مدیریت ریسک اعتباری

مدیریت ریسک اعتباری

سید عسکری زرگری

تشکر و قدردانی
حمد و سپاس پروردگاری را که به پایان رسانیدن این مرحله از تحصیلات را توفیق داد. اکنون که این پژوهش به پایان رسیده ، شایسته است از زحمات بی پایان اساتید گرانقدری که این نگارش مرهون دانش آنان می باشد سپاسگزاری نمایم. نخست ازجناب آقای دکتر یونس وکیل الرعایا که راهنمایی پروژه را برعهده داشتند، با دانش گسترده خود همواره راهنمای دانشجویان خویش بودند و مشکلات با صبوری و مهربانی ایشان هموار می شد و درانجام این پژوهش و به ثمر رسیدن آن از هیچ محبتی دریغ نورزیدند تشکر میکنم.
سپس ازجناب آقای دکترسید محمد زرگر استاد مشاورمحترم که شاگردی ایشان مایه مباهات است ومشاوره های بی دریغشان درهر مرحله از تحقیق گره گشای مشکلات بود تقدیر می نمایم. همچنین از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمد همتی مدیریت محترم گروه مدیریت درمقطع تحصیلات تکمیلی مدیریت صنعتی که با دقت این تحقیق را مطالعه و داوری نموده اند نیز سپاسگزارم. در نهایت از همسر مهربانم سرکار خانم مریم میرحاج که صمیمانه و دلسوزانه در تمامی مراحل زندگی بویژه دوران دانشجویی یار و یاور من بوده است تشکر و قدردانی می نمایم.
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
موضوع:”بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)”…………………………………………………………………………………………………………………………………1
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
کلمات کلیدی: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2-بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………10
1-4-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ……………………………..11
1-4-1- هدف اصلی تحقیق………………………………………………………. …………………………………………………………..11
1-4-2- اهدف فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………11
1-5-سوالات و فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..11
1-5-1-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..11

Share