مزایا و معایب تامین از بیرون

مزایا و معایب تامین از بیرون

عموما، سازمان به دلیلای زیادی تصمیم به تامین منابع از بیرون می گیرد، از جمله:

  1. کاهش هزینه ها و صرفه جویی
  2. انعطاف پذیری مالی از راه کاهش هزینه های سر به سر
  3. انعطاف پذیری عملیاتی و کنترل از راه روابط قراردادی
  4. رسیدن به مهارتای بهتر مدیریتی واسه فعالیتای غیراصلی
 1. انعطاف پذیری در تامین نیرو.

۲-۲-۱۶-۲- مشکلات

مشکلات

  1. با ایجاد تغییر در کارای حمایتی، قدرت شرکت رو کاهش دهد.
  2. نیازمند دقت زیاد در هماهنگ کردن اطلاعات دریافتی از کارگزاره.
  3. توانایی یادگیری سازمان رو از راه برون رفت مهارتای اصلی اون کم می کنه.
  4. توانایی سازمان رو واسه کامل کردن پروسه ها کاهش میده.
  5. کنترل سازمان رو بر کارایی که به بیرون واگذار شدن کم می کنه.

 

 1. به انگیزه و روحیه افراد آسیب می زنه چون این گونه بنظر میاد که مشاغل از دست رفته ان،
 2. روحیه

 3. ناامنی کارکنان رو زیاد می کنه چه اونا در سازمان باقی بمونن و چه کارگزار اونا رو استخدام کنه.

۲-۲-۱۷- روشای تامین مالی
معمولا روشای تامین مالی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و دراز مدت مورد مطالعه قرار می گیرن.

۲-۲-۱۷-۱- تامین مالی کوتاه مدت
تامین مالی کوتاه مدت، واسه پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در داراییای جاری استفاده میشن. معمولا مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در داراییای جاری و پیش بینی منابع لازم واحد اقتصادی در سال آینده، باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشه و در مورد روش تامین مالی اراده کردن کنه. معمولا واسه تامین مالی سرمایه گذاری موقت در داراییای جاری، از وام کوتاه مدت استفاده می شه.
اراده کردن

۲-۲-۱۷-۲- تامین مالی میان مدت و دراز مدت
در میدون مدیریت مالی، دوره کوتاه مدت معمولا به بدهیایی مربوط می شه که سر رسید اون در فاصله ای کمتر از یه ساله. اما، اصطلاح ترتیبان تامین دراز مدت به طور دقیق تعریف نشده. بعضی از واحدهای اقتصادی دوره میان مدت رو واسه تاریخای سر رسید بیشتر از یه سال و کمتر از ۱۰ سال استفاده می کنن. اما، اصطلاح دوره دراز مدت در مورد سررسیدهای بیشتر از ۵ سال هم در بعضی موارد به کار میره. پس، فواصل وقتی ۵ تا ۱۰ سال با دقت کافی تعریف نشده. واسه بعضی افراد ممکنه وام ۸ ساله میان مدت و واسه یه سری های دیگه دراز مدت حساب شه(رحیمیان،۱۳۸۶).

اقتصادی

Share