مدل شبکه ای

فصل چهارم
محاسبات و نتیجهگیری
4-1 مقدمه
توسعه در پدیده هجوشی هستهای نیازمند پیشرفت در سه بخش مجزای زیر است،
داده های آزمایشگاهی
فرضیههایی در مورد پدیدهشناسی
تکامل در تأسیس تئوری ساختار هستهای.
در نتیجه از جمله بخشهای مورد توجه در سالهای اخیر در فیزیک هستهای انتخاب مدلی مناسب برای توزیع نوکلئونها در هسته بوده است. مدلی که علاوه بر توجیه کامل خواص هسته از طریق انطباق با داده های تجربی در گامی فراتر بتواند روند انجام محاسبات برای برهمکنش یونهای سنگین را سرعت ببخشد]4،2[. فصل دوم این تحقیق به معرفی کامل ساختار مدل شبکهای FCC به عنوان مدلی پیشنهادی برای توزیع نوکلئونها که توسط ویگنر ارائه شده بود اختصاص یافته است. در فصل سوم خواص هسته حاصل از پیشگوییهای مدل شبکهای FCC را با دادههای تجربی در جدول های (3-2)، (3-3) بترتیب حاصل از انرژی بستگی و شعاع میانگین مربع مقایسه کرده ایم. همچنین در شکل (3-5) به مقایسه توزیع چگالی حاصل از هسته های، ، و از طریق مدل شبکه ای FCCبا توزیع چگالی دو پارامتری فرمی پرداختیم. همان طور که ملاحظه می شود دارای توافق مناسبی با یکدیگر می باشند.
در این فصل به منظور ارزیابی مدل شبکهای FCC برای بکارگیری در برهمکنش یونهای سنگین، پتانسیل کل را محاسبه کرده و به مقایسه سطح مقطع همجوشی واکنشهای ، و حاصل از این مدل با پتانسیل دابل-فولدینگ، باس و دادههای تجربی میپردازیم.
4-2 محاسبه پتانسیل کل هستهای برای واکنشهای ، ،
در مطالعه برهمکنشهای همجوشی یونهای سنگین برای محاسبه پتانسیل کل از مدل شبکهای FCC برای توزیع نوکلئونها در حالت پایه برای هسته استفاده کردهایم از آنجا که مدل FCC هستههای جادویی و با لایه بسته را بخوبی پیشبینی میکند. برای محاسبه پتانسیل به انتخاب واکنشهایی پرداختیم که حداقل یکی از هستههای شرکتکننده در واکنش جادویی یا هستههایی با لایه بسته باشد. پتانسیل کل هسته- هسته را با جمعبندی بر روی تمام برهمکنشهای ممکن بین نوکلئونهای هستههای پرتابه و هدف میتوان محاسبه نمود که بصورت مجموع پتانسیل کولنی و پتانسیل هستهای میباشد،
. (4-1)
مراحل انجام محاسبات برای محاسبه پتانسیل کل بصورت زیر است:
تعیین مکان اسپین و ایزواسپین نوکلئونها در هستههای پرتابه و هدف با استفاده از مدل FCC
چرخش تصادفی هستههای پرتابه و هدف بدور مرکز جرمشان با استفاده از زاویههای اویلر
جمع همه برهمکنشهای نوکلئون- نوکلئون و محاسبه میانگین پتانسیل کل
4-2-1 محاسبه پتانسیل کولنی
برای محاسبه پتانسیل پروتون- پروتون در فاصلهای بزرگتر از شعاع پروتون fm9/0 از رابطه زیر استفاده شده است،
. (4-2)
که درآن هر پروتون بصورت یک ذره نقطهای فرض شده است و این فرضیه در فاصلهای کمتر از شعاع پروتون رد شده میباشد. اگر فاصله بین دو پروتون از قطر پروتون کوچکتر باشد آنگاه اثرات خود انرژی به بینهایت میل میکند که برای رفع این مشکل پتانسیل اصلاح شده زیر را بکار بردهایم]22[،
(4-3)
.
4-2-2 محاسبه پتانسیل هستهای
برای محاسبه پتانسیل هستهای از نیروی برهمکنشی M3Y از نوع Paris استفاده کردهایم که در بخش
(3-3-2) به معرفی آن پرداختیم. بخش مرکزی، برهمکنش نوکلئون- نوکلئون بصورت زیر است،

                                                    .