سبز اندیشان امروز

مسابقات ورزشی

برای سنجش این بعد از دینداری از یک سری گویهها که شامل یک سری از احساسات درونی نسبت به خدا و هم‌چنین احساساتی که به علت وجود برخی اعتقادات دینی در درون فرد ایجاد میشود استفاده کردهایم. این گویهها شامل « ایمان به خدا ا، عدم وجود اعتقاد دینی و احساس پوچی در زندگی، احساس ترس از خدا، میشوند. در واقع گویههای مطرح شده در این بعد اشاره به بعد خصوصی و شخصی دین دارد که‌هر فرد دینی میتواند بطور متمایز و متفاوت از دیگر افراد آن‌را در درون خود تجربه کرده و در درون وی متجلی شود. در رابطه با دین اسلام نیز میتوان گفت مواردی مانند احساس نزدیکی به خدا، احساس وسوسه شدن توسط شیطان، توکل و توسل به خدا و ائمه و خوابهای دینی همگی بیانگر تجربههای دینی افراد میباشد (کاظمی وفرجی، 1388: 90).
تعریف مفهومی بعد پیامدی
اشاره به تأثیراتی دارد که اعتقادات دینی موجود در وجود فرد دیندار در رفتار و کردار او در جامعه میگذارد. اعتقاد به گناه بودن و جرم بودن زنا در وجود فرد مومن به یک دین وجود دارد و این اعتقاد را در بعد اعتقادی میسنجیم. ولی اینکه آیا این اعتقاد در رفتار و کردار این فرد تأثیر می‌گذارد و او را از اقدام به چنین کار گناه و مجرمانه ای باز میدارد و یا نه، با وجود این اعتقاد در فرد، باز او اقدام به چنین عملی میکند، را میتوانیم در بعد پیامدی بسنجیم.
تعریف عملیاتی بعد پیامدی
این بعد از دینداری از طریق بررسی پیامد عملی اعتقادات دینی افراد به دنبال پاسخگوی به این سوال میباشد که «اگر برخی دستورات و یا نهی شدههای دینی مانند خرید و فروش مشروبات الکلی، بیحجابی، تقلب در پرداخت مالیات و… انجام شود یا انجام نشود آیا لزوماً پیامدی برای جامعه خواهد داشت؟» (کاظمی و فرجی، 1388: 91).
برای سنجش این بعد در سطح عملیاتی از گویههایی که نشان دهنده تأثیر اعتقادات دینی به‌طور عملی در رفتار و اعمال افراد است، استفاده شده است. این گویهها شامل « در اولویت بودن کاردان بودن رهبران سیاسی نسبت به دیندار بودنشان، حضور زنان در استادیومهای ورزشی و تماشای مسابقات ورزشی » است.
بعد مناسکی
تعریف مفهومی بعد مناسکی
هر دینی ایام و ساعات خاصی را برای پیروان خود تعیین کرده که در آن باید یک سری کارها و دستورات را انجام دهند و یا از آن پرهیز کنند. در واقع یک سری آیینها و مراسماتی که ‌هر دینی به پیروان خود سفارش کرده تا آن را برپا دارند و در آن مشارکت داشته باشند. از جمله این اعمال و مناسکها میتوان به نماز، روزه، نمازجمعه، مراسم عزاداری، مراسم جشن و ولادت که در دین اسلام میتوان به آن‌ها اشاره کرد.
تعریف عملیاتی بعد مناسکی
در این مقوله میتوان گفت که مناسک و اعمال دینی جزء محسوسات و از عینیترین جلوههای دینداری بوده و متمایز از اعتقادات و باطنیات درونی یک فرد مومن، به طور محسوستری دینداری را عیان میسازد. به ‌همین دلیل درک عامه از دین، بیشتر، رفتارهای دینی مثل نماز خواندن و روزه گرفتن است تا اعتقادات و امور دیگر (کاظمی وفرجی ، 1388: 83). در بیشتر دینهای موجود و از جمله دین اسلام ، در مورد بعد مناسکی دینی میتوان از دو بعد رفتاری فردی و جمعی در دینداری را نام برد. از جمله بعد رفتار فردی میتوان به نماز خواندن، روزه گرفتن، قرآن خواندن و از شرکت در نماز جماعت در مسجد نیز به عنوان بعد رفتاری جمعی در دینداری اشاره کرد. علاوه بر این هم‌چنین میتوان از شرکت کردن در مراسم و اعیاد، عزاداریهای دینی و هم‌چنین مراسم و مجالس روضهخوانی، شرکت در دعاهای کمیل و… نیز به عنوان بعد رفتاری جمعی دینی اشاره کرد.
برای سنجش این بعد در سطح عملیاتی از گویههایی استفاده شده است که نشان دهنده میزان و کیفیت مشارکت افراد در مراسمات و آیینهای دینی و هم‌چنین نماز خواندن و حضور در نماز جماعت و شرکت در نماز جمعه و خواندن قران است.این گویهها شامل رفتن به مسجد برای حضور در نماز جماعت، روزه گرفتن در ماه رمضان، قران خواندن، ، خواندن نماز، ، شرکت در مراسم اعیاد مذهبی و عزاداریها در مساجد است..
جدول 3-6 تحلیل عامل گویه های دین داری
متغیر
جهت گویه
گویه ها
بارعاملی
آلفای کرونباخ
دینداری
مثبت
1-خواندن نماز