مشخصات جمعیت شناختی، تحصیلات تکمیلی

مشخصات جمعیت شناختی، تحصیلات تکمیلی

مکان انجام تحقیق دانشگاه علامه طباطبایی در نظر گرفته شده است.
Widget not in any sidebars

3-6 جامعه آماری (N)
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر، مومنی، 1387، ج 1: 5).
دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی جامعه آماری تحقیق پیش رو را شکل میدهند.
گزارش آماری دانشجویان به تفکیک مقطع و جنسیت بدین صورت است که تعداد کل دانشجویان جامعه آماری مورد نظر 8195 نفر می باشند.
3-7 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه (n)
جامعه آماری تحقیق معلوم و تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی سال 1390 دانشگاه علامه طباطبایی است.روش نمونه گیری،طبقه ای نسبی بوده که به نسبت تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در هر دانشکده به کل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین شده و حجم نمونه از هر دانشکده به این ترتیب تعیین خواهد شد. در این مطالعه از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای استفاده می‌شود.حجم نمونه نیز از رابطه(1-1) به دست می آید:
رابطه(1-1)
P: برآورد نسبت صفت متغیر؛ 5/0= P
Z: متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان95 درصد؛ 96/1
: مقدار اشتباه مجاز؛ 06/0=
n= 259
3-8 روش یا روش های نمونه گیری
برای نمونه‌گیری می‌توان از روش های متنوعی استفاده نمود که مهمترین این روش ها به شرح زیر می‌باشد.
نمونه‌گیری تصادفی ساده
روش نمونه‌گیری سیستماتیک
نمونه‌گیری طبقه‌ای
نمونه‌گیری خوشه‌ای
نمونه‌گری مرحله‌ای
در این پژوهش برای تعیین نمونه از روش نمونهگیری تصادفی از طریق سهمیهبندی استفاده میشود.
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع‌آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، تلخیص، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه اجرای انواع تحلیل و ارتباط بین داده‌ها به منظور آزمودن فرضیه‌ها فراهم آید (خاکی، 1389، 305).
روش‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق به دو صورت روش‌های آمار توصیفی و روش‌های آمار استنباطی می‌باشد.
الف) آمار توصیفی: در این پژوهش با استفاده از روشهای آمار توصیفی، اعم از جداول توزیع فراوانی، درصدها، رسم نمودارها به بررسی شاخص‌های اصلی و مشخصات جمعیت شناختی پرسشنامه‌ها پرداخته شده است.

Share