مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

نشانه های روانی آن دسته از مشکلهای عاطفی و شناختی هستند که بر اثر ناراحتی‌های ناشی از فشار روانی شغلی بروز می کنند. نارضایتی شغلی یکی از رایج ترین پیامدهای فشار روانی شغلی است. نارضایتی شغلی نیز آثار و عوارضی دارد که عموما از نظر اقتصادی و اجتماعی زیان‌آورند و برای فرد و سازمان و جامعه هزینه‌هایی دارند. از آنجا که آثار نارضایتی شغلی، جدا از علت آن، به خودی خود موجب شدت گرفتن فشار روانی شغلی می‌شوند، دور معیوبی به کار می افتد. از عمده‌ترین نشانه‌های رفتاری نارضایتی شغلی عبارتند از غیبت از کار، رها کردن شغل، افزایش حادثه‌های ناشی از کار و فقدان بهره‌وری. (راس، 1377: 17) دیگر نشانه‌های روانی عبارتند از: افسردگی، اضطراب، ملالت، احساس ناکامی، انزوا و بیزاری. (راس، 1377: 37)
نشانه‌های جسمانی: یکی از عمومی ترین نشانه‌های بیماری جسمانی مرتبط با فشار روانی شغلی بیماری های قلبی عروقی است. پژوهش‌های معتبری وجود دارند که رابطه‌ی بین شرایط فشارزای کار را با عوامل خطر آفرین بیماری قلبی عروقی نشان می‌دهند. پژوهشهایی که “ساترلند” و “کوپر” در 1990 انجام داده اند، اطلاعات بیشتری را در این باره در اختیار ما می گذارد. همین طور، ثابت شده است که ناراحتی های معده ای- روده‌ای مثل زخم‌های دستگاه گوارش و فشار روانی شغلی با هم رابطه دارند. از دیگر بیماری‌های جسمانی که ممکن است نتیجه فشارهای روانی‌ شغلی پیاپی باشند، انواع حساسیت‌ها (آلرژی ها) و بیماری‌های پوستی‌، اختلال در خواب، سر درد و ناراحتی های تنفسی را می توان نام برد. (راس، 1377: 37)
نشانه‌های رفتاری به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول نشانه هایی هستند که می توان گفت به طور مستقیم متوجه خود فرد شاغل است. این دسته، شامل رفتارهایی است مثل خودداری از کارکردن، مصرف روز افزون مشروبات الکلی و دارو، پر خوری یا بی اشتهایی، رفتارهای ستیزه جویانه در برابر همکاران یا اعضای خانواده و به طور کلی مشکل‌های میان فردی. دسته دوم از نشانه‌های رفتاری، پیامدش به سازمان یا تشکیلات اداری بر می گردد، از جمله غیبت از کار، رها کردن شغل، افزایش حادثه‌های ناشی از کار و فقدان بهره‌وری. (راس، 1377: 38)
2-2-6- عوامل فشار روانی
دانشمندان عوامل زیادی را برای فشار روانی نام برده‌اند مثلا فشار روانی می تواند ناشی از سر و صدا، نور یا حرارت بیش از حد باشد. مسئولیت زیاد یا کم، کار زیاد یا کم می‌تواند فشار روانی ایجاد کند. (محمد‌زاده، 1375: 446)
دانشمند دیگری علت‌های فشار روانی را چنین برشمرده است:
ویژگی های خود شغل ؛
نقش شخص در سازمان ؛
روابط موجود میان اشخاص در جریان کار ؛
فشارهای موثر در بهسازی پیشه ها ؛
جوّ و ساختار سازمان ؛
مسئله های مربوط به روابط سازمان با محیط خارج از آن و … (اندرسون و کیپریانو، 1377: 143)
دیگری علت‌های معمولی فشار روانی در کار را به شرح زیر نام می‌برد:
سنگین باری کار
فشارهای زمان پایان دادن کار
کیفیت سست سرپرستی
فضای سیاسی ناایمن
اختیار نابسنده و نابرابر با مسئوولیتها
تفاوتهای ارزشهای شرکت با ارزشهای کارمند
دگرگونی از هر نوع آن، به‌ویژه زمانی که عمده و نامعمول است، مانند برکناری موقت از کار
سرخوردگی و ناکامی
تعارض و ابهام نقش (دیویس و نیو استورم، 1373: 630)
به هر حال تمامی عوامل محیطی و شرایطی که موجب فشار روانی و سبب صرف انرژی فیزیکی و روانی برای فرد شوند، فشارزا یا علل فشار روانی محسوب می شوند. به بیان دیگر عوامل فشار روانی پیش نیاز تجربه پاسخ به فشار روانی‌اند. این عوامل به 4 دسته درون‌شخصی (فردی)، بین شخصی (گروهی)، سازمانی و فرا سازمانی تقسیم می‌شود: (رضائیان، 1387: 18 و قلی‌پور، 1386: 275) هرچند که دانشمندان دیگری نیز تقسیم‌بندی‌های دیگری ارائه نموده‌اند مثلا راس می‌گوید: عواملی را که از راه‌های گوناگون موجب فشار روانی شغلی می شوند می‌توان چنین بر‌شمرد: عامل‌هایی که به فرد بستگی دارند، عواملی که به محیط بستگی دارند، و کنش‌های متقابلی که میان این عاملها (فردی و محیطی) رخ می دهند. عواملی که مربوط به فرد است عبارتند از: شخصیت نوع الف، کانون کنترل و جنسیت و عامل‌های فشار روانی شغلی در محیط کار به دسته های زیر تقسیم شده اند: ویژگی های نقش، ویژگی های شغل، روابط میان فردی، جوّ و ساختار سازمانی، راه و روش‌های مدیریت منابع انسانی، فن آوری و خصوصیات مادی . (راس، 1377: 45 و 70)

Share