مسیرهای ارتباطی

مسیرهای ارتباطی

شکل 3-3. وضعیت تسهیلات تخصیص داده شده و مسیرهای ارتباطی و مرکز زلزله
لازم است قبل از ارائه مدل به بررسی ضریب در مساله پرداخته شود. این ضریب در مساله به شدت حادثه و مسافتی از مسیر که در یکی از شعاعهای تاثیر حادثه قرار میگیرد، بستگی دارد. در این تحقیق ابتدا با رسم دوایری که شعاعهای تاثیر حادثه را نشان میدهد، مسافتی از مسیر که در این دوایر قرار میگیرند را تعیین میکنیم. در مرحله بعدی با نسبتی که در زیر به آن اشاره شده درصد تخریب مسیر مشخص میشود. باید به این نکته نیز توجه داشت که ضریب براساس نوع حادثه نیز تعیین میشود. به عنوان مثال برای حوادثی نظیر زلزله، ریشتر زلزله تعیین کننده محدوده خرابی میباشد ولی در حوادثی مانند سیل یا بیماری معیار اندازهگیری دقیقی برای میزان تخریب و آسیبدیدگی وجود ندارد بنابراین برای تعیین محدوده، حادثه را به 4 نوع تخریب خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم تقسیمبندی کردیم. که اگر میزان تخریب کم بود به عددی بین تا داده و اگر میزان تخریب متوسط باشد به عددی بین تا داده و اگر میزان تخریب زیاد باشد به عددی بین تا داده و بالاخره اگر میزان تخریب خیلی زیاد باشد به عددی بین از تا داده میشود. و هم چنین برای فاصله تسهیلات نیز باید شعاع تحت تاثیر مشخص شود.
برای حل مدل ابتدا لازم است ماتریس براساس میزان شدت حادثه به مسئله داده شود.
حال به بیان مدل و پارمترهای مربوطه پرداخته میشود.
تابع هدف اول سعی میکند سیاستی اتخاذ کند که برای کمکرسانی به نقاط آسیبدیده زمان را مینیمم کند. تابع هدف دوم سعی میکند سیاستی اتخاذ کند که برای کمکرسانی به نقاط آسیبدیده، هزینه را مینیمم کند. و محدودیت مدل تضمین میکند تا یکی از سیاستهای تعمیر یا استفاده از تجهیزات پیشرفته یا جایگزینی مسیر با اولویتهای بعدی مسیر اتخاذ شود.
3-4- روش حل مدل
در گام اول حل مدل این مساله را به صورت زیر خطی میکنیم. از آنجایی که تنها محدودیت غیر خطی این مدل مربوط به است بنابراین با خطیسازی این محدودیت کل مدل به صورت خطی تبدیل میشود. این محدودیت طبق روابط زیر خطی میشود.

با جایگذاری محدودیت فوق در مسئله مدل خطی خواهد شد که قابل حل با میباشد. البته از آنجایی که مدل چند هدفه است برای حل از روش برنامهریزی آرمانی فازی استفاده میکنیم. در این روش با در نظر گرفتن حداکثر و حداقل مقداری که تابع هدف میتواند به خود گیرد و با تبدیل مدل به مدل زیر و وارد کردن این مدل در مدل حل خواهد شد.

این مدل روی رایانه شخصی با مشخصات: با پردازشگر و حافظهی 4 مگا بایت با اجرا شد که برای مسائلی که در زیر به آن اشاره شده است نتایجی که در فصل بعد اشاره شده بدست آمد.
فصل چهارم
نتایج محاسبات
4-1- مقدمه
در این بخش در ابتدا با ارائه یک مثال توضیحی به بررسی روند و رویه الگوریتم سناریو اول پرداخته و در پایان این بخش با ارائه چند مثال اعتبارسنجی مدل سناریوی دوم انجام شد. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که از آنجایی که الگوریتم به کار گرفته شده در سناریوی اول از مقاله الغنیم ]2[ بوده است، بنابراین برای اعتبار سنجی این الگوریتم به مقاله ذکر شده استناد کرده و در مثالهایی که جهت اعتبارسنجی مدل آورده شده فرض میکنیم که سناریوی اول اجرا شده و خروجیها که به عنوان ورودی مدل سناریوی دوم هستند به دست آمده و اعتبار مدل سناریوی دوم بررسی میشود.
4-2- مثال توضیحی سناریوی اول
الگوریتم جستجوی مسیر قدم به قدم بالا برای کار در شکل 3-1 به کمک شکل 4-1 نشان داده شده است. گره 7 به عنوان مقصد و گره 1 به عنوان مبدا انتخاب شده است، و یک نقطه بین دو نقطه ترسیم شده است (برای مثال مسیر 7-5-3-4-1). گرهها در یک مسیر دور نمیزنند و عددهای زیر خطدار نشاندهندهی گرههایی هستند که جانشین میشوند. جانشین کردن یکبار در گره شاخه 5 و دو بار در گره شاخه 7 انجام میشود. مسیر ترسیم شده در بالا به صورت زیر عمل میکند: ابتدا گره مبدا (جزء) توسط کاربر انتخاب میشود، (در این حالت گره 7 انتخاب میشود). جستجو گره 7 را به عنوان گره شاخه شناسایی میکند و اشارهگر شاخه را به روز رسانی میکند، در یک ماتریس که از قبل شناسایی شده که شاخه نامیده میشود ، شاخه تخصیص داده شده میباشد،که مربوط به سه گره 5، 5 و 6 است.
حال جستجو شروع به ردیابی پیشنیازهای گرهی جاری میکند، گره 7، از طریق گره 5. گره 5 حالا گره جاری میباشد و به عنوان مولفه دوم در مسیر ذخیره شده است. شاخه به 2 تغییر مییابد (متناظر با گرههای 3 و 4 است) و جستجو ازطریق گرههای 3، 4 و سرانجام 1 که گره منبع است، ردیابی را ادامه میدهدو جستجو به پایان میرسد؛ مسیر اول (7-5-3-4-1) پیدا میشود. حال جایگزین کردن در این نقطه با آزمایش شاخهی کنترل میشود. از گرهای که کمترین عدد را دارد شروع میکند که گرهی 5 میباشد و جانشین کردن را دفعه (برای مثال عملیات یک جانشینی) انجام میدهد. حال شاخهی میباشد و جستجو یکبار دیگر با گره 7 برای یافتن مسیر جدید (7-5-4-1) عمل میکند. شاخه دیگر که باید مورد ملاحظه قرار گیرد، گره 7 است که در در آن عملیات 2 جانشینی انجام شده است. بعد از هر بار عملیات، کنترل به جستجو منتقل میشود. تا زمانی که همه گرهها در نظر گرفته شوند حرکت به شاخه بعدی ادامه مییابد. بنابراین جستجو و جانشین کردن روال عادی خود را تا زمانی انجام میدهد که تمامی مسیرها در ماتریس مسیر تولید و ذخیره شوند.
1
گرهها در مسیر
7
7

Share