مرحله کدگذاری باز

مرحله کدگذاری باز

فصل 3
روش شناسی پژوهش
3-1مقدمه
در این پژوهش برای سنجش فردی شدن ازروش ترکیبی استفاده کردیم بدان معنا که برای بررسی علل ، زمینه ها ، پیامد ها ، استراتژی ها افراد از مصاحبه نیمه استاندارد استفاده شده و برای سنجش عوامل اثر گذار بر فردی شدن از روش های کمی استفاده شده است . در ادامه به توضیح روش ترکیبی و هم چنین توضیح روش های کمی و کیفی به کار برده شده در این پژوهش می پردازیم .
3-2روش ترکیبی
تحقیق با روش های ترکیبی، متأخرترین جهت گیری روش شناختی در علوم اجتماعی رفتاری معاصر است، که به دنبال دوره ای نسبتاً طولانی از مناقشه های بین دو رویکرد پارادایمی کمی گرا و کیفی گرا، ظهور پیدا کرده است. این نوع تحقیق که از نظر فلسفی مبتنی بر رویکرد پراگماتیسم است، با تاکید بر همگرایی پارادایمی و اجتناب از موضع گیری های کمی کیفی متعارف، در صدد ترکیب هر دو رهیافت کمی و کیفی در یک مطالعه واحد به طور همزمان، متوالی یا تغییرپذیر است. روش شناسی ترکیبی گرچه به طور ضمنی از دهه 1960 با عناوین متفاوت به کار رفته است، اما آن به طور رسمی در یک دهه اخیر آغاز شده و در طول چند سال گذشته بسط و گسترش یافته است. این نوع تحقیق دارای واژگان جدید، اصول، مراحل و طر حهای خاصی است که با طرح های کمی و کیفی متعارف متفاوت می باشد.(محمد پور و دیگران: 1389 ،77 )
استفاده از روش های کمی و کیفی در یک مطالعه واحد را به عنوان تحقیق با روش های ترکیبی می خوانند ( تشکری و تدلی : 1998 به نقل از احمد پور: 1389)
در یک دسته بندی کلی ، تحقیق با روش های ترکیبی در دودسته همزمان و متوالی قرار می گیرند . طرح ترکیبی همزمان ، طرحی است که در آن دو رهیافت کمی و کیفی به طور هم زمان طراحی و اجرا می شوند . بدین معنی که در یک پروژه تحقیقی می توان از هر دو روش کمی ( برای مثال پیمایش پرسش نامه ای ) و روش کیفی (برای مثال مردم نگاری میدانی ) به طور هم زمان استفاده نمود در مقابل طرح ترکیبی متوالی به طرحی اطلاق می شود که در آن یکی از رهیافت ها به دنبال رهیافت دیگر طراحی و اجرا می شود برای مثال می توان ابتدا روش کمی را اجرا کرد و سپس روش کیفی و یا برعکس عمل نمود . (تشکری و تدلی 2003)
علاوه بر این ، در نوع شناسی دیگری مورس (2003) طرح های ترکیبی همزمان و متوالی را بر اساس منطق استدلال و نه رهیافت پژوهشی به دو دسته طرح های ترکیبی قیاسی و استقرایی تقسیم بندی و ارائه کرده است . طرح های قیاسی ، طرح هایی هستند که با اتخاذ رویکرد قیاسی – فرضیه ای و تعیین چارچوب نظری از پیش تعیین شده انجام می شوند و هدف از آن ها نظریه آزمایی است و عمدتا در روش های کمی مصداق پیدا می کنند . در حالی که طرح های استقرایی ، رویکرد داده محور داشته و هدف از آن ها نظریه سازی است ، و همچنین این نوع طرح ها خاص روش کیفی هستند . (همان 81)
از آن جا که این پژوهش با استفاده از بنیان نظری به بررسی موضوع فردی شدن پرداخته است از طرح ترکیبی قیاسی استفاده شد و در آن روش کمی (پیمایش پرسشنا مه ای ) و روش کیفی (مصاحبه عمیق ) هم زمان به کار برده شد که این روش بنا به تعبیر مورس طرح ترکیبی همزمان قیاسی نامیده می شود ..(همان 81)
3-2-1بخش کیفی
تحقیق کیفی ارتباط خاصی با مطالعه روابط اجتماعی دارد و وام دار این واقعیت است که زیست جهان ها متکثر شده اند ؛ این متکثر شدن حساسیت جدیدی نسبت به مطالعه تجربی مسائل ایجاب می کند . به اعتقاد مدافعان پست مدرنیسم ، با پایان عصر روایت ها و نظریه های کلان ، اکنون به روایت محلی ،موقت و محدود نیازمندیم . تغییرات سریع اجتماعی و در نتیجه آن تنوع زیست جهان ها به طور فزاینده ای محققان اجتماعی را با زمینه های اجتماعی و دیدگاه های جدید مواجه می کند ؛به طوری که روش شناسی های قیاسی سنتی – استخراج سوالات و فرضیه های تحقیق از الگو های نظری و آزمون آن ها در برابر شواهد تجربی به دلیل گوناگونی موضوعات دیگر پاسخگو نیست . بنابراین تحقیق اجتماعی به شکل فزاینده وادار به استفاده از استراتژی های استقرایی شده است . (فلیک ، 1387 : 13)
نظریه مبنایی به عنوان روش ، نوعی تحقیق در عرصه است ؛ تحقیق در عرصه نوعی تحقیق کیفی است که محقق پدیده ها را در موقعیت طبیعی آن ها مورد بررسی قرار داده و توصیف می نماید ، و هدف از آن بررسی عمیق رفتارها ، عقاید و تفکرات افراد و گروه ها به همان نحوی است که در زندگی واقعی آن ها روی می دهد . ( ادیب حاج باقری ، 1386 : 120 )
اصطلاح نظریه مبنایی اشاره به نظریه ای دارد که به طور استقرایی از مجموعه ای از داده ها حاصل شده است . نظریه مبنایی یک روش تحقیق کیفی است که می کوشد با به کارگیری یک سلسله رویه های سیستماتیک ، نظریه ای مبتنی بر استقرا در باره پدیده ای ایجاد کند . یافته های آن نیز شامل یک تنظیم نظری از واقعیت تحت بررسی است ، نه یک سلسله ارقام یا مجموعه ای از مطالب که به یک دیگر وصل شده باشند ، در این روش نه تنها مفاهیم و رابطه بین آن ها ایجاد می شوند ، که به طور موقتی مورد آزمایش نیز واقع می شوند .
هدف اصلی پژوهش به روش نظریه مبنایی بررسی فرایند های اجتماعی مورد نظر در نظریه درحال شکل گیری است و این فرایند ها از تحلیل اطلاعات به دست می آیند ،ولی این سوال پژوهش است که پدیده مورد بررسی و روش پژوهش را مشخص می کند ( ادیب حاج باقری و همکاران : 1386، 125)
یک منبع خوب برای پرسش های تحقیق در مطالعه با روش نظریه مبنایی ، بررسی متون تخصصی است . (محمدی 1387 ، 33)
پس از مشخص شدن پرسش های پژوهش ، گام بعدی انتخاب نخستین نمونه است . نمونه ها را باید مطابق با اصل نمونه گیری نظری انتخاب کرد . نمونه گیری نظری فرایند جمع آوری داده ها برای ساخت نظریه است که از طریق آن تحلیل گر هم زمان به گردآوری ، کدگذاری و تحلیل داده های خود می پردازد و برای تدوین نظریه در حین شکل گیری خود تصمیم می گیرد در مرحله بعد چه داده هایی را جمع آوری و آن ها را کجا پیدا کند . (فلیک 1387 : 138 ) در این روش حجم نمونه از ابتدا مشخص نیست بلکه توسط داده های گردآوری شده و تحلیل آن ها مشخص می شود ، و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه می یابد ؛ منظور از اشباع نظری وضعیتی است که اطلاعات مفهومی جدیدی که نیاز به کد جدید یا گسترش کد های موجود داشته باشند ، به دست نیایند ؛به این ترتیب محقق با بررسی مرتب داده ها تا قبل از رسیدن به اشباع نظری ، انتخاب نمونه ها را ادامه می دهد ( ادیب حاج باقری و همکاران 1386 : 125 )
پس از مرتب کردن داده ها ی جمع آوری شده تحلیل داده که در قلب پژوهش کیفی جای دارد و نقش محوری در رسیدن به نظریه ایفا می کند آغاز می شود ، کد گذاری نظری روشی برای تحلیل داده هایی است که به منظور تدوین یک نظریه ، به روش نظریه مبنایی گردآوری شده اند ( فلیک 1387 : 329 )
در پژوهش حاضر برای انتخاب افراد از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف استفاده شده است . از آن جا که تشخیص فردیت در افراد بدون اطلاع از کیفیت رفتار ها و نگرش آن ها ممکن نیست جامعه هدف پژوهش حاضر، زنان جوان و متاهل شهر یزد انتخاب شدند که بیشتر در فضاهای فراغتی مدرن حضور داشتند واغلب سبک پوشش و آرایش آن ها طوری بود که از ارزش های سنتی و مذهبی جامعه ای که در آن زندگی می کردند متفاوت بود . از این رو این دسته از زنان جامعه هدف پژوهش قرار گرفتند که به نظر می رسید ،سبک زندگی آن ها نمایانگر انتخاب های سلیقه ای و فردی آن ها است .
در پژوهش حاضر در مرحله تحلیل داده ها ، برای نمونه گیری از داده ها ، از روش نمونه گیری نظری استفاده شده است . نمونه گیری نظری ، نمونه گیری بر مبنای مفاهیمی است که ارتباط نظری آن ها با نظریه در حال تکوین اثبات شده است ؛ نمونه گیری نظری ، نمونه گرفتن از حوادث ، رویداد ها و امثال آن هاست که نشانگر مقولات است و در هر مرحله از کد گذاری با هدف خاص صورت می گیرد ؛ در کد گذاری باز ؛ هدف از نمونه گیری ؛ کشف هرچه بیشتر مقولات است ، در کد گذاری محوری ، هدف مرتبط کردن مقولات و خرده مقولاتی است که در مرحله کدگذاری باز به دست آمده اند ؛ و در کدگذاری انتخابی ، هدف ادغام و تکمیل مقولات برای یافتن خط اصلی داستان و تدوین نظریه است . (استراس و کوربین : 1385 : 186-175 )

Share