اهداف تحقیق
هدف اصلی این طرح چنانکه گفته شد بررسی رابطه میان ذخایر و استخراج منابع پایان پذیر در ساختارهای متفاوت از بازار با در نظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا میباشد. اهداف اختصاصی دیگر شامل موارد زیر میباشد:
بررسی تئوری ساده استخراج منابع و توانایی این تئوری در پیش بینی رابطه بین تولید و ذخایر نفت
ارائه مدل و بررسی علت تغییرات در نسبت R/P در طول زمان
مقایسه ساختارهای متفاوت بازار در رابطه با ذخایر و استخراج منابع.
بررسی تجربی روابط بر روی استخراج، ذخایر و تقاضای بازار نفت
فرضیات تحقیق
در این رساله دو فرضیه اساسی مورد آزمون قرار می گیرد:
وجود رابطه خطی میان مقدار استخراج کشورهای اوپک با اینکه ذخایر کشورهای اوپک و همچنین ذخایر کشورهای غیر اوپک
وجود رابطه خطی میان مقدار استخراج کشورهای غیر اوپک با ذخایر کشورهای غیر اوپک و همچنین ذخایر کشورهای اوپک
متدولوژی تحقیق و منابع داده های آماری و دامنه تحقیق
روش بکار گرفته شده در این طرح کتابخانه ای است. ابتدا تحلیل نظری موضوعات و مروری بر ادبیات نظری و تجربی موضوعات انجام می شود، سپس به ارائه مدلی جهت بررسی رابطه مقدار استخراج و ذخایر پرداخته شده و جهت حل معادلات ریاضیاتی از نرم افزار MathCAD کمک گرفته و آنگاه با تکنیک های اقتصاد سنجی و با استفاده از نرم افزار E-Views به استخراج نتایج می پردازیم.
جهت بدست آوردن داده های مربوط به حجم ذخایر و مقادیر استخراج در طی دوره 2008-1979 از مرکز آمار بیریتیش پترولیوم (BP) استفاده شده است.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در این بخش ابتدا به ارائه تعریف و مفاهیم اساسی پرداخته شده است و سپس نظریه های مرتبط با این رساله بررسی شده است. با توجه به پایه ای بودن نظریه هوتلینگ (1931)، در ابتدا به تشریح این نظریه و بررسی آن در ساختارهای متفاوت بازار پرداخته شده است. پس از آن نظریه آپتن و میلر (1985) که در بر گیرنده اثر هزینه ها و نحوه اعمال آن بر روی قائده هوتلینگ می باشد بررسی شده است. در بخش بعد نظریه آدلمن (2006) به ارائه مدل و بررسی اثر افزایش سالانه ارزش ذخایر و نرخ تنزیل ارزش ذخیره بر روی نحوه استخراج می پردازد. در انتها به بررسی نظریه پیکرینگ (2007) در رابطه با مقدار تولید و وابستگی آن به ذخایر پرداخته می شود.
در رساله حاضر از مدل پیکرینگ در بیان رابطه میان میان ذخایر و مقادیر استفاده شده و روش استفاده شده توسط وی با اضافه کردن اثر ریسک تقاضا و کشف ذخایر جدید با فرض ثابت نبودن نرخ های بهره در قسمت ارائه مدل بکار گرفته شده است.
تعاریف و مفاهیم
منابع
منابع مفهوم کلی دارد و شامل مواد معدنی و غیر معدنی می شود که یا کشف شده اند و یا به مرحله اکتشاف نرسیده اند. برخلاف منابع کشف شده، محل و مکان منابع کشف نشده در طبیعت معلوم نیست. از طرف دیگر تمام منابع کشف شده قابل بهره برداری نمی باشند. قسمتی از آنها در طبیعت با دلایل کافی شناخته شده است و قابل محاسبه می باشد. ولی قسمت دیگر را می توان با علائم زمین شناسی شناسایی کرد و اندازه آنها را بر آورده نمود. منابع شناخته شده قطعی هستند و حجم آنها به طور کامل و دقیق تعیین می شود و جهت بهره برداری آماده می شود. وقتی گفته می شود ایران از نظر منابع طبیعی در دنیا کشور غنی و ثروتمندی است منظور کلیه مواد معدنی و غیر معدنی طبیعی را شامل می شود که برخی از آنها کشف شده اند و برخی دیگر به مرحله اکتشاف نرسیده اند.
میادین نفت و گاز
میادین نفت و گاز شامل حوزه هایی است که از مجموعه مخازن نفت وگاز تشکیل می شود. تمام مخازن یاد شده نفوذپذیر هستند. هر مخزن نفت ویژگی های خاص خود را دارد و از نظر نوع سنگ، درجه خلوص، فشار و کیفیت نفت و گاز و همچنین ضخامت و مکان و محل آن با هم تفاوت دارند. وقتی که گاز به اندازه کافی در نفت حل می شود فشار بیشتری بوجود می آید. این فشار با حفره چاه آزاد شده و سبب فوران نفت به سطح زمین می گردد. در واقع فشار طبیعی در هر میدان نفتی بهره برداری نفت را آسانتر می کند.
ذخایر نفت و گاز
منظور از ذخایر نفت و گاز منابع کشف شده ای هستند که بهره برداری از آنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد. با توجه به منابع کشف شده می توان ذخایر را به سه گروه طبقه بندی کرد، گروه اول ذخایر برآوردی هستند و نمی توان اندازه آنها را به طور قطع محاسبه کرد، ولی علائم و نشانه هایی دلالت بر وجود آنها در طبیعت در نواحی و مناطق گوناگون می کند. همچنین برای تعیین دقیق آنها اطلاعات دایمی نیاز است و از طریق نمونه برداری، تایید نمی شوند. گروه دوم ذخایر احتمالی هستند که اندازه آنها به صورت احتمالی تعیین می شود ولی قابل بهره برداری و استخراج جهت فروش نمی باشند. گروه سوم را ذخایر شناخته شده و یا اثبات شده می نامند که اندازه، ظرفیت، شکل و عمق آنها صد درصد معلوم می شود و استخراج نفت از ذخایر اثبات شده شروع می شود. در تمامی طول این تحقیق منظور از ذخایر، ذخایر اثبات شده می باشد.
نظریه های استخراج

                                                    .