مطالعه

مطالعه

55
.9205
.5935
نتایج آزمون تی وابسته نشان می دهد که میانگین مراقبت مادرانه هم آغوشی(مراقبت کانگوروئی) در کاهش زمان بی قراری در شیرخواران کولیکی بر حسب سن شیرخوار در وضعیت بعد نسبت به قبل کاهش نیافته است( به ترتیب381/1 و 120/1) و این رابطه به لحاظ آماری معنی دار نبوده است.
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها
تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی در کاهش زمان بی قراری……………….. بحث و نتیجه گیری
قراری……………………………………………..بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی ( مراقبت کانگوروئی) در کاهش زمان بی قراری در شیرخواران کولیکی صورت پذیرفته است. در پایان مطالعه 55 شیرخوار از66 مورد اولیه مورد بررسی قرار گرفتند . این شیرخواران 15تا60 روزه بوده و طی مدت یکسال با تشخیص کولیک شیرخواری مورد مطالعه قرار گرفتند .اقدام درمانی بکار گرفته شده انجام مراقبت مادرانه هم آغوشی حداقل به مدت دو ساعت بوده است. میانگین زمان بی قراری در شیرخواران قبل از اجرای مراقبت هم آغوشی مادرانه (مراقبت کانگوروئی ) 3.55 ساعت و بعد از اجرای مراقبت هم آغوشی مادرانه (مراقبت کانگوروئی ) 1.69 ساعت در روز کاهش یافت و تفاوت از نظر آماری معنا دار بود.(P<0>مشابه این نتیجه در مطالعه Ellett در سال 2003 می باشد وی مشاهد نمودکه تماس پوستی مادر و شیرخوار به روش کانگوروئی باعث کاهش مدت زمان گریه و بی قراری و افزایش مدت زمان خواب و آرامش در شیرخوار می شود) 59 ).سعیدی و همکارانش نیز در مشهد در سال 2009 طی مطالعه ای بر روی شیرخواران کولیکی متوجه شده اند که با استفاده از روش مراقبت کانگوروئی علائم شیرخواران کولیکی که شامل بی قراری و گریه بوده بطور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است (89). همین محقق در یک مطالعه دیگر نشان داد که درد ناشی از واکسیناسیون در نوزادان با روش نگهداری کانگوروئی کاهش می یابد (55). هم چنینLudington و همکارانش درسال 2005 گزارشی مبنی بر اثر آنالژزیک مراقبت کانگوروئی در نوزادان پره ترم حین خون گیری از پاشنه پا انتشار داده اند(50) تحقیقات Gray و همکارانش در سال 2000 نشان داد که نوزادانی که به هنگام خونگیری از کف پا به مدت 10 الی 15 دقیقه مراقبت کانگوروئی دریافت می کردند نسبت به نوزادان پیچیده شده در قنداق شدت درد کمتری داشتند.تماس پوست به پوست می تواند باعث تغییر حالت صورت و کاهش مدت گریه نوزادان گروه مورد شود. هم چنین از افزایش قابل توجه تعداد ضربانات قلب نوزادان گروه مورد نیز پیشگیری نمود.(48). نتایج مطالعه جانستون و همکاران نشان داد که وقتی نوزادان پره ترم روش مراقبتی کانگوروئی را دریافت می کردند سطوح درد آنها در طی انجام روند خونگیری بطور قابل ملاحظه ای پایین تر بود و آنها تغییرات چهره ( مثل اخم کردن و فشردن چشم ها به یکدیگر ) کمتری را نشان دادند. نمرات درد در شرایط کانگوروئی به طور معنی دار نسبت به گروه کنترل پایین تر بود که نشان دهنده تاثیر روش کانگوروئی بر کاهش درد ناشی از خونگیری از کف پا در نوزادان بیشتر از 32 هفته بود. (93)
تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی در کاهش زمان بی قراری……………….. بحث و نتیجه گیری
در مطالعه کاسترال و همکارانش در سال 2008 مشخص گردید که تماس پوستی مستقیم مادر و نوزاد در طی نمونه گیری از کف پا در گروه درمان می تواند باعث ایجاد تغییرات کمتری در صورت نوزاد شود. هم چنین افزایش ضربان قلب و زمان گریه
در گروه درمان ، کمتر بود.(54). نتایج مطالعه اسما و همکاران نشان داد که تماس پوستی باعث کاهش پاسخ ها و واکنش های رفتاری و فیزیولوژیک در مقابل تحریکات دردناک می شود. نوزادانی که مراقبت کانگوروئی دریافت می کردند در اولین دقیقه تزریق ، درد متوسط و در دومین و سومین دقیقه تزریق ، درد خفیف داشتند. در صورتی که نوزادان گروه کنترل که مراقبت را دریافت نمی کردند ، هنگام تزریق و پس از آن درد شدید داشتند.(94). ساجدی و همکاران در مطالعه ای تاثیر روش مراقبت کانگوروئی بر پاسخ های فیزیولوژیک به درد نوزادان سرموعد و سالم را در طی تزریق عضلانی ویتامین k بررسی نمود.نتایج نشان داد که ضربان قلب نوزادان 3 دقیقه پس از تزریق در گروه آزمون به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود. هم چنین میزان اشباع اکسیژن شریانی در طی تزریق و 3 دقیقه پس از آن در گروه آزمون بطور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود.از آنجائی که نوزادان با متغییرهای فیزیولوژیک مثل تغییر در ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن شریانی نیز به درد پاسخ می دهند، این نتایج می تواند حاکی از این باشد که شدت درد در گروه آزمون کمتر از گروه کنترل است.(95) در این مطالعه همچنین به بررسی اثر سطح تحصیلات مادر در کاهش زمان بی قراری شیرخوار قبل و بعد از مداخله مراقبت مادرانه هم آغوشی پرداختیم که از نظر اختلاف میانگین معنی دار نبودند . هم چنین از این نظر تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی ( مراقبت کانگوروئی) بر کاهش بی قراری شیرخوار بر اساس جنس و سن شیرخوار نیز بررسی صورت گرفت که از نظر آماری تفاوت معنی دار نبود و این به آن معنی است که هر دو جنس پسر و دختر باهر سطح از تحصیلات مادری و با هر سن در زمان بروز علائم کولیک(محدوده مطالعه) می توانند از مراقبت مادرانه هم آغوشی سود ببرندو در همه این موارد زمان بیقراری کاهش می یابد.
این مطالعه تائید می کند که روش مراقبت مادرانه هم آغوشی ( مراقبت کانگوروئی) می تواند باعث کاهش زمان بی قراری در شیرخوران کولیکی شودلذا ما مراقبت هم آغوشی را به عنوان یک اقدام کمکی در کنار مداخلات پزشکی دیگربعنوان یکی از راههای کم کردن مدت زمان گریه و بیقراری شیرخواران کولیکی پیشنهاد مینماییم.
تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی در کاهش زمان بی قراری……………….. بحث و نتیجه گیری
فهرست منابع:
Freedman SB ,Al-harthy N, Thull-Freedamn J. The crying infant: diagnostic testing and frequency of serious underling disease. Pediatrics 2009; 123:841-848
Davidson B. E., Llanos R.M., Cancilla M. R., Redman N.C. and Hillier A. J. (1995). Current research on the genetics of lactic acid production in lactic acid bacteria. Int. Dairy Journal, 5, 763-784.
. Sharp M.E. (1955), A serological classification of lactobacilli, J Gen Microbiol, 12, 22-107.
. Collier L., Balows A., Susman M. “Toply and Wilson’s Microbiology and Microbiol Infections” 9th edition, Page 655, Arnold Publisher, 1998.

Share