این احتیاط درفقه احتیاط مستحبی می گویند. خراسانی، محمد کاظم،‌لمعات النیره، چاپ اول، بی نا، بی تا، تهران، ص 108. مرحوم آیت ا … حکیم،‌آیت ا.. صادقی، آیت ا.. همدانی،‌شیخ علی پناه اشتهاردی از دیگر فقهایی هستندکه فتوا به‌طهارت اهل کتاب داده اند. از فقهای معاصر افرای مثل آیه الله فاضل لنکرانی ، شیخ جواد تبریزی، نبابر اظهر… آن ها را پاک می دانند، بنابراین اجتناب از رطوبت آنها را لازم نمیدانند.
مقدس اردبیلی،‌محدث بحرانی، شیخ انصاری و سیدکاظم طباطبایی یزدی از معتقدان به‌نجاست اهل کتابند. اردبیلی، احمد، شرح ارشاد، زبده البیان، نشر المکتبه المرتضویه،‌تهران،‌بی تا، ص 3 و بحرانی، یوسف،‌الحدائق الناضره، ج 5، چاپ دوم، دارالاضواء،‌بیروت، 1405ص 162-168 و انصاری، مرتضی،‌طهارت،‌چاپ اول،‌بی نا،‌ تهران، 1314ه.ق، ص 347 و سید کاظم،‌عروه الوثقی،‌چاپ دوم، مکتب االعلمیه، تهران،‌1358ه.ق،‌ص 67‌ شیخ طوسی در باب نجاست ذبایح اهل کتاب می نویسد: اهل کتاب چون نام خدا را بر زبان نمی آورند خوردن ذبایح ایشان جایز نیست. طوسی، ابوجعفر، کتاب خلاف،‌جوامع الفقهیه،‌چاپ اول؛‌ قم،‌ص 249 . از فقهای معاصر برخی مثل امام (ره ) آیه الله اراکی، آیهالله خوئی، آیهالله بهجت، آیه الله مکارم شیرازی و… آنان را نجس می دانند و معتقدند از رطوبت بدن آنان باید اجتناب کرد.
آخوند خراسانی، اللمعات النیره،‌ص 218 و بحارالانوار، ج 77، ص 51
مجلسی،‌بحارالانوار، ج 77،‌ص 51
محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام،‌ج 2،‌ص 222
آخوند خراسانی، اللمعات النیره،‌ص 216-218
غالب فقها حتی کسانی که غیرمسلمانان را پاک نمی دانند، واجب نمی دانند که دایه ی طفل مسلمان، زن مسلمان باشد. سخت‌ترین فتوایی که در این مورد وجود دارد این است که مستحب است که برای طفل، دایه‌ی مسلمان بگیرند و ومکروه است که دایه ی غیر مسلمان بگیرند و حداکثر شرطی هم که برای دایه ی غیر مسلمان گذاشته اند این است که از او بخواهند شراب و گوشت خوک نخورد و طفل را به‌خانه ی خودش نبرد. تحریر الوسیله، ج 2، ص 247
قول مشهور فقهای ما که برخی مانند شهید اول دعوی بر اجماع آن کرده اند این است که اگر برای غسل میت مسلمانی،فرد مسلمانی که محرم وی باشد پیدا نشود باید زن یا مرد کافر را به این کار واداشت. شرح لمعه ج 1، ص 409 و مرآه العقول مجلسی، ج 13، ص 339. در این شرایط اگر پس از آن که میت غسل داده شد مسلمانی پیدا شد غسل دادن مجدد وی لازم نیست بلکه لزوم آن محل اشکال است؛ یعنی پس از زوال اضطرار نباید عمل را دوباره تکرار کرد و میت را غسل داد و این امر دال بر آن است که عمل به‌صورت صحیح انجام شده است. برخی این جواز را به‌جهت اضطرار دانسته اند ولی این شرایط با اضطرار قابل تطبیق نیست زیرا در اضطرار باید راهی برگزید که مشکل کاملا یا بخش عمده آن حل شود نه راهی که مشکل صد در صد افزایش یابد؛ با فرض نجس بودن غیر مسلمانان اگر غیرمسلمانی میت مسلمان را غسل دهد نه تنها غسل واقعی که آخرین تطهیر بدن اوست انجام نمی شود بلکه عملی متناقض که غوطه ور ساختن در نجاست است انجام می شود و در شرایط اضطرار اگر قائل به‌نجاست کافر باشیم باید مثلا حکم به‌تیمم به‌جای غسل داد که نجاست ساری نشود و یا با رفع اضطرار دستور به‌تکرار غسل توسط مسلمان داد.
در احادیث معتبر و به‌تبع آن در فقه این مسئله مطرح است که در جنگ با غیر مسلمانان حربی اگر چیزی از اطعمه ی ایشان به‌تصرف در آید پیش از تقسیم غنیمت هم می توان از آن خورد . از امیرمومنان روایت شده است که خوردن طعامی که به‌غنیمت گرفته شده جایز است و اصحاب رسول الله نیز در روز جنگ خیبر به‌طعام متعلق به‌غیر مسلمانان دست یافتند و از آن خوردند و این امر با نجس بودن طعام غیرمسلمانان سازگار نیست. (میرزا حسین نوری، مستدرک الوسایل،‌چاپ اسلامیه،‌ج 2، ص 269)
عموم فقهای ما معتقدند که ازدواج مرد مسلمان با زنی که از اهل کتاب باشد جایز است و با توجه به‌روابط بسیار نزدیکی که میان زن و شوهر وجود دارد به‌دشواری می توان پذیرفت که شارع به‌مسلمانان اجازه دهد با فردی ناپاک چنان روابطی برقرار نمایند.
در احادیث و کتب فقهی آمده است که مسلمانان از طریق عقد قرارداد می توانند غیرمسلمانان را متعهد نمایند که وقتی مسلمانان از سرزمین ایشان عبور می کنند مهمان ایشان باشند. (علامه حلی، قواعدالاحکام، ج 1، ص 386-387) اگر غیرمسلمانان نجس ذاتی باشند اقامت در منزل ایشان و حشر ونشر وانجام اعمال عبادی جایز نیست .
در دوره ی پیامبر و معصومین بسیار اتفاق می‌افتاد که غیرمسلمانان به ‌مساجد و حتی مسجد پیامبر می‌آمدند و پرسش ها و حتی اعتراض هایی را مطرح می کردند و پیامبر و امامان به‌جای اعتراض به‌حضور آنان و اقدام به اخراجشان با آنان به گفتگو می‌پرداختند و این امر با اعتقاد به ‌پاک نبودن مسلمانان به‌هیچ وجه سازگار نیست. حضور ده‌ها تن از مسیحیان نجران در مسجد پیامبر با لباس‌های حریر و نماز خواندن ایشان به‌سوی قبله‌ی خود، حضور مردی یهودی در مسجد پیامبر و پاسخگویی پیامبر به‌سوالات وی، حضور یک غیرمسلمان منکر خدا در مسجد الحرام و پاسخگویی امام صادق به‌پرسش‌های وی از نمونه‌های این امر است.(محمدباقر مجلسی، بحارالانوار،‌ج 3، ص 51-52 و صدوق، التوحید، ص 293-295 و همان ص 398 و 399).
اگر فرد غیرمسلمان نجس ذاتی باشد چگونه ممکن است مسلمانان وی را درون خانه ی خود راه دهند و در شستشوی غذا و کار خانه از او بهره مند شوند و با زنانی از میان آن ها رابطه ی زناشویی داشته باشند؟‌ با توجه به‌سیره ی معصومین بدست می آید که ایشان نیز بردگان غیر مسلمان داشته اند و در امور منزل از ایشان استفاده می کرده اند که این سطح روابط نزدیک ائمه با نجاست ذاتی غیرمسلمانان در تعارض است.
مجلسی، مرآه العقول،‌ج 8، ص 423-425 و شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 9، ص 87؛ وسائل‌الشیعه، ج۲۴، ص ۲۱۱
مجلسی،‌مرآه‌ العقول،‌ج 8، ص 424

Share