مسئولیت بین المللی دولت

مسئولیت بین المللی دولت

گفتار سوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات……………………………307
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان…………………………………………………………………….307
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان…………………………………………………………………310
بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی………………………..311
1-تعریف شرکت های خصوصی نظامی……………………………………………………………………………………..312
2-اسناد بین المللی در زمینه مراعات حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شرکت خصوصی نظامی..313
3-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت نداشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف………….319
4-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف………….323
الف-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و غیرنظامیان متابعت کننده ……………………..324
ب-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی و وصف رزمنده ………………………………………………………..325
مبحث سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………….327
گفتار اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف…327
بند اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها……………………………………………………………………………………………………………………..332
1-ملاک کنترل موثر و کاربرد تسلیحات متعارف………………………………………………………………….333
2-ملاک کنترل کلی در کاربرد تسلیحات متعارف……………………………………………………………….335
3-ملاک کنترل مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها……………………………….338
4-ملاک کنترل حاکم بر انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی در کاربرد تسلیحات متعارف……………………………………………………………………………………………………………………………………..338
بند دوم:مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه گری غیرقانونی………339
گفتار دوم: مسئولیت بین المللی کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت بکارگیرنده..340
بند اول:تسلیحات متعارف دریایی………………………………………………………………………………………..341
بند دوم:تسلیحات متعارف هوایی…………………………………………………………………………………………342
بند سوم:تسلیحات متعارف زمینی……………………………………………………………………………………..343
گفتار سوم:مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………344

Share