مشارکت در سود و زیان

مشارکت در سود و زیان

بررسی نرخ های سود علی الحساب مقرر شده (جدول شماره 2-5) حاکی از آنست که ، از زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1363 تاکنون نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری به ترتیب برای کوتاه مدت کمتر از یکسال از حداقل 2/7 تا حداکثر 9 درصد و برای بلند مدت از حداقل 7 تا حداکثر 19 درصد متغیر بوده است که در جدول شماره 3 به طور کامل آمده است. بطوریکه تا آخر سال 1368، سود قطعی سپرده های سپرده گذاران ناشی از به کارگیری منابع بانک و سپرده گذاران در فعالیتهای اقتصادی، پس از اتمام سال و تصویب صورت های مالی بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در عملیات بین سپرده گذاران و بانک قابل تقسیم بود. در این دوره هیچگونه وجهی در طی سال به سپرده گذاران پرداخت نمی شد.
اما از سال 1369 براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر گردید که به سپرده های سرمایه گذاری هر ماهه مبلغی به صورت سود علی الحساب پرداخت و سود قطعی در پایان دوره محاسبه و پرداخت شود.
اما در عمل همان سود علی الحساب ، قطعی تلقی شده و سود دیگری به سپرده گذار پرداخت نشد. البته تا سال 1373 سود قطعی و علی الحساب متفاوت، اما از این سال تا سال 1381 این دو تقریبا با هم برابر یا نزدیک هستند. قابل ذکر است زمانی که بانکهای خصوصی در اوایل سال های 1380 آغاز به کار کردند آزادی عمل نسبتاً قابل قبولی برای آنها در مورد تعیین نرخ سود سپرده ها وتسهیلات در نظر گرفته شده بود و تا پایان سال 1386 محدودیتی در تعیین نرخ سود سپرده ها نداشتند.
این آزادی عمل که محملی برای رقابت با بانکهای دولتی به وجود آورده بود دستاوردهای چشمگیری را در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به بار آورد و بسیاری از سپرده گذاران را جذب نمود اما از اواسط سال 1387 آزادی عمل نخستین آنها سال به سال کاهش یافت و مشمول نرخ هایی شدند که تنها اندکی از نرخ های بانکهای دولتی بیشتر بود، بطوریکه به نظر میرسد هدف نهایی سیاستگذاری پولی در این اواخر برعکس کردن فرآیند رقابتی و محدود کردن هر چه بیشتر فضای رقابتی بازار بانکی بوده است.
*به بانک ها آزادی عمل داده شد تا نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 2 و 3 و 4 ساله طی سالهای 1380 الی 1384 را در محدوده 13 تا 17 درصد راساً تعیین نمایند.
* به بانکها آزادی عمل داده شد تا نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه، یکساله، دوساله، سه ساله و چهارساله طی سال 1385 را در محدوده 7 تا 16 درصد راساً تعیین نمایند.
در مورد تخصیص منابع، سود تسهیلات بر اساس مقررات و قوانین بانکداری بدون ربا، ثابت
نمی باشد و بر اساس بانکداری اسلامی مشارکت در سود و زیان بایستی مد نظر قرار داده شود.
امّا در عمل مشاهده می شود که اگر چه برای تسهیلات سقف و کف تعیین میشود اما این نرخ ثابت است دقیقا ً با ثابت بودن همین نرخ تسهیلات است که به سپرده گذران نیز درصد نرخ ثابت پرداخت
میشود.
جدول شماره 2-4: نرخ سود علی الحساب سپرد ه های سرمایه گذاری مدت دار
سال کوتاه مدت کوتاه مدت ویژه (6ماهه) یک ساله دو ساله سه ساله چهارساله پنج ساله
1363 2/7 – 9 برای کلیه سپرد ههای بلند مدت (یکسال به بالا)
1364 6 – 8 برای کلیه سپرده های بلند مدت (یکسال به بالا)
1365 6 – 5/8 برای کلیه سپرده های بلند مدت (یکسال به بالا)
1366 6 – 5/8 برای کلیه سپرده های بلند مدت (یکسال به بالا)
1367 6 – 5/8 برای کلیه سپرده های بلند مدت (یکسال به بالا)
1368 6 – 5/8 برای کلیه سپرده های بلند مدت (یکسال به بالا)
1369 5/6 – 9 10 11 – 13

Share