مسئولیت بین المللی

مسئولیت بین المللی

الف-منابع فارسی
1-کتب
1- آقایی،بهمن، ترجمه فرهنگ حقوقی بلک، تهران: گنج دانش،1382.
2- آقایی، بهمن، مجموعه مقالات حقوق بین الملل دریاها و مسائل ایران، چاپ دوم، تهران: گنج دانش، 1384.
3- ابراهیم زاده، کاوه، – زمانی، علی – قسامی پور، مهدی، اصول مهندسی حفاری، تهران: انتشارات صانعی شهمیرزادی، بهار 87.
4- اشرف زاده، حمیدرضا، خادم سری مسعود، مجموعه آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی- اقتصادی، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1374.
5- اصغرزاده، عبدالله، آشنایی با تجارت متقابل، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشتهای بازرگانی، تهران: 1374.
6-افشارحرب، عباس، زمین شناسی نفت، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، 1384.
7- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1385 .
8-امیری قائم مقام مقامی،عبدالمجید،حقوق تعهدات،جلد دوم ،چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران ، 1356.
9- امیر معینی، مهران – حاجی میرزائی، سید محمد علی،رژیم های مالی در صنعت نفت، نظام مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران، تهران: مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، چاپ اول،1383.
10- امینی، علیرضا، مسائل سیاسی – اقتصادی نفت ایران، تهران: انتشارات خط سوم، 1383.
11- امینی، علیرضا – موسوی، میرطیب، نفت، سیاست و اقتصاد، تهران:نشر خط سوم، 1379.
12- انصاری، ولی الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران: نشر حقوقدان، چاپ اول 1377.
13- اهری، حسین، قراردادهای نفتی با قیمت و درآمد نقت، تهران: چایخانه کاویان، 1349 .
14 – تدینی ،عباس ،حقوق استخراج نفت از دریاها ،تهران ،مجد 1381.
15- جرج لنچافسکی، نفت و دولت در خاورمیانه، ترجمه علینقی عالیخانی،تهران: نشر اقبال، 1342.
16- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانس، 1381 .
17- جهان دیده، محمد علی، اقتصاد نفت و تورم جهانی، تهران: سبحان، 1357.
18- حسن بیگی، ابوالفضل، نفت، بای یک و منافع ملی، تهران: انتشارات آوای نور، 1381.
19- حلمی، نصرت اله، مسئولیت بین المللی و حمایت سیاسی، تهران: نشر میزان، 1387.
20- رابرت بلدسو- بوسچک، فرهنگ حفوق بین الملل، ترجمه دکتر بهمن آقایی،تهران: گنج دانش، 1375.
21- رابین چرچیل، آلن لو، حقوق بین الملل دریاها، ترجمه دکتر بهمن آقایی، تهران: گنج دانش، 1383.
22- رزاقی، ابراهیم،اسناد خیانت یا قراردادهای نفتی، تهران:چاپ روزبهان، 1358 .
23- روحانی، فؤاد، تاریخ ملی شدن نفت ایران، ، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1352.
24- دریاباری وشتانی، سیدمحمد زمان و بکی حسکوئی، مرتضی؛ سیر یکصدساله صنعت نفت ایران، تحولات حقوقی و اقتصادی، تهران: نشر یزدا، 1387.
25- دهقان،فتح الله،بررسی نفت وگاز در حوزه دریای خزر و تاثیر آنبر امنیت کشور ونظام جمهوری اسلامی، تهران:انتشارات همه،1382.

Share