مطالعه

مطالعه

یک نبود چینه شناسی در داخل سازند داریان در میمند و کوه منگشت شناسایی گردید. در این نواحی آپسین پسین به علت نبود Orbitolina (Mesorbitolina) parva، دیده نمی شود. وجود گونه‌ی Dictyoconus tunesianus در میمند نشاندهنده وجود نهشته های کم عمق انتهای آپسین می باشد.
همچنین جهت تعیین سن از آمونیت ها و فرامینیفرهای پلانکتونی نیز کمک گرفته شد. آمونیت ها و فرامینیفرهای پلانکتونی مربوط به سازند کژدمی از کوه بنگستان و سازند گرو در کبیرکوه گرفته شد، ضمن اینکه آمونیت از بعضی دیگر از برش های مورد مطالعه در خوزستان و فارس نیز جمع آوری گردید و توسط Luc G. Bulot و Michèle Caron مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج زیر حاصل شد:
در کبیرکوه و در سازند گرو، ردیف نهشته های آپسین تشخیص داده شد که شامل سطحی فشرده متعلق به آپسین انتهایی- آغاز آلبین است. زون های (P. melchioris/N. nolani to L. tardefurcata zone. ) نشاندهنده اینست که بخش زیرین سازند سروک در این برش دارای سن آپسین پسین تا آلبین میانی است.
قاعده سازند کژدمی به شدت چند زمانه است و از آپسین زیرین در کوه بنگستان (D. deshayesi zone)، آلبین زیرین در کوه فهلیان، آلبین زیرین تا میانی در خورموج و کوه گچ و آلبین پسین در کوه عسلویه متغیر است. در مطالعات قبلی(James and Wynd, 1965; Bordenave and Burwood, 1995) این مرز به انتهای آپسین و آغاز آلبین نسبت داده می شد.
مرز آپسین- آلبین در کوه بنگستان یک زون فاقد آمونیت بوده و فقط حاوی تعداد کمی از روزن داران پلاژیک کوچک نظیر (Hedbergellids وGlobigerinelloides) می باشد (planktonic foraminifera crisis).
بررسی سکانس استراتیگرافی بر روی برش های مورد مطالعه منجر به سکانس های زیر در حدفاصل بارمین تا آلبین میانی گردید (اشکال 10-2 تا 11-2):
سوپر سکانس بارمین: برای مطالعه این سوپرسکانس برش کبیرکوه انتخاب گردید و دو سکانس رده سه زیر در آن تشخیص داده شد:
AP Barremian 1 Sequence (AP Bar 1): Carbonate dominated
AP Barremian 2 Sequence (AP Bar 2):
a) marly interval at the base: as early transgression; b) carbonate marker bed in the middle, the Khalij Member: maximum transgression and early highstand; c) marly interval at the top: late highstand.
سوپـر سکانس آپسین (Lower Aptian – lower Upper Aptian): برای مطالعه این سوپرسکانس برش
های بنگستان، فهلیان، گچ و عسلویه انتخاب گردید و چهار سکانس زیر در آن تشخیص داده شد:
AP Apt 1 Sequence: Early Transgression (earliest Aptian)
AP Apt 2 Sequence: Late Transgression (late Early Aptian)
AP Apt 3 Sequence: Early Highstand (latest Early Aptian)
AP Apt 4 Sequence: Late Highstand (earlyLate Aptian)
شکل 10-2: سکانس های بارمین تا آلبین حوضه زاگرس، (اقتباس از Van Buchem et al., 2010).
شکل 11-2: سکانس های بارمین تا آلبین حوضه زاگرس، (اقتباس از Van Buchem et al., 2010).
سوپـر سکانس آپسین پسین- آلبین پیشین (Upper Aptian – Lower Albian): این سوپرسکانس عمدتاً در خوزستان و کبیرکوه مشاهده شد و شامل 4 سکانس رده 3 زیر است:
AP Apt 5 Sequence:Lowstand (Late Aptian)
AP Apt 6 Sequence:early transgression – Late Aptian
AP Alb 1 Sequence:late Transgression (earliest Albian)
AP Alb 2 Sequence: Highstand (late Early Albian)
سوپـر سکانس آلبین میانی (Middle Albian): این سوپرسکانس شامل یک سکانس رده دوم پیشرونده است:

Share