مرحله سوم تحلیل

مرحله سوم تحلیل

جدول شماره(4-181): نتایج رگرسیون(مقدارB) گام آخر 258
جدول شماره(4-182): نتایج آزمون رگرسیون در گام آخر(با ابعاد متغیرهای مستقل) 259
جدول شماره(4-183): نتایج آزمون F رگرسیون در گام آخر(با ابعاد متغیرهای مستقل) 259
جدول شماره(4-184): نتایج رگرسیون(مقدارB) گام آخر(با ابعاد متغیرهای مستقل) 260
جدول شماره(4-185): نتایج آزمون رگرسیون در گام آخر( متغیرهای زمینهای ) 261
جدول شماره(4-186): نتایج آزمونF رگرسیون در گام آخر(متغیرهای زمینهای) 261
جدول شماره(4-187): نتایج رگرسیون(مقدارB) گام آخر(متغیرهای زمینهای) 262
جدول شماره(4-188): مرحله اول تحلیل مسیر 264
جدول شماره(4-189): مرحله دوم تحلیل مسیر 264
جدول شماره(4-190): مرحله سوم تحلیل مسیر 264
جدول شماره(4-191): مرحله چهارم تحلیل مسیر 265
جدول شماره(4-192): اثرات متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته احساس شادمانی 265
فهرست نمودار:
نمودار شماره(2-1): تأثیر احساسات مرتبط با حوزههای چهارگانه جامعه بر شادمانی از نگاه چلبی …………………………….30
نمودار شماره(2-2): ساز و کارها و آثار نابرابریهای اجتماعی …………………………………………………………………………………………….66
نمودار شماره(4-1): توزیع پاسخگویان بر حسب گروه سنی ……………………………………………………………………………………………..143
نمودار شماره(4-2): توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات …………………………………………………………………………………. 144
نمودار شماره(4-3): توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت …………………………………………………………………………………. 144
نمودار شماره(4-4): توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال …………………………………………………………………………………. 145
نمودار شماره(4-5): توزیع پاسخگویان بر حسب نوع اشتغال …………………………………………………………………………………………..146
نمودار شماره(4-6): توزیع پاسخگویان بر حسب رتبهی شغلی ……………………………………………………………………………………… .147
نمودار شماره(4-7): توزیع پاسخگویان بر حسب گروه درآمدی ……………………………………………………………………………………. .148
نمودار شماره(4-8): توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت مسکن …………………………………………………………………………………. 149
نمودار شماره(4-9): توزیع پاسخگویان برحسب نرخ اجارهبها(تومان) ………………………………………………………………………………149
نمودار شماره(4-10): توزیع پاسخگویان بر حسب مساحت مسکن ………………………………………………………………………………….150
نمودار شماره(4-11): توزیع پاسخگویان بر حسب کیفیت مسکن ……………………………………………………………………………………151

Share