مطالعات فرهنگی

مطالعات فرهنگی

1. از این اثر چند چاپ تاکنون انتشار یافته است که تصحیح لسترنج و نیکلسون مورد استفاده قرار گرفت:
ـ ابن‌بلخی، فارسنامه، تصحیح گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسو (تهارن: اساطیر، 1385) که از روی نسخۀ چاپ‌شده در دانشگاه کمبریج (Cambridge University Press, 1921) افست شده است.
تصحیح دیگر این اثر که قابل تأمل است با این مشخصات به چاپ رسیده است:
ـ ابن بلخی، فارسنامه، به کوشش منصور رستگار فسایی (شیراز: بنیاد فارس‌شناسی، 1374).
2. میرزا جعفرخان حقایق‌نگار خور‌موجی، ُنزهت ‌الاخبار، تصحیح سید علی آل‌داود (تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380).
ابوالعباس معین‌الدین زرکوب شیرازی، شیرازنامه، به کوشش اسماعیل واعظ جوادی (تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1350).
تاریخ سیستان، تصحیح ملک‌الشعرای بهار (تهران: زوار، 1314). همچنین نسخه‌ای از جغرافیلی سیتان وزیری در ادامه جغرافیای کرمان (تألیف1288ق) آگاهی‌های سودمندی درباره جغرافیای تاریخی این ناحیه ارائه می‌دهد: احمد علی خان وزیری، جغرافیای سیستان، به کوشش محمدرضا نصیری(تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1386).
افضل کرمانی، ابوحامد، سلجوقیان و غز در کرمان. تحریر محمد ابراهیم خبیصی، تصحیح محمد ابراهیم باستانی پاریزی، تهران: کوروش، 1373.
احمد علی خان وزیری، تاریخ کرمان، تصحیح محمد ابراهیم باستانی پاریزی (تهران: علمی، 1375).
همو، جغرافیای کرمان، تصحیح محمد ابراهیم باستانی پاریزی (تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1376).
برای آگاهی کلی درباره این دوره و دودمان بویه که از سوی امیران سامانی حکمرانی بر کرمان را به دست آوردند، ر. ک: Bosworth, C. E. “The Banu Ilyas of Kirman”. Iran and Islam (in Memory of the late Vladimir Minorsky). Editor: C. E. Bosworth. Edinburgh: University Press, 1971.
معین‌الدین محمد زمجی اسفزاری، روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات، تصحیح محمد کاظم امام (تهران: دانشگاه تهران، 1338).
سیف بن محمد بن یعقوب الهروی، تاریخ‌نامۀ هرات، تصحیح محمد زبیر الصدیقی، به اهتمام خان بهادر خلیفه محمد اسدالله (تهران: خیام، 1352).
این نسخه به کوشش ایرج افشار و محمد حسین میرحسینی به صورت چاپ عکسی در دست انتشار است.
برای آگاهی بیشتر، ر. ک: ناجی، تاریخ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان، ص 556.
برای آگاهی کلی پیرامون این‌گونه منابع در دورۀ سامانیان، ر. ک: ناجی، تاریخ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان، ص 549-555. از میان پژوهش‌هایی که دربارۀ بلخ و مرو انتشار یافته‌اند می‌توان به این آثار اشاره کرد:
ـ الهامه مفتاح، جغرافیای تاریخی بلخ و جیحون و مضافات بلخ (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1376).
ـ آذرمیدخت مشایخ فریدنی، بلخ کهن‌ترین شهر ایرانی آسیای مرکزی در قرون نخستین اسلامی (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1376).
ـ‌هایده معیّری، باختر به روایت تاریخ (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1377).
ـ ناصر گذشته، «بلخ»، دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (تهران: مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1383) ج12.
ـ سید منصور سید سجادی، مرو، (تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، 1385).

Share