مدل پذیرش فناوری

مدل پذیرش فناوری

پاراسورامن و کالبی (2001) نشان می دهند افرادی که شاخص آمادگی فناوری بالایی دارند؛ دارای خوش بینی و نوآوری پذیری بالایی بوده و احساس راحتی نیز نسبت به فناوری های جدید دارند. آن ها با توجه به وضعیت متغیرهای چهارگانه TRI، پنج خوشه را شناسایی می کنند (شکل 4-2).

شکل 4-2) تاثیر شاخص آمادگی فناوری بر مدل پذیرش فناوری (پاراسورامن و کالبی، 2001)
این پنج خوشه بتریتب عبارتند از:
کاوشگران: این افراد در سطح بالایی از آمادگی برای پذیرش فناوری جدید قرار دارند. در این دسته از افراد موانع فناوری تاثیرگذاری کمی دارند. ویژگی این افراد این است که بسادگی جذب فناوری های جدید شده و بعنوان موج اول تجربه گران فناوری های جدید شناخته می شوند.
پیشروها: در این گروه از افراد، هم محرک های فناوری و هم موانع فناوری برجسته است. پیشروها در صف دوم پذیرش فناوری قرار دارند. این در صورتی است که این افراد از کارکردها و سودمندی فناوری جدید اطمینان حاصل کنند.
کندروها : بعنوان آخرین گروه برای پذیرش فناوری های جدید مطرح هستند و در نقطه مقابل کاوشگران قرار دارند.
عنوان خوشه
عنوان مؤلفه محرک های فناوری موانع فناوری
خوش بینی نوآوری پذیری احساس عدم راحتی احساس عدم امنیت
کاوشگران بالا بالا پایین پایین
پیشروها بالا بالا بالا بالا
شکاکین پایین پایین پایین پایین
پارانویایی ها بالا پایین پایین بالا
کند رو ها (افراد سست) پایین پایین بالا بالا
جدول 1-2) تاثیر شاخص آمادگی فناوری بر مدل پذیرش فناوری (پاراسورامن و کالبی، 2001)
شکاکان : افراد بی غرضی هستند که به فناوری اعتقاد جدی ندارند. این گروه از افراد نسبت به تکنولوژی بیزار نیستند، منتهی سطح خوش بینی شان پایین تر از سطح خوش بینی بازار (در این جا مشتریان همان کاربران سیستم هستند) است.
پارانویایی ها : این دسته از افراد نسبت به فناوری خوش بین هستند، منتهی فاقد تمایل برای نوآوری هستند.
پاراسورامن و کالبی (2001) برای افرادی که زیر-شاخص های موانع یا محرک فناوری در آن ها وضعیت هماهنگی ندارند، دو خوشه مشخص کرده اند. جدول 1-2 مؤلفه های های TRI افراد نمایش داده شده در شکل 4-2 را نشان می دهد. برخی از محققین تعداد 4 خوشه از 5 خوشه اشاره شده توسط پاراسورامن و کالبی (2001) را مورد تایید قرار داده اند (سیکرِتسِس، 2004؛ اسرینیواسن، 2008). بعضی از مطالعات نیز نشان دادند که هر پنج خوشه وجود دارند (لای، 2008).
2-1-6-4-2) مشارکت کارکنان
پیاده سازی یک سیستم ممکن است از منظر ادراک کارکنان تهدیدی نسبت به حیطه کنترل آنان محسوب گردد. از این رو آن ها باید یک دوره گذار از سیستم قدیمی به سیستم جدید را تحمل نمایند. ژنگ و همکاران (2005) نشان دادند مشارکت کارکنان می تواند کنترل ادراک شده از سوی کارکنان را ارتقاء دهد. در بین مطالعات صورت گرفته، بر مشارکت کارکنان (کاربران) در دو حوزه تاکید شده است: حوزه اول مربوط به مشورت و مشارکت آنان در بخش طراحی و پیاده سازی فرآیندهای جدید کسب و کار (هلند و لایت، 1999؛ المشعری، 2003؛ ناه و همکاران، 2003؛ مندل گاناسکاران، 2003؛ فاینی و کوربت، 2007 ) و حوزه دوم شامل فرآیند پیاده سازی ERP و توسعه سیستم (ناه و همکاران، 2003؛ ژنگ و همکاران، 2005؛ فرانسایس و همکاران، 2009) می شود.
2-6-4-2) مدیریت فرهنگ (برای تغییر)

Share