24/0
66/4
12
شرکت ندادن مربیان در جلسات و عدم بازنگری و تفاهم با مربیان و کارآموزان و گرفتن تصمیمیات دلبخواهی توسط مدیران برای طرح
87/0
16/4
12
کاهش انگیزه و گرایش کارآموزان به سمت مراکز علمی کاربردی به دلیل رسمی نبودن مدرک یا عدم معادل سازی آن توسط مدیران ارشد سازمان
56/0
92/3
12
پایین آمدن کیفیت آموزش به دلیل پذیرش کارآموز با حداقل مدارک تحصیلی و متفاوت
21/1
98/3
12
عدم درک بازدید های علمی کارآموزان از صنایع و حذف آن توسط مدیران و رئیس مرکز
67/0
19/4
12
مقیاس کلی مدیریت
از مربیان خواسته شد که ارزیابی خود را در مورد مدیریت طرح 18 ماهه بیان کنند برای سنجش این مقیاس تعداد 16 گویه تدوین گردید. با توجه به نتایج موجود که در جدول مشاهده می شود بالاترین گویه ها مربوط به ” شرکت ندادن مربیان در جلسات و عدم بازنگری و تفاهم با مربیان و کارآموزان و گرفتن تصمیمیات دلبخواهی توسط مدیران برای طرح” می باشد که میانگین آن (66/4) از 5 است و نشان دهنده درجه ضعف بالای مدیریت طرح می باشد بنابراین بسیار نامطلوب ارزیابی شده است. گویه بعدی ” مدیرانی که بتوانند اهداف طرح را درک و برنامه های آموزشی را اجرا کنند وجود نداشت” که میانگین آن (55/4) می باشد که این گویه را هم مربیان به عنوان یکی از عواملی که دارای ضعف بسیار بوده است ارزیابی کرده اند. که بیانگر این است که مدیران این طرح اعتقادی بر همکاری و هم اندیشی نداشتند و همچنین، تخصص و مهارت لازم مدیریت طرح 18 را نداشتند. بنابراین مدیران فقط بر اداره ی صوری این طرح تاکید داشتند. پایین ترین میانگین مربوط به گویه ” پذیرش کارآموزان بر اساس جذب کارآموزان توانمند نبود” است که میانگین آن (66/3) است که این گویه هم دارای میانگین بالایی است و بیانگر این مطلب است که مرکز برای پذیرش کارآموزان مطابق استاندارد آموزشی طرح هیچ گونه مشاوره و مصاحبه ای برای پذیرش کارآموزان علاقه مند و توانمند نداشته است که این خود باعث پایین آمدن کیفیت خروجی های طرح شده و به دنبال آن باعث عدم استقبال بازار کار از خروجی های طرح شده است. در کل میانگین این مقیاس (19/4) از 5 است که عامل بسیار قوی از نظر مربیان در تعطیل شدن طرح ارزیابی شده است. و بیانگر این مطلب است که از نظر مربیان مدیریت و مدیران این دوره دارای مشکلا ت زیادی بوده اند. بنابراین میانگین 19/4 از 5 نشان دهنده درجه بالای عملکرد ضعیف مدیران می باشد که در حد بسیار نامطلوبی ارزیابی شده است.
1-1-3 تحلیل مصاحبه های مربوط به مدیریت دوره از نظر مربیان
یکی از مربیان عنوان کرد ” مدیران و رئیس مرکز برخی از مربیان را به دلیل خصومت های شخصی و به صورت غیر اصولی حذف می کردند یا آن ها را جا به جا می کردند که این خود باعث افزایش سردرگمی مربیان جابه جا شده می شود یعنی مربیان از کار مربیان قبلی اطلاع نداشتند”.
یکی دیگر از مربیان بیان کرد: مدیران از مربیانی کم تجربه، بدون گذراندن کارورزی و بدون آشنایی با فلسفه و اهداف طرح برای آموزش های طرح 18 ماهه استفاده می کردند که این امر باعث پایین آمدن کیفیت آموزش ها و انگیزه کارآموزان و همچنین، منجر به کاهش حضور مستمر کارآموزان در کلاس ها شد که در نهایت منجر به کاهش کیفیت آموزش ها و کم شدن ثبت نام کارآموزان شد.
4 نفر دیگر از مربیان ابراز داشتند که مدیریت و رئیس مرکز با استخدام و به کارگماری مربیان کم تجربه باعث کاهش کیفیت آموزش ها شدند و در نتیجه با ورود کارآموزان ناتوان به بازار کار، کارفرمایان تمایلی برای استخدام این کارآموزان نداشتند که این خود باعث بد نام شدن طرح شد و در نهایت باعث عدم استقبال کارآموزان برای شرکت در طرح و عدم استقبال کارفرمایان از خروجی های طرح شد.
مربی ماشین ابزار بیان کرد ” رئیس مرکز و مدیران، مربیان ناشایست و بدون دانش تخصصی در زمینه فنی و حرفه ای را استخدام کردند که هیچ گونه آشنایی با استاندارد آموزشی و اهداف طرح نداشتند از این رو این مربیان به آموزش های سطحی وصوری پرداختند و همچنین، این مربیان به خاطر عدم درک مسیر آموزشی و استاندارد طرح به طور سلیقه ای آموزش می دادند و با حذف بعضی از سرفصل ها در استاندارد آموزشی طرح تداخل ایجاد کردند.
مربی مکانیک صنایع بیان کرد:

                                                    .