مزایای آموزش ضمن خدمت

مزایای آموزش ضمن خدمت

مزایای آموزش ضمن خدمت

  1. تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده

آموزش زمانی واقعاً به نتیجه میرسد که مدیران تلاش نمایند سازمان را به سازمان یادگیرنده تبدیل نمایند. سازمان یادگیرنده یک الگوی تغییر یافته است و راهی نوین برای اندیشیدن درباره سازمان است. در سازمان یادگیرنده همه افراد درگیر شناسایی و حل مسائل هستند و بدین وسیله می تواند تجربه های جدیدی بیاموزد، امور را بهبود بخشند و بر توانایی خود بیفزایند.

ارزش اصلی سازمان یادگیرنده حل مسائل است. سازمان یادگیرنده الگوی منحصر به فردی ندارد، نوعی نگرش یا فلسفه درباره چیزی است که سازمان بدان گونه است و نگرش نقشی است که اعضای سازمان ایفا می کنند. منظور تقویت سازمان ،افزایش ظرفیت فرد است تا بتواند کارهایی را انجام دهد که پیش از این از عهده آن بر نمی آمد.

  1. توزیع اطلاعات بین کارکنان و بهبود سازمان

مدیر سازمان می بایست شرایطی را به وجود آورد که افراد اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار دهند. ایستوکر رئیس مرکز پرورش جنرال الکتریک اظهار می دارد” تا یک دهه پیش در جنرال الکتریک هر کس می کوشید تا اندیش ههای خوب را برای خود نگه دارد اما اکنون به گسترش و پخش اندیشه ها پاداش می دهیم و دراین راه موفق بوده ایم”. بهبود سازمانی بیانگر استفاده از دانش و فنون علوم رفتاری و ازمجرای جلب اعتماد و اطمینان کارکنان، تشویق و مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیری ها، انجام اقداماتی برای بهبود محتوای کار، ایجاد هماهنگی و کوشش در جهت سود جستن از توان بالقوه افراد جهت تحقق اهداف سازمان می باشد.

موفقیت یک سازمان وابسته به این است که تا چه اندازه می توان تمام کارکنان را صاحب قدرت کرد (ایران نژاد پاریزی،1381: 459).

  1. ایجاد فضای مناسب جهت بیان اندیشه ها

زمانی که کارکنان در شرایطی قرار بگیرند که بتوانند اندیشه‌های خود را ابراز نمایند به شکوفایی آنان می انجامد. گرچه ممکن است برخی اندیشه ها سازنده نباشند ولی مدیریت می بایست با نگرش مثبت به اندیشه ها احترام بگذارند و به آن گوش فرا دهد و در صورتی که اندیشه نو و مؤثری یافتند آن را به کار ببندند.

  1. تقویت دانش و توانش نیروی انسانی و کمک به تغییر و تحولات سازمانی

محور اصلی بهره وری در سازما نها مستلزم توجه ویژه به نیروی انسانی از نظر کیفی و ممانعت از نابهنگامی افراد در وظیفه محوله می باشد. منظور از نابهنگامی در وظیفه عبارت است از کاهش دارایی در انجام کار در طول زمان و فقدان دانش و مهارت نوین می باشد. این امر موجب می شود که فرد به دلایل مختلف از نظر فنی و حرفه ای فرسوده شده و قادر به انجام وظایف و تکالیف سازمانی نباشد. اما بدون شک آموزش ضمن خدمت نقش مؤثری در بهنگام سازی توانایی و دانش افراد ایفا می کند و از طرفی تغییر و تحولات سازمان مستلزم آماده سازی نیروی انسانی است.

ذکر این نکته در تغییرات سازمانی حائز اهمیت است که ممکن است کارکنان سازمان به دلایل مختلف از جمله نگرانی درباره موقعیت، وضعیت مالی در موقعیت جدید، ناتوانی در انجام وظیفه و دلایل متعدد دیگر در مقابل تغییر و تحولات سازمانی مقاومت نمایند. به همین سبب مشارکت کارکنان در برنامه ریزی، هدف گذاری و آموزش، نقش مهم و تأثیرگذاری درموفقیت تغییرات ایجاد می نماید.

 

5.کاهش اختلاف نظرها و تعارض

یکی از راه‌های بسیار مؤثر این است که گرو ههایی که با هم اختلاف نظر دارند در یک کارگاه آموزشی مشارکت داده شوند. روان شناسی چون رابرت بلیک، جین موتون و ریچارد والتون این روش را ارائه کرد هاند” هنگامی که اختلاف نظر ها را نتوان از بین برد یا تعارض را به سطح مناسبی رساند یا زمانی که دیگر روش ها مناسب سازمان نباشد می توان با آموزش دادن اعضای گروه سوء تفاهم ها را از بین برد”.

مشارکت در کارگاه آموزشی چند روز به طول م می‌انجامد،این روش پرهزینه است، ولی برای تقویت روح همکاری بین کارکنان و تغییر نگرش آن‌ها مفید واقع می شود.

در این کارگاه معمولاً اقدامات ذیل به عمل می آید:

– گروه هایی که اختلاف نظر دارند به کارگاه دعوت می شوند تا درک متقابلی از نظرات یکدیگر به دست آورند.

– از هر گروه خواسته می شود که دیدگاه های خود را در خصوص خود و دیگران را ابراز نمایند.

– نمایندگان هر گروه نظرات خود را در خصوص خود و دیگران در جمع ابراز می نمایند و دیگران سکوت می نمایند.

– سپس به این موضوع می پردازند که روابط آینده آنها چگونه و به چه نحوی می باشد تا همکاری و هماهنگی تقویت شده و مشکل رفع گردد.

اگر نشست ها به درستی اداره شود می توان به کارکنان کمک کرد تا دیدگاه یکدیگر را بهتر درک کنند، نگرش خود را اصلاح نمایند و برای سوال هایی که در پیش است روابط کاری بهتری با یکدیگر برقرار نمایند.

Share