مدیریت ریسک اعتباری

مدیریت ریسک اعتباری

1- تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی، نظریه ها را بررسی کرده، آنها را تایید، تعدیل و یا رد می کند.
2- تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی شدن دانش هدایت می شود.
3- تحقیق و توسعه: هدف اساسی این نوع تحقیقات تدوین یا تهیه برنامه ها، طرح ها و امثال آن است به طوری که ابتدا موقعیت نامعین خاصی مشخص شده و بر اساس یافته های پژوهشی، طرح یا برنامه ویژه آن تدوین و تولید می شود.
ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق)
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:
تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی): تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. یکی از انواع تحقیقات توصیفی، تحقیق همبستگی است. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد.
تحقیق آزمایشی: به منظور برقراری رابطه علت- معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح های آزمایشی استفاده می شود. ویژگی های این نوع تحقیق آن است که:
متغیرهای مستقل دستکاری می شوند.
سایر متغیر ها بجز متغیر وابسته ثابت نگه داشته شده و کنترل می شود.
تاثیر متغیر(های) مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می شود.
برای این منظور، گروه های آزمایشی و گواه مورد نظر قرار می گیرند و از طریق آنها تفاوت های میان آزمودنی ها کنترل می شود(سرمد، بازرگان و حجازی،1384).
تحقیق کاربردی: در تحقیق کاربردی موارد و جنبه های عملی و کاربردی در مسایل واقعی و استفاده عینی ازنتایج تحقیق کاملاً مورد توجه قرار می گیرد. هدف محقق از تحقیق کاربردی دستیابی به اصول و قواعدی است که درموقعیت های واقعی و عملی به کار بسته می شوند و به بهبود محصول و کارایی روش های اجرایی کمک می کنند(شریفی،1383 ،87) .
بنابراین تحقیق حاضر هم از نوع تحقیقات کاربردی است و با توجه به این که به توصیف شرایط موجود خواهد پرداخت پس از نوع تحقیقات توصیفی است و از آنجا که این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان،می پردازد لذا پژوهش از نوع همبستگی است که پژوهشگر با استفاده از یک گروه آزمودنی، دست کم در مورد دو متغیر بدون اینکه هیچ کدام از آنها را دستکاری یا کنترل کند، اطلاعاتی بدست
میآورد(هومن،1381).
همچنین پژوهش حاضر به لحاظ روش از جمله تحقیقات پیمایش (زمینه یابی ) می باشد. تحقیق زمینه یابی روشی برای بررسی ماهیت ویژگی ها و ادراک های شخصی (نگرش ها، باورداشت ها، عقاید و امور مورد علاقه) مردم از طریق تجزیه و تحلیل پاسخ به پرسش هایی است که به دقت تدوین شده اند (روزنبرگ و دیلی ، 1993).
بنابراین به طور خلاصه می توان بیان نمود که، این مطالعه، یک مطالعه غیر علی است. در زمینه روش پژوهش، سه انتخاب پیش روی پژوهشگر وجود دارد: روش توصیفی،روش تجربی،روش تحلیلی، پژوهش حاضر از روش توصیفی سود می جوید و از نوع همبستگی می باشد. همچنین اگر پژوهش را به دو دسته بنیادی و کاربردی تقسیم شوند. این پژوهش جز پژوهش کاربردی محسوب می شود.
3-2-1-جامعه آماری
جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم. اولین قدم در نمونه گیری، تعریف جامعه مورد نظر است(دلاور، 1382).
به بیان دیگر: جامعه آماری درحقیقت شامل عناصری است که موضوع یک پژوهش معین در آن مصداق پیدا می کند و مایلیم درباره آن استنباط کنیم(هومن، 1373، 67).

Share