سبز اندیشان امروز

مدل های مربوط به گذارهای تحولی برای مصرف مواد

1-1-3. شیوه فرزندپروری سهل گیر. در این شیوه والدین پرمحبت بوده ولی هیچگونه کنترلی را بر رفتار کودک اعمال نمی کنند .
2-1-3. شیوه فرزندپروری مستبد. والدین در این شیوه بسیار کنترل کننده و پرتوقع هستند، از نظر عاطفی سرد و ارتباط چندانی با فرزندان خود ندارند.
3-1-3. شیوه فرزندپروری مقتدر. در این شیوه والدین پرمحبت بوده و در عین حال رفتار فرزندان را کنترل کرده و انتظار بالایی را در خصوص رفتار مبتنی بر بلوع فرزندان اعمال می کنند.
2-3. تعریف عملیاتی شیوه های فرزندپروری: منظور از شیوه های فرزندپروری در این پژوهش، نمره ای است که فرد از پرسشنامه شیوه فرزندپروری بامریند (1972) به دست می آورد.
مشکلات رفتاری
1-4. تعریف مفهومی مشکلات رفتاری: منظور از مشکلات رفتاری، اختلال های ناتوان کننده ای هستند که برای معلمان، خانواده و خود نوجوانان مشکلات بسیاری را ایجاد می کنند و با میزان بالایی از معضلات اجتماعی و احتمال ابتلا به بیماری های روانی در دوره بزرگسالی همراهند (حبیبی عسگرآباد، بشارت، فدایی و نجفی، 1388، ص 3). این اختلالات رفتاری به دو دسته تقسیم شده است: مشکلات برونی شده و مشکلات درونی شده. مشکلات برونی شده به مشکلاتی اطلاق می شود که مشخصۀ بارز آنها رفتارهایی است که بر روی محیط و افراد دیگر اثرگذار می باشد، مانند اختلال نقص توجه و بیش فعالی. در مقابل، مشکلات درونی شده به مشکلاتی اشاره دارد که مشخصه اصلی آنها تجربه درونی ناراحتی است. در این طبقه، مشکلات هیجانی قرار می گیرند (محمدخانی و اسکندری،1384، ص 75 ).
2-4. تعریف عملیاتی مشکلات رفتاری: منظور از مشکلات رفتاری در این پژوهش، نمره ای است که فرد از مقیاس خودگزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان آخنباخ (1991) به دست می آورد.
راهبردهای مقابله
1-5. تعریف مفهومی راهبردهای مقابله : مقابله به منزله کوششهای شناختی و رفتای است که هر فرد، با هدف مدیریت احتیاجات خاص درونی و برونی و غلبه بر تعارضهایی که مطابق یا فراتر از منابع شخصی وی هستند، به راه می اندازد (لازاروس و فولکمن ، 1984، به نقل از اریکسن، الف و یورسین ، 1997، ص 175).
اندلر و پارکر (a1990، به نقل از هالاماندریس و پاور ، 1999، ص 668) افراد را بر حسب سه نوع اساسی سبک مقابله ای متمایز می کنند:
1-1-5. راهبرد مقابله مسئله مدار، شیوه هایی را توصیف می کند که بر اساس آن فرد اعمالی را که باید برای کاهش یا از بین بردن تنیدگی انجام دهد، در نظر می گیرد شامل جستجوی اطلاعات بیشتر درباره مسئله، تغییر ساختار مسئله از نظر شناختی و اولویت دادن به گام هایی برای مواجهه با مسئله.
2-1-5. راهبرد مقابله هیجان مدار، شیوه هایی را توصیف می کند که بر اساس آن، فرد بر خود متمرکز می شود و تمام تلاش وی متوجه کاهش احساس هایی ناخوشایند خویشتن است شامل گریه کردن، عصبـانی و ناراحت شدن، پرداختن به رفتـارهای عیب جویانه، اشتـغال ذهنی و خیالپردازی.
3-1-5. راهبرد مقابله اجتنابی، مستلزم فعالیت ها و تغییرات شناختی است که هدف آنها اجتناب از موقعیت تنیدگی زاست از قبیل درگیر شدن در یک فعالیت تازه و یا روی آوردن به اجتماع و افراد دیگر.
2-5. تعریف عملیاتی راهبردهای مقابله: منظور از راهبردهای مقابله در این پژوهش، نمره ای است که فرد از پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا به دست می آورد (اندلر و پارکر، a1990، به نقل از جعفرنژاد، فرزاد، مرادی و شکری، 2005).

مقدمه
در این فصل الگوهای نظری و پژوهش های تجربی مربوط به سازه آمادگی اعتیاد به تفضیل بیان می شوند. ابتدا در خصوص تعریف سازه آمادگی اعتیاد، توضیحاتی ارائه میشود. سپس، در مورد مدل های مربوط به این گرایش و عوامل مؤثر بر آن بحث میشود. در پایان نیز توضیحاتی دربارهی روابط بین متغیرهای پژوهش و پژوهش های مختلفی که ارتباط متغیرهای مورد مطالعه را بررسی کرده اند، ارائه میگردد.
آمادگی اعتیاد
آمادگی اعتیاد، استعداد برای معتاد شدن به هر طریقی است. پژوهشهای مختلف نشان می دهند که برای پذیرش و مصرف مواد، زمینه های رشدی ناسالمی لازم است. در واقع معتادان کسانی هستند که مواد، به زمینه های رشدی ناسالم آن ها اضافه می شود. یعنی رشد ناسالم در زمینه های مختلف موجب گرایش آنها به مواد می شود و رشد گرایش به مواد در طی زندگی، تحت عنوان استعداد اعتیاد، مطرح است (کلدی و مهدوی، 1382). عده ای از نظریه پردازان معتقدند که گرایش به اعتیاد یک وضعیت فیزیولوژیکی اساسی است، چیزی که فرد با آن متولد می شود (تامر، 2001). به عبارت دیگر اعتیاد به مواد مخدر، دامنگیر افرادی میشود که از آمادگی برای ابتلا برخوردار هستند. به طور نمونه، مصرف مواد مخدر می تواند تابع ویژگیها و خصایص فردی باشد. یعنی وجود برخی خصایص از لحاظ فردی باعث گرایش به مواد مخدر شود. به عنوان مثال نوجوانان با ویژگی های افسردگی، اضطرابی و ناآرامی از گرایش و آمادگی بیشتری برخوردارند (کاظمی حقیقی، 1381). همچنین، افراد با هیجان خواهی بالا با احتمال بیشتری در رفتارهای پرمخاطره (مثل مصرف مواد) برای ارضای نیاز هیجان خواهی یا بهدست آوردن بروندادهای مطلوب درگیر می شوند (ایمز، زاک و استیس ، 2002). بنابراین به طور کلی این اعتقاد وجود دارد که گرایش اولیه به مصرف مواد مخدر در مصرف کنندگان مواد وجود داشته و در واقع این گرایش موجب مصرف مواد توسط آنها می شود. نظریه پردازان کوشیده اند این گرایش نوجوانان به اعتیاد را در چهار چوب های مختلفی تبیین نمایند. در بخش زیر عمده ترین مدل ها توصیف می شوند.
مدل های مربوط به گذارهای تحولی برای مصرف مواد
به طور کلی رفتار و سبک زندگی پرخطر در دوره نوجوانی رو به افزایش می گذارد. چنین خطراتی در اثر (مستقیم یا غیرمستقیم) گذارهای تحولی متعدد پدید می آیند. گذارهای تحولی عبارتند از “مسیرهایی که ما را به خود تغییر یافته اجتماعی، روانی و جسمانی متصل می کنند. معنی و رویداد گذرهای تحولی ریشه در تعامل فرآیندهای بلوغ جسمی، انتظارات و اثرات فرهنگی، و هدف ها و ارزش های فردی دارد. افراد همان طور که بر محیط فیزیکی و اجتماعی اثر می گذارند، از آن اثر می گیرند و گذارهای تحولی خود را تا اندازه ای شکل می دهند (شولنبرگ و ماگس ، 2001، به نقل از پورشهباز و همکاران، 1384). عبور از نوجوانی و آغاز جوانی، یک گذار تحولی مهم و حیاتی است که در طی آن تنوع و گوناگونی مسیرهای زندگی افزایش می یابد. گذرهای تحولی فشارزا در دوره نوجوانی و جوانی را می توان به شرح زیر گروه بندی نمود (پورشهباز و همکاران، 1384):
گذرهای زیستی و روان شناختی
گذرهای هویتی (یعنی تغییراتی در خودشناسی و خودگردانی)
گذرهای ارتباطی (یعنی تغییراتی در روابط با والدین و همسالان)
گذرهای موفقیت (یعنی گذرهای شغلی و تحصیلی)