مطالعات فرهنگی

مطالعات فرهنگی

______. فارسنامه. به کوشش منصور رستگار فسایی. شیراز: بنیاد فارس‌شناسی، 1374.
_____. فارسنامه. تصحیح گای لسترانج و رینولد آلن نیکلسن. تهران: اساطیر، 1385.
ابن‌بطوطه. سفرنامه (رحله ابن‌بطوطه). ترجمۀ محمدعلی موحد. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1337.
ابن‌حوقل. صوره الارض. ترجمۀ جعفر شعار. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1345.
ابن‌خردادبه، مسالک و ممالک، ترجمۀ سعید خاکرند، با مقدمۀ آندره میکل. تهران: مؤسسه مطالعات و انتشارات تاریخی میراث ملل، 1371.
ابن‌خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی،2جلد. تهران: علمی و فرهنگی، 1379.
ابن‌رسته، احمد بن عمر. الاعلاق النفیسه. ترجمۀ حسین قره ‌چانلو. تهران: امیرکبیر، 1380.
ابن فضلان، احمد بن العباس بن راشد بن حماد (ابن‌فضلان)، سفرنامه، ترجمۀ ابوالفضل طباطبایی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1345.
ابن فقیه، ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق همدانی (ابن فقیه). ترجمۀ مختصر البلدان (بخش مربوط به ایران). ترجمۀ ح. مسعود. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1349.
ابن‌ندیم، محمد بن اسحق. الفهرست. ترجمۀ رضا تجدد. تهران: اساطیر و مرکز گفتگوی تمدن‌ها، 1381.
ابوالعباس معین‌الدین زرکوب شیرازی، شیرازنامه، به کوشش اسماعیل واعظ جوادی (تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1350).
ابوالفداء. تقویم البدان. ترجمۀ عبدالمحمد آیتی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1349.
ابوبکر محمد بن حسن حاسب الکرجی. استخراج آب‌های پنهانی. ترجمۀ حسین خدیوجم. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و کمیسیون ملی یونسکو در ایران، 1373.
ابودلف، مسعر بن المهلهل الخزرجی. سفرنامۀ ابودلف در ایران. تعلیقات و تصحیحات ولادیمیر مینورسکی. ترجمۀ سید ابوالفضل طباطبایی. تهران: زوار، 1354.
ابوطاهر خواجه سمرقندی، سمریه، به کوشش ایرج افشار (تهران: فرهنگ ایران زمین، 1343)
احمد بن محمود المدعو به معین‌الفقراء. تاریخ ملازاده در ذکر مزارات بخارا. به اهتمام احمد گلچین معانی. تهران: کتابخانه ابن سینا، 1339.
احمد بن نجیب بکران. جهان‌نامه. به کوشش محمدامین ریاحی. تهران: ابن سینا، 1342.
استرابو. جغرافیای استرابو، ترجمۀ همایون صنعتی‌زاده، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1382.
ارداویراف‌نامه. به کوشش ژینیو، فیلیپ. ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار. تهران: معین و انجمن ایرانشناسی فرانسه، 1382.
اصطخری، ابو اسحق ابراهیم. ممالک و مسالک. ترجمۀ محمد بن اسعد بن عبدالله تستری. به کوشش ایرج افشار. تهران: بنیاد موقوفات افشار، 1373.
_______. مسالک و ممالک. به کوشش ایرج افشار. تهران: بنگاه ترجمۀ و نشر کتاب، 1340.

Share