مرحله کدگذاری محوری

مرحله کدگذاری محوری

نفی حاکمیت غیر خدا
نفی اطاعت از کافران
از کافران اطاعت مکن
پس از کافران اطاعت مکن و با [الهام گرفتن از] قرآن با آنان به جهادى بزرگ بپرداز
نفی حاکمیت غیر خداوند
زیانکاری نتیجه اطاعت از کافران
اى کسانى که ایمان آورده‏اید اگر از کسانى که کفر ورزیده‏اند اطاعت کنید شما را از عقیده‏تان بازمى‏گردانند و زیانکار خواهید گشت
اى کسانى که ایمان آورده‏اید اگر از کسانى که کفر ورزیده‏اند اطاعت کنید شما را از عقیده‏تان بازمى‏گردانند و زیانکار خواهید گشت
نفی حاکمیت غیر خداوند
عذاب دردناک مجازات اطاعت نکردن از خداوند و پیامبر
و هر کس روى برتابد به عذابى دردناک معذبش مى‏دارد
و هر کس خدا و پیامبر او را فرمان برد وى را در باغهایى که از زیر [درختان] آن نهرهایى روان است درمى‏آورد و هر کس روى برتابد به عذابى دردناک معذبش مى‏دارد
نفی حاکمیت غیر خداوند
کافر شدن نتیجه عدم اطاعت از خداوند و پیامبر
بگو خدا و پیامبر [او] را اطاعت کنید پس اگر رویگردان شدند قطعا خداوند کافران را دوست ندارد
بگو خدا و پیامبر [او] را اطاعت کنید پس اگر رویگردان شدند قطعا خداوند کافران را دوست ندارد
4-5-2- کد گذاری محوری
پس از انجام کدگذاری باز، در مرحله کدگذاری محوری، مفاهیم مشابه و همجنس از نظر معنایی در قالب مقولات عمده طبقه بندی می‌شوند. این مقولات از سطح بالاتری از انتزاع برخوردارند و دومین مرحله در جهت«رویش نظریه» هستند. در جدول شماره دو، این مقولات عمده و مؤلفه های تشکیل دهنده آنها آورده شده است.
جدول شماره 2 (کد گذاری محوری)
مؤلفه ها
کد محوری
حقیقت آشکار؛ مسجود همه موجودات؛ ستوده و بزرگوار؛ فرمانروای مطلق؛ کامل و بی نیاز؛ لزوم بزرگداشت خداوند؛ مسجود همه موجودات؛ معبود در آسمان و زمین؛ معبود ملائکه؛ معبود همه موجودات؛ مورد تسبیح فرشتگان؛ مورد تسبیح همه موجودات؛ نور آسمان و زمین؛ پروردگار والا؛ والای بزرگ؛ یکتا بودن؛ یگانه قهار؛ شکوهمند و بزرگوار
عظمت خداوند
احاطه داشتن خداوند بر همه اشیاء؛ احاطه علمی خداوند بر هر چیزی؛ آفریننده هستی؛ بر هر چیزی نگهبان؛ بردبار و آمرزنده؛ بزرگ و بلند مرتبه؛ بلند مرتبه و حکیم؛ بهترین روزی دهندگان؛ بهترین نگهبان؛ بی نیاز کننده و سرمایه بخش؛ بی نیاز و رحمتگر؛ بی نیاز و ستوده؛ پایان ناپذیر بودن کلمات الهی؛ پروردگار عرش بزرگ؛ توانا بودن خداوند؛ حیات بخش و میراننده؛ خالق انسان؛ خالق آسمانها و زمین؛ خالق بودن؛ خالق دانا؛ خالق هستی؛ خالق همه اشیاء؛ خالق همه موجودات؛ آفریننده جفت(نر و ماده) از هر چیزی؛ جابجا کننده شب و روز؛ فرود آورنده باران از آسمان؛ دارای بخشش عظیم؛ دانا و بردبار؛ دانای آگاه؛ دانای توانا؛ دانای حکیم؛ دانای رازهای نهانی؛ دانای قدرتمند؛ دانای مطلق؛ در کمال استواری آفریدن اشیاء؛ دشوار نبودن خلق کردن برای خداوند؛ دمیدن روح در انسان و دادن ابزار شناخت به او؛ رام کننده خورشید و ماه؛ روشنی بخش قرار دادن ماه و خورشید؛ زنده و برپادارنده؛ سریع الحساب؛ سخت نبودن خلق کردن جدید برای خداوند؛ سرعت اجرای امر پروردگار؛ سرعت خداوند در آفرینش و برانگیختن انسان؛ شکست ناپذیر ارجمند؛ شکست ناپذیر حکیم؛ شکست ناپذیر دانا؛ شکست ناپذیر مهربان؛ شکست ناپذیر آمرزنده؛ شکست ناپذیر و بخشنده؛ شکست ناپذیر نیرومند؛ شکست ناپذیز بخشنده؛ دارای علم مطلق؛ فرمانروایی بر جهان آخرت؛ فرمانروای آسمانها و زمین؛ فرمانروایی بر جهان آخرت؛ قدرت خداوند بر خنداندن و گریاندن؛ قدرت خداوند بر مجازات؛ قدرت خداوند بر آفرینش و بازگرداندن خلقت؛ قدرت خداوند بر پاداش؛ قرار دادن شب برای استراحت؛ قدرت خداوند بر مجازات و پاداش؛ قدرت غیر قابل توصیف خداوند؛ قدرت مطلق خداوند؛ گستراننده زمین؛ گشایشگر حکیم؛ لطیف و آگاه؛ مالک آنچه در آسمانها و زمین؛ مالک جهان هستی؛ مالک دنیا و آخرت؛ مالک گنجینه های آسمان و زمین؛ مالکیت او بر مخلوقات؛ نگهدارنده آسمان و زمین؛ نیرومند و شکست ناپذیر؛ یگانه معبود زنده؛ قرار دادن محبت و مودت میان زوجین؛ قرارگاه ساختن زمین؛ نزدیک و اجابت کننده؛ گشایشگر و دانا؛ قرار دهنده شب و روز؛ لطیف و آگاه؛ مراقب هر چیزی

Share