مدیریت مناطق ساحلی

مدیریت مناطق ساحلی

1- اقدامات لازم برای شناخت مسیرهای داخلی و خارجی مشخص عبور و مرور محمولههای قاچاق، توسط مسئولان و فرماندهان کشتی این امر به برآورد آلودگی که باعث صدمهی مستقیم به محیط زیست می شود، میانجامد.
2- در هنگام اجرای مدیریت مناطق ساحلی، همکاری بین وزارتخانهها ضروری میباشد. وجود یک ساختار خاص قانونی که بتواند نظام جریمهای را به وجود آورد، اجرای مدیریت مناطق ساحلی را امکان پذیر خواهد ساخت.
3- شایسته است برنامه ریزی کامل منطقهای بر اساس کاربری زمین در مناطق مختلف ساحلی صورت گیرد بهگونهای که این برنامه ملاحظات اکولوژیکی و نقشه برداری تنوع زیستی را که توسط گروه متخصص در منطقه صورت گرفته است، شامل شود.
4- تا جایی که امکان دارد از سیستمهای سنجش از راه دور استفاده گردد. برنامهی کنترلی، تعیین شده و در سیاست گذاریهای منطقی بکار گرفته شود، برنامههای کنترلی برای سیاست گذاریها مفید میباشند.
5- صنعت نفت میباید در راستای افزایش رفاه ملی و توسعهی پایدار زیست محیطی به کار گرفته شود نه این که با قاچاق سوخت و مواد نفتی، سرمایهی ملی و نیز محیط زیست منطقه به مخاطره انداخته شود.
6- بایستی تعهد زیست محیطی از طریق به کار بردن اصل جریمهی آلاینده ترغیب شود تا قاچاقچیان با در نظر گرفتن عواقب و مجازات سنگین قاچاق، در پی قاچاق این سرمایهی ملی نروند.
7- پذیرش مدیریت یک پارچه به عنوان شیوهای برای مخاطب قرار دادن موضوعات مرتبط با خطر نشت مواد سوختی در مناطق حساس مرزی و دریایی، میتواند مفید باشد.
8- بسترسازی فرهنگی و تبلیغی به منظور نهادینه کردن وجوب و ضرورت مبارزه با قاچاق مواد سوختی و تأثیر مخرب آن بر محیط زیست به عنوان یکی از ابزارهای مدیریتی، میتواند به کار برده شود.
راهکارهایی که میتوان برای جلوگیری از پدیده قاچاق عنوان کرد:
1- قاچاق مواد سوختی و مصرف شتاب زدهی حریصانهی این منابع موجبات محروم شدن نسل آینده از این منابع بوده و مغایر با اهداف زیست محیطی و توسعهی پایدار میباشد؛ زیرا مصرف بیرویه و نابخردانهی این منابع در شرایط نسل حاضر، موجبات آلودگی و تخریب محیط را فراهم میآورد. به دلیل سودآوری بالا در پدیدهی قاچاق سوخت و احتمال زیاد آلودگی محیط زیست در این زمینه، فعالیتها برای مبارزه و کنترل آن، نظارت بیش ترسازمانها را میطلبد.
2- افزایش اعتبارهای عمرانی برای ایجاد پاسگاهها، برجکها، راهها و گذرگاههای مناسب و بستن مرزها.
3- افزایش درآمد سرانهی مردم، بهبود وضعیت اشتغال، توجه به معیشت مرزنشینان، و اهمیّت آموزش محیط زیست، میتواند در کاهش تقاضای قاچاق به ویژه قاچاق مواد سوختی مؤثر باشد.
4- آگاهی دادن به افراد با آموزش صحیح در زمینهی اثرات حمل قاچاق بر محیط زیست، به گسترش اطلاعات افراد در زمینهی اثرات ناشی از این فعالیتها بر محیط زیست و تحریک انگیزههای مردمی برای حمایت از محیط زیست کمک میکند. این مسئله موجب ترغیب افراد به حفظ محیط زیست و بهبود کیفی شرایط زیست محیطی هنگام تقابل نیازهای بشری و محیط زیست میگردد.
5- آموزش همگانی دربارهی ضرورت و نحوهی حفاظت از محیط زیست و آثار و عواقب بی اعتنایی به تخریب آن، تدوین قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای اجرایی در خصوص قاچاق مواد سوختی، همراه با ضمانت اجرایی مناسب دولت و بالاخره پیش بینی تشکیلات، دستورالعملها و مکانیسمهای اجرایی به منظور وارد کردن ملاحظات زیست محیطی در برنامههای توسعه ی کشور، ارکانی است که بدون وجود آن ها تحقق اهداف مورد نظر میسر نخواهد شد.
6- اجرای طرح سهمیه بندی در کنترل قاچاق بنزین و گازوئیل در استانها موفق بوده و این طرح میتواند مصرف بنزین و گازوئیل را به سمت مصرف کنندهی واقعی سوق دهد.
7- مبارزه با پدیدهی قاچاق سوخت باید همراه با هماهنگی و همکاری دستگاههای مختلف مانند نیروی انتظامی، گمرک، قوهی قضائیه، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت راه و سایر ارگانها باشد تا نتیجه بخش گردد.
8- پرداخت جریمه و ضرر وارد آمده به محیط زیست در اثر قاچاق مواد سوختی پی از تضمین و برآورد باید به صندوق دولت واریز گردد. این درحالی است که آثار سوء آلودگی و تخریب همچنان، در محیط زیست باقی میماند، از این رو باید نسبت به ترمیم این آثار سوء ناشی از تخلفات، اقدام شود.
9- شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی مکلف به گشت هوایی به وسیلهی بالگرد برای جلوگیری از قاچاق سوخت گردد و حوادث احتمالی را بیدرنگ به سازمانهای مربوط اعلام نماید.
بند چهارم: استفاده از سموم کشاورزی استاندارد و استفاده به جا ازآن
استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی باعث آلودگی خاک و آلودگی شدید محیط زیست و به مخاطره افتادن سلامت جامعه می‌شود، اطلاع رسانی در مورد خطرات ناشی از باقیمانده سموم شیمیایی در محصولات کشاورزی که سلامت مصرف کنندگان را تهدید میکند، بسیار کم و حتی در جامعه تحصیل کرده نیز ناشناخته است، ضرورت دارد با اندازه گیری دقیق، متعدد و تعیین حداکثر باقیمانده سموم در مواد غذایی و محصولات کشاورزی، امکان کنترل ترکیبات غیر متعارف فراهم شود تا به سلامت مصرف کنندگان آسیبینرسد. رهکارهایی که برای استفاده از سموم و استفاده به جا از آن استفاده شود را میتوان به:
1- تقویت حس احترام به طبیعت و منابع خدادادی تلاش برای حفظ آنها جهت انتقال به نسل آینده چون ما در قبال آینده مسؤلیم. همواره در اثر استفاده نادرست و بیرویه سموم شیمیایی، اثرات جبران ناپذیری بر محیط زیست وارد میشود. اهمیّت بالای اثر مخرب سموم موجب شده است که تلاشهای زیادی در جهت کاهش مصرف سموم انجام بگیرد؛ از جمله این تلاشها استفاده از ابزار اقتصادی است که در تبیین سیاست های مناسب میتوان از آنها بهره گرفت. در این راستا، میتوان با محاسبه ارزش اقتصادی کاهش مصرف سموم و شناسایی عوامل مؤثر بر اجراء و موفقیت سیاستهای کاهش مصرف و ارائه راهکارهای مناسب برگرفته از نتایج این بررسیها، به تصمیم گیران و سیاست گذاران ذی ربط در انتخاب سیاستهای صحیح در زمینه عملیات کشاورزی پایدار کمک فراوانی نمود.
2- با توجه به ارتباط مستقیم سطح آگاهی و اطلاعات در زمینه خطرات زیست محیطی لازم است آموزشهای لازم جهت آگاهی از اهمیّت برنامههای کاهش مصرف سموم نظیر مدیریت تلفیقی آفات به کشاورزان داده شود. از آن جایی که در کوتاه مدت کاهش مصرف سموم موجب کاهش تولید میگردد، لذا به منظور تشویق و ایجاد انگیزه در کشاورزان برای تولید محصولات با مصرف کم سموم میتوان از ابزارهای حمایتی و تشویقی مانند تعیین قیمت بالا برای محصولات تولیدی استفاده کرد.
3- با توجه به اینکه اثرات مضر سموم علاوه بر انسان شامل حال دیگر لایههای محیط زیست از جمله سایر پستانداران، آبزیان، پرندگان و… میشود لذا لازم است استانداردها و قوانین مربوط به محدودیت استفاده از سموم تأثیرگذار بر این گروهها نیز اعمال شوند.
4- از آن جایی که اجرای برنامههای کاهش مصرف سموم، منافع زیست محیطی قابل توجهی را در لایه های مختلف بدنبال دارند، لذا توسعه و اجرای این برنامهها برای جلوگیری از اثرات مضر زیست محیطی مصرف سموم به لایههای مختلف ضروری به نظر میرسد، انجام فعالیتهای ترویجی و ارائه اطلاعات در خصوص میزان و زمان مطلوب استفاده از نهادها و همچنین تشریح عوارض ناشی از استفاده بیش از حد توصیه میشود.
5- تعادل جدید باید در استفاده از کودهای شیمیایی، آفت کشها و علف کشها برقرارشود. مقررات و انگیزههای اقتصادی میتوانند از استفادههای نابهجا و بیرویه این مواد جلوگیری کند و موجب تشویق استفاده از سایر روشها وگزینهها میشوند. سازمانهای ذیربط در حفظ محیط زیست باید قوانین مربوط به سطوح مجازآلودگی را در غذا و آب آشامیدنی و صدور مجوز، فروش وکاربرد آفت کشها به اجرا بگذارند.
6- کشورهای پردرآمد باید مواد شیمیایی را مشمول مالیات کنند. کشورهای کم درآمد باید یارانهی آفت کشها و علف کشها را کاهش دهند یا به طور کلی ملغی کنند.
7- استفاده از سمومی که برای انسان و دام بیخطر باشد و برای گیاهان زراعی زیان آور نباشد حتی المقدور از سمومی استفاده شود که قالب انتخابی داشته باشند. در موقع سم پاشی از مصرف بیهوده سموم و ریزش آن درسطح زمین و انتشارآن به وسیله باد جلوگیری شود این عمل علاوه براینکه به میزان مصرف در واحد سطح کاسته از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری خواهد کرد. در نحوه استفاده از سموم آموزش کافی به کشاورزان علی الخصوص در مورد سموم داده شود.

Share