سبز اندیشان امروز

مدیریت زنجیره تامین

د) ارزیابی وضعیت موجود (پرسشنامه شماره 4) : این ارزیابی که از طریق مصاحبه ساختار یافته با افراد خبره سازمان انجام یافته؛ به ارزیابی وضعیت هر یک از CSF ها در سازمان (بصورت یک مطالعه پیش-پیاده سازی) می پردازد. این مصاحبه در قالب یک نشست مشترک و بصورت هم اندیشی برگزار گردید.
ه) ارزیابی وضعیت شکاف در نواحی مدل (پرسشنامه شماره 5) : در مرحله قبل، پس از تعیین وضعیت مطلوب و ارزیابی وضعیت موجود، شکاف کلی هر یک از عوامل حیاتی موفقیت محاسبه گردید. در این مرحله، این پرسشنامه سعی دارد تا با اکتساب نظرات افراد خبره سازمان، شکاف موجود در هر عامل را بطور مجزا در هر ناحیه بررسی کند. در این پرسشنامه که بصورت مصاحبه و در قالب یک نشست مشترک انجام گرفت؛ افراد خبره مشخص کردند که شکاف هر عامل در کدام یک از نواحی ششگانه مدل بیشتر از سایر نواحی است.
10-2-3) تعریف و تبیین متغیرهای تحقیق
1-10-2-3) تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق
عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP: عواملی که نقشی اساسی در کنترل و مدیریت پروژه پیاده سازی ERP داشته و مدیریت آن ها می تواند منجر به تحقق منافع و عملکرد مورد انتظار از پروژه پیاده سازی ERP در سازمان گردد. این عوامل می توانند کمک شایانی نمایند تا جنبه های پروژه ای پیاده سازی از جمله برنامه و اهداف هزینه ای و زمانی پروژه مطابق با برنامه ریزی صورت گرفته تحقق یابند. نکته قابل توجه در این تحقیق این است که: آمادگی سازمان تعبیری کلی برای ارزیابی میزان همگرایی وضعیت موجود سازمان با وضعیت مطلوب در محورهای مبتنی بر عوامل حیاتی موفقیت است. از این رو در پایان نامه حاضر، آمادگی سازمان بعنوان یک متغیر مورد مطالعه مطرح نیست بلکه تعبیری از وضعیت کلی عوامل حیاتی موفقیت در سازمان است.
2-10-2-3) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP: با توجه به تعریف مفهومی متغیر عوامل حیاتی موفقیت در بخش 1-10-2-3 ؛ تعریف عملیاتی این متغیر در قالب جدول 3-3 ارائه شده است.
عوامل حیاتی موفقیت
پیاده سازی ERP تعهد و حمایت مدیریت ارشد 12. مدیریت فرهنگ (برای تغییر)
تدوین طرح کسب و کار 13. ارتباطات برون سازمانی و درون سازمانی
تدوین راهبرد پیاده سازی 14. سیستم های قدیمی موجود
مدیریت پروژه 15. مدیریت کیفیت اطلاعات
ترکیب و تیم پیاده سازی پروژه 16. مشخصات سازمان
قهرمانان پروژه 17. آموزش و کارآموزی
کمیته راهبری 18. نظارت، بازخور و ارزیابی عملکرد
انتخاب سیستم متناسب و سفارشی سازی سیستم 19. توسعه، تست و اشکال یابی نرم افزار
بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار 20. انتخاب عرضه کننده مناسب ERP
مدیریت عوامل نگرشی کارکنان 21. انتخاب مشاور مناسب
مشارکت کارکنان 22. مدیریت زنجیره تامین
جدول 3-3 ) تعریف عملیاتی (مدل عملیاتی) متغیرهای تحقیق (عوامل حیاتی موفقیت)
11-2-3) روایی و پایایی
1-11-2-3) روایی

                                                    .