مدل قیمت گذاری آربیتراژ

مدل قیمت گذاری آربیتراژ

روش سوم: طول گردش‌های واقعی و مورد انتظار با یکدیگر مقایسه می‌شود و هرچقدر این تفاوت کمتر باشد احتمال عدم همبستگی قیمت بیشتر است.(جورج،1970(
ب ) قاعده فیلتر
قاعده فیلتر یک قاعده تجاری مبتنی بر مبادله می‌باشد که می‌توان با مقایسه منافع حاصل از آن با منافع حاصل از خرید و نگهداری به کارایی در سطح ضعیف پی برد. در این قاعده زمانی اوراق بهادار خریداری می‌شود که قیمت آن x % نسبت به قیمت مورد نظر افزایش یابد؛ و زمانی فروخته خواهد شد که قیمت آن Y % از بالاترین قیمت کاهش یابد. خرید مجدد نیز زمانی صورت می‌گیرد که قیمت x % از پایین‌ترین قیمت افزایش یابد. در صورت تصادفی بودن تغییرات قیمت سهام، بازده بر اساس قاعده فیلتر نباید بیشتر از روش خرید و نگهداری باشد(نمازی،شوشتریان، 1375).
ج ) آزمون نسبت به واریانس
آزمون نسبت واریانس برای آزمودن مدل گشت تصادفی توسط لو و مکیلانی در سال ۱۹۸۸ مطرح شد.آن‌ها معتقدند که اگر واریانس بازدهی سهام با فاصله زمانی N روز با N برابر واریانس بازدهی سهام با فاصله زمانی ۱ روز برابر باشد آنگاه مدل گشت تصادفی تایید خواهد شد. چرا که اگر بازده‌های سهام از هم مستقل باشند آنگاه باید واریانس آن‌ها یک تابع خطی باشد. به بیان دیگر در صورتی که نسبت واریانس که از معادله زیر بدست می‌آید برابر با یک نباشد فرضیه تصادفی بودن بازدهی متوالی سهام که یکی از مفروضات بازارهای کارا به شمار می‌روند رد خواهد شد.
نسبت واریانس
بازده دوره t با وقفه زمانی k
بازده اول دوره t
روش شبیه سازی
2-3-10-2-2-2- روش‌های آزمون کارایی بازار در سطح نیم قوی
آزمون‌های کارایی بازار در سطح نیم قوی غالباً در ارتباط با سرعت تعدیل قیمت نسبت به اطلاعات عمومی منتشر شده می‌باشد. پژوهشگران در ابتدا جهت بررسی کارایی بازار در سطح نیم قوی عموماً از نظریه الگوی بازار و مدل‌های تبیین شده بر مبنای آن‌ها از جمله الگوی تک عاملی قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای CAPM استفاده می‌نمودند. اما در چند دهه گذشته محققانی همچون بانز (۱۹۸۱)،هانداری (1988)، استاتمن (۱۹۸۰)،روزنبرگ و لانشتن (۱۹۸۵ ) شواهد تجربی را در ارتباط با نقص مدل CAMP را فراهم نمودند به گونه‌ای که فاما و فرنچ (۱۹۹۲) با انجام تحقیقی در ارتباط با بازده به این نتیجه رسیدند که دو عامل اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار متغیرهایی هستند که ارتباط قوی‌تری با بازده دارند از این رو در سال ۱۹۹۳ مدل سه عاملی فاما و فرنچ را به عنوان جایگزینی برای مدل CAPM ارائه نمودند. اما این پایان کار پژوهشگران در این عرصه نبود در سال ۱۹۹۵ استیفن راس به همراه وستر فیلد و جف مدل قیمت گذاری آربیتراژ APT به عنوان یکی از جذاب‌ترین مدل‌های جایگزین CAMP، را ارائه نمودند.
همچنین در سال ۲۰۰۷ برن هولت با استفاده از قواعد مدلCAPM و تجربیات مدلAPT مدل RBM را جایگزین مدل CAPMنمود.(اکبری مقدم و همکاران، ۱۳۸۸).از این رو در صدد بر آمدیم تا در ادامه این بخش به بیان تفضیلی الگوها و مدل‌های مطرح جهت آزمون کارایی بازار در سطح نیم قوی پرداخته می شود .
الف ) نظریه الگوی بازار سرمایه
نظریه پرتفوی مارکویتز یک نظریه دستوری است که بر اساس آن نمی‌توان قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای را نشان دارد بلکه تنها نشان دهنده نحوه اقدام سرمایه گذاران در یک پرتفوی بهینه خواهد بود. از این رو ویلیام شارپ با کمک گرفتن از الگوی هری مارکویتز و تاکید بر این فرض که امکان قرض دادن و قرض گرفتن توسط سرمایه گذاران و با نرخی برابر با نرخ دارایی‌های بدون ریسک وجود دارد (در این صورت تنها یک پرتفوی کارا شامل دارایی‌های ریسک دار یعنی پرتفوی بازار وجود خواهد داشت زیرا این پرتفوی بالاترین تنوع ممکنه را داراست بنابراین همه سرمایه گذاران خواستار سرمایه گذاری در آن خواهند بود) نظریه پرتفلیوی را بسط و تعمیم داند تا بتوانند بر اساس آن مدلی را برای قیمت گذاری دارایی‌های ریسک دار (از جمله تعیین ارزش اوراق بهادار) استخراج نمایند که امکان محاسبه بازده مورد انتظار دارایی ریسک دار را فراهم کند. (براون و رایلی،۲۰۰۰ به ننقل از سلیمانپور ) معتقدند که عامل اصلی بسط نظریه بازار سرمایه، وجود دارایی بدون ریسک است چنین دارایی‌های همبستگی صفر با سایر دارایی‌های ریسک دار دارند و نرخ بازده آن‌ها بدون ریسک خواهد بود. از این رو وی به صورت رسمی الگویی به شرح زیر برای محاسبه بازده اوراق بهادار ارائه نمودند که آن را الگویی بازار یا معادله ویژگی‌ها می‌نامند.
که در این معادله :
نرخ بازده دارایی i در دوره زمانی t
نرخ بازده همه اوراق بهادار موجود دربازار در دوره زمانی t
نوسان تصادفی در دورهt
همچنین ویلیام شارپ با تقسیم بندی عوامل موثر بر ریسک به دو دسته (۱) عوامل خاص یک شرکت که آن را ریسک غیر سیستماتیک می‌نامند (۲) عوامل مربوط به کل بازار که آن را ریسک سیستماتیک (در ادبیات مالی بتا) می‌نامند؛ بر این موضوع تاکید نمود که سرمایه گذاران از طریق تنوع بخشی بر سرمایه خود می‌توانند ریسک غیر سیستماتیک را از بین ببرند وتنها ریسک سیستماتیک ( ) باقی خواهد ماند. (فارال، ۱۹۹۷) معتقد است نظریه بازار سرمایه به مثابه مدل های تعالی دارای مزایای عملی در تهیه مقیاسی از ریسک سیستماتیک و ارزشیابی اوراق بهادار و استانداردی برای سنجش عملکرد می باشند.
ب ) مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای CAPM
جان لیتنز، یان موسین و ویلیام شارپ توانستند با استفاده از نظریه الگوی بازار سرمایه برای اوراق بهاداری که در بازار سرمایه معامله می‌شود به یک الگوی معامله قیمت‌ها دست یابند که این الگو را الگوی قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه می‌نامند . معادلهCAPM رابطه بین بازده و ریسک به صورت زیر نشان می‌دهد.
که در این معادله :

Share