مدیریت زیست محیطی

5 – اصلاح و بهبود روش های مدیریتی تالاب ها
در وهله نخست مقوله مدیریت تالاب ها در پاسخ به گسترش تغییر کاربری تالاب ها و
______________________________
1 برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به:
Resolution IX. I Annex to Resolution X. I5
تاثیرات منفی بر جمعیت حیات وحش و به طور ویژه پرندگان مهاجرمطرح گردید. متعاقا مدیریت تالاب ها بر حیات وحش و تکنیک های مدیریتی مقدماتی که به طور عمده به دنبال حفاظت از حیات وحش تالاب ها بود، متمرکز شد. اما تغییرات شدید و افراطی تالاب ها به منظور بسط و توسعه کشاورزی و مناطق شهری در دهه های اخیر، تغییر رویکرد در روش های مدیریتی به منظور استفاده پایدار از تالاب ها را منجر گردیده است. در نتیجه بسیاری از تکنیک های مدیریتی که سابقا مورد استفاده قرار می گرفت، به دلیل لحاظ نکردن تاثیرات بر مناطق مجاور یا سایر خدمات اکوسیستمی نامناسب تشخیص داده شد و در واقع رویکردهای اولیه مدیریتی به این دلیل که مبتنی بر برداشتی ناقص از کارکردهای تالاب ها و تاثیرات اجتماعی آن بود، لذا این امر موجب تغییر در رویکردهای مدیریتی تالاب ها گردید. (euliss&other,2008,553)
مدیریت تالاب ها به نسبت زمینه جدید و نوینی در بحث مدیریت مناطق زیست محیطی به شمار می رود و بسیاری از مدیران به طور سنتی به عنوان زیست شناسان حیات وحش آموزش دیده اند، که بر اجتماعات حیات وحش بیش از چرخه های اکوسیستمی تاکید دارند. به عنوان مثال، به طور تاریخی، تمایل و گرایش اولیه در خصوص فهم چگونگی تاثیرگذاری اقدامات مدیریتی بر جمعیت یا ساختار زیستگاهی پرندگان آبی تالابی وجود داشته است. بسیاری از تحقیقات بر روی توسعه تمهیداتی که در جهت فراهم کردن منابع گیاهی برای پرندگان آبی است، صورت گرفته است. باید اذعان داشت تمهیدات مدیریتی تالاب ها که در سابق به طور خاص اکوسیستمی به سایت های تالابی که تکنیک های مدیریتی را اجرا کند، بکار گرفته شده است.
در محیط زیست امروزی، بسیاری از تالاب ها از اقداماتی کع در نتیجه تصمیمات بیرونی اتخاذ می گردد، تاثیر می پذیرند زیرا به دلیل الزام به رعایت اجرا یا تغییرات رویکردی تمهیدات نسبت به زیستگاه ها این این تغییرات امری حتمی است. به همین دلیل روکردهای نوین بکار رفته در چارچوبی موثر برای مدیریت سایت های تالابی، چشم انداز مدیریت تالاب ها را تغییر داده است. به نظر می رسد که ژئومورفولژی باید در مرکز توجه قرار گیرد زیرا از جامعیت بیشتری برخوردار است. بکارگیری یک چنین رویکردهایی در ک و فهم اینکه چگونه فرایندهای اکوسیستمی خاص تاثیرگذار بوده و با برآیندهای حفاظتی مرتبط می باشند، آسان تر می نماید. (euliss&other,2008,555)
گفتار دوم: رهیافت های جامع و همه جانبه کنوانسیون تنوع زیستی به عنوان ابزاری در جهت مدیریت تالاب ها
کنوانسیون تنوع زیستی در جهت مدیریت زیست محیطی اکوسیستم ها و گونه ها سه رویکرد یا رهیافت همه جانبه را مطرح می نماید که عبارتند از: رویکرد یا رهیافت اکوسیستمی، مدیریت پایدار جنگل ها و مدیریت یکپارچه منابع آبی. در ادامه رهیافت های مذکور را به عنوان ابزاری در جهت مدیریت مناطق تالابی بر اساس کنوانسیون رامسر تبیین خواهد گردید.
1– رهیافت اکوسیستمی 1
کنوانسیون تنوع زیستی رهیافت (رویکرد) اکوسیستمی را به این نحو تعریف می کند:
«یک سیاست (خط مشی) به منظور مدیریت یکپارچه زمین، آب و منابع حیاتی که حفاظت و استفاده پایدار در یک روش منصفانه را ارتقا می دهد. یک رویکرد اکوسیستمی بر مبنای اجرای روش شناسی علمی متمرکز بر سطوح ساماندهی بیولوژیکی، که ساختارها، فرایندها، کارکردهای ضروری و تعامل میان موجودات و محیط زیست شان را در برمیگیرد، قرار دارد. این رویکرد، این موضوع را که انسان ها با وجود تنوع فرهنگی یک عنصر جدایی ناپذیر از بسیاری از اکوسیستم ها هستند را به رسمیت می شناسد». 2
اکوسیستم ها به عنوان مجموعه ایی یکپارچه از گیاهان، جانوران و اجتماعات ریزجانداران و فعل و انفعال با محل غیر زیست آن ها به عنوان یک واحد در نظر گرفته می شود. حد و میزان اکوسیستم می تواند از خاک تا زیست کره در نوسان باشد و این موضوع به ماهیت مدیریت و فرایندهای حفاظتی انجام شده بستگی دارد.
در اجرای روش های مدیریتی، رهیافت اکوسیستمی به دنبال تمرکز بر ساختار، فرایندها، کارکردها و فعل و انفعال بین موجودات زنده و محیط زیست شان می باشد. این رویکرد شامل انسان ها و تنوع فرهنگی آن ها نیز می شود. رهیافت اکوسیستمی، همچنین بر ضرورت اتخاذ مدیریت یکپارچه و ارتقای اشتراک گذاری منافع به منظور پرداختن به ماهیت یکپارچه و پیچیده
______________________________
1 ecosystem approach (EA)
2 COP 5 decision V/6
اکوسیستم ها و عدم شناخت جامع یا درک کارکردهایشان تاکیددارد. علاوه بر این، رهیافت اکوسیستمی این دیدگاه را دارد که در اجرای رهیافت، روش واحدی وجود ندارد، زیرا آن شرایط محلی، ایالتی، ملی، منطقه ایی و جهانی بستگی دارد. رویکردهای حفاظتی و مدیریتی می تواند با چارچوب رهیافت اکوسیستمی ادغام گردد.
در مرکز رهیافت اکوسیستمی 12 اصول راهنما وجود دارد:
مدیریت زمین، آب و منابع حیاتی مصادیقی از گزاره های اجتماعی هستند.

                                                    .