سبز اندیشان امروز

مدیریت منابع انسانی

1-6- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق: بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامو تحلیل‌رفتگی آن‌ها رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه‌های فرعی تحقیق:
بین شخصیت برونگرا و فرسودگی هیجانی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.
بین شخصیت توافق ‌پذیر و فرسودگی هیجانی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.
بین شخصیت دارای ثبات هیجانی و فرسودگی هیجانی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.
بین شخصیت وظیفه‌شناس و فرسودگی هیجانی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.
بین شخصیت مستقل و فرسودگی هیجانی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.
بین شخصیت برونگرا و مسخ شخصیت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.
بین شخصیت توافق ‌پذیر و مسخ شخصیت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.
بین شخصیت دارای ثبات هیجانی و مسخ شخصیت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.
بین شخصیت وظیفه‌شناس و مسخ شخصیت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.
بین شخصیت مستقل و مسخ شخصیت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.
بین شخصیت برونگرا و کاهش کفایت شخصی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.
بین شخصیت توافق ‌پذیر و کاهش کفایت شخصی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.
بین شخصیت دارای ثبات هیجانی و کاهش کفایت شخصی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.
بین شخصیت وظیفه‌شناس و کاهش کفایت شخصی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.
بین شخصیت مستقل و کاهش کفایت شخصی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد.
1-7- قلمرو تحقیق
1-7-1- بعد موضوعی:
موضوع کلی بررسی تأثیر شخصیت بر فرسودگی شغلی کارکنان است که از موضوعات مهم و مطرح در مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی می باشد. در موضوع این تحقیق تنها بررسی تأثیر شخصیت بر فرسودگی شغلی و سنجش میزان تحلیل‌رفتگی شغلی کارکنان مدنظر است و سایر عوامل تأثیرگذار بر تحلیل‌رفتگی کارکنان در محدوده این تحقیق نمی باشند.
1-7-2-بعد زمانی:
از نظر بعد زمانی تحقیق به صورت تک مقطعی و در بازه زمانی سال 89-90 صورت گرفته است.
1-7-3-بعد مکانی:

                                                    .