مطالعات قرآنی

مطالعات قرآنی

تحلیل مضمون به دنبال استخراج مضامین برجسته یک متن در سطوح مختلف است؛ شبکه مضامین نیز به دنبال تسهیل ساختاردهی و ترسیم این مضمون‌هاست. (شیخ‌زاده، 1391). شبکه مضامین براساس روندی مشخص، مضامین پایه (کدها و نکات کلید متن)، مضامین سازمان‌دهنده (مضامین به دست آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و مضامین فراگیر(مضامین عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به مثابه کل) را نظام‌مند می‌کند. سپس از مضامین به صورت نقشه های شبکه تارنما، رسم و مضامین برجسته هر یک از این سه سطح همراه با روابط میان آنها نشان داده می‌شود.(ر.ک: شیخ‌زاده و دیگران، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، 1390).
براون، 2006، ص 78؛ به نقل از : سعدآبادی و دیگران، الگوی پیشرفت و تعالی علوی، 1392.
طبقه‌بندی گام به گام مفاهیم اسلامی در یک زمینه خاص در تحقیقات دیگران هم انجام شده است به‌عنوان مثال، آیت‌الله مصباح یزدی برای تفسیر موضوعی قرآن هفت مرحله را پیشنهاد می‌کند که عبارتند از: انتخاب موضوع یا مسأله، تحدید مفهومی موضوع یا مسأله، استخراج و گردآوری آیات، تعیین حد دلالت آیه، تعیین نوع ارتباط آیه با موضوع، دسته‌بندی منطقی ریز موضوعات و تفسیر هر یک آیات گردآوری‌شده.(ر.ک: رجبی، تفسیر موضوعی قرآن از منظر استاد محمدتقی مصباح؛ قرآن شناخت، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1388، ص 111 ـ 146). همچنین هادوی تهرانی در روش ارائه نظریه اندیشه مدون شش مرحله را در نظر می‌گیرد که عبارتند از: استخراج و کشف عناصر دینی؛ تفکیک عناصر جهان شمول؛ دستیابی به عناصر جهان شمول در سه گروه: فلسفه، مکتب و نظام؛ هماهنگ‌سازی عناصر جهان‌شمولی برای رسیدن به مجموعه‌ای سازگار و طراحی سازوکار عناصر جهان‌شمول(هادوی، نظریه اندیشه مدون، 1377).
غنوی، درآمدی بر فقه اخلاق، 1393، ص141
مطیع، پاکتچی و نامور، درآمدی بر استفاده از روش‌های «معناشناسی» در مطالعات قرآنی،پژوهش دینی، ش هجدهم، 1388
اسمیت، ارتباطات و فرهنگ، ص 239
به‌همین دلیل در مرور ادبیات نظری سخنی از هابرماس به‌میان نیامده است.
اسکات، 1990، ص 6
فلیک، درآمدی بر روش تحقیق کیفی، 1392، ص 278
یعقوبی، ابوالقاسم، «گردشگری در قرآن»، ۱۳۷۶
حجرات:13
آل‌عمران: 137، انعام: 11، نحل: 36، نمل:69، عنکبوت:20 و روم:42
الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه أولئک الذین هداهم الله و أولئک هم أولوالالباب.
آیاتی مانند: قُلْ سِیرُواْ فِی الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَهُ الْمُکَذِّبِینَ(انعام/۱۱)؛ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَهُ الْمُجْرِمِینَ(نمل/۶۸)؛ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظرو کیف کان عاقبه المکذبین هذا بیان للناس وهدی و موعظه للمتقین(آل‌عمران آیه 137، 138 )؛
فلسفه سیر در زمین در قرآن کریم مسئله گردش در روی زمین (سیر در ارض) شش مرتبه‌و در سوره های آل عمران آیه 137، سوره انعام آیه 6، سوره نحل آیه 36، سوره نمل آیه 69، سوره عنکبوت آیه 20، سوره روم آیه 42 و سوره سبا آیه 18 آمده است که از شش یاهفت مرتبه‌مذکور در سوره عنکبوت به‌منظور اطلاع یافتن از اسرار آفرینش و پنج مرتبه‌دیگر به‌منظور عبرت گرفتن از عواقب دردناک و شوم اقوام ظالم وجبار ، ستمگر و آلوده می باشد.
حجرات:۱۳
ساحل افتاده گفت گر چه بسی زیستمهیچ نه معلوم شد آه که من کیستم
موج ز خود رفته‌ای تیز خرامید و گفتهست اگر می‌روم گر نروم نیستم
آسمان از سفر نمود جلالقمر اندر سفر گرفت کمال
اگر پارسایی سیاحت نکردسفر کردگانش نخوانند مرد
ر.ک: همایون، 1384، ص 138-141.
ابن‌بابویه، محمدبن‌علی؛ علل‏الشرائع، حسین قاسمی، قم، وانک، 1389، چاپ اول.

Share