مرحله کدگذاری باز

مرحله کدگذاری باز

شبکه اجتماعی مجازی و شادی طلبی: شبکه و تفریح، شبکه و لذت جویی های مجازی، رابطه تفریح جمعی و فعالیت شبکه ای و …
شبکه اجتماعی مجازی و تولید اطلاعات: گفتن از خود، فضای اجتماعی و مناسبات آن، شبکه اجتماعی مجازی و رابطه با فضای جامعه واقعی، ارتباط شبکه با ارزیابی های افراد از سیاست فرهنگی دولت، رابطه شبکه و زندگی روزمره و …
شبکه اجتماعی مجازی و مصرف اطلاعات: شبکه و مصرف هدفمند و تصادفی اطلاعات، ارتباط شبکه و تطبیق اطلاعات دریافتی، رابطه شبکه و امکان مقایسه بین فرهنگی، صفحات شخصی، صنفی، مذهبی، قومی، گردشگری، تبلیغات، محتوای خاص و…
شبکه اجتماعی مجازی و انتشار اطلاعات: شبکه و توزیع نامحدود اطلاعات، توزیع اطلاعات در کمترین زمان، انتشار اطلاعات و دسترسی به مخاطبان انبوه ملی و بین المللی.
شبکه اجتماعی مجازی و تبادل احساسات: شبکه و روابط عاطفی، شبکه و بروز احساسات، شبکه و حمایت های عاطفی، جلب تایید و توجه دیگران و …
شبکه اجتماعی مجازی و مسائل اجتماعی: شبکه و انتظارات شهروندان، شبکه و حساسیت های اجتماعی، شبکه و همدلی های اجتماعی، شبکه و عملکرد مسؤولان و دولتمردان، شبکه و نقد قدرت سیاسی، شبکه و تحلیل های مستقل از قوانین مدنی، شبکه و مشارکت های اجتماعی، انجمن های مردم نهاد و…
شبکه اجتماعی مجازی و تحولات سیاسی: رابطه شبکه و قدرت سیاسی، ارتباط شبکه و رویدادهای سیاسی ملی و بین المللی، صفحات جناح های سیاسی، دولتمردان و هواداران آنها، تحلیل های آزاد.
شبکه اجتماعی مجازی و همراهی با فضای جهانی: شبکه و تجربه فضای جهانی، شبکه و پذیرش تنوع فرهنگ ها، رابطه شبکه و تعاملات فراملی، رابطه شبکه و تاثیر پذیری از ارزشهای غیربومی.
شبکه اجتماعی مجازی و جوانان: فاصله گرفتن از دنیای بزرگسالان، آشکارنمودن دیدگاه های متفاوت با والدین، بیان انتظارات جدید از فضای اجتماعی و فرهنگی، و…
شبکه اجتماعی مجازی و زنان: بستری برای بیان هویت جنسیتی، آزادی از قوانین اجتماعی، تجربه های اجتماعی جدید و…
رابطه با جنس مخالف: نقش عکس و مندجات پروفایل در جذب جنس مخالف، چگونگی تعاملات با جنس مخالف از طریق فضای شبکه و…
شبکه اجتماعی مجازی به مثابه‌ متن فرهنگی: دیوار ‌نوشته‌ها، صفحات دینی و مذهبی در شبکه، صفحات شهدا و…
آسیب‌ها و معایب شبکه اجتماعی مجازی: شکاف بین حوزه عمومی و خصوصی، تهدید حریم خصوصی، روابط ناسالم و…
شبکه اجتماعی مجازی و دیگر رسانه ها: اینترنت، ماهواره، تلفن و…
شبکه اجتماعی مجازی و زندگی روزمره: صرفه‌جویی زمان و هزینه، قدرت تحرک، ثبت وقایع روزانه و…
این مفاهیم از اولین مراحل کدگذاری رفت و برگشتی از مفاهیم به مقولات باز است. روند کدگذاری حتی تا آخرین مراحل تحقیق ادامه داشت و مفاهیم ساخته شده در دسته‌بندی‌های جدیدی دوباره دسته‌بندی شد. در نهایت در مرحله‌ کدگذاری محوری، این مفاهیم آرایش جدیدی به خود گرفت.
کدگذاری محوری: در کدگذاری محوری به شیوه‌ای متمرکزتر مفاهیم و مقولاتی که در مرحله کدگذاری باز شناسایی شده بودند نظم یافته و با ترکیب جدیدی به یکدیگر مرتبط شدند. در این مرحله مقولات کلی‌تر شناسایی و ارتباط آن‌ها با هم روشن می‌شود(ذکایی، 1381: 63). در این تحقیق مراحل کدگذاری محوری با یک روند همزمانی اینگونه انجام شده است:
ارتباط بین خرده‌مقولات با یک مقوله، برحسب نوع رابطه‌ی آنها با پدیده (شرایط علی، زمینه، شرایط میانجی، راهبردهای کنش)
مراجعه به داده‌های واقعی و تأیید یا عدم تأیید اظهارات با داده‌ها
تلاش مداوم برای یافتن خصوصیات مقولات و خرده مقولات و بسط بیشتر آنها، و قراردادن محل داده‌ها بر روی طیف ابعادی که نشانگرآنها هستند.
متصل کردن مقولات در سطح بُعدی(اشتراس و کوربین،1387: 176).
در این مرحله با کشفِ «مقوله‌ی اصلی» یا «پدیده»، چینش کدهای اولیه صورت گرفت. این چینش آنقدر به صورت رفت و برگشتی ادامه یافت تا تمامی مقولات فرعی و یا خرده مقولات در یک مدل پارادایمی به شش مقوله محوری مرتبط ‌شدند. این خرده مقولات در واقع خود یک مقوله بوده و به روشن شدن شرایط علی، بستر و شرایط موثر، استراتژی‌ها و راهبردهای کنترل و اداره و پیامدهای یک مقوله خاص یاری می‌رسانند.
شرایط علی که گاه شرایط مقدم خوانده می‌شود، دلالت بر حوادث یا وقایعی دارد که به رخداد یا رشد پدیده منجر می‌شود. منظور از زمینه هم خصوصیات ویژه ایست که به پدیده‌ای دلالت می‌کند و هم سلسله شرایط خاصیست که روی کنش/ کنش متقابل اثر می‌گذارد.

Share