مدل رگرسیون

نگارنده15 -4 نمودار هیستوگرام نسبت اقلام تعهدی به کل دارایی ها بعد از نرمال سازی
نتایج استفاده از روش جانسون بیانگر این مطلب است که بعد از تبدیل متغیر سطح معناداری به 0.054 تغییر کرده است که این موضوع بیانگر نرمال شدن متغیر مورد بحث می باشد .با این وجود جهت اطمینان نرمال بودن دادها آزمون کلموگوروف- اسمیرنوف (KS) مجدداً برای این متغیر محاسبه گردید که نتایج این آزمون در جدول 7-4 گنجانده شده است .
جدول شماره 7-4 بررسی نرمال بودن نسبت اقلام تعهدی به کل دارایی ها بعد از تعدیل
مدل رگرسیونی
نماد متغیر مورد آزمون
نام متغیر مورد آزمون
مقدار آماره KS
سطح معناداری
sig
نتیجه
مدل شماره (4)
نسبت اقلام تعهدی به کل دارایی ها در دوره t-1
0.038
0.029
تایید فرضیه نرمال بودن نسبت اقلام تعهدی به کل داراییها بعد از تعدیل به کمک روش جانسون
نگاره 16-4 نمودار هیستوگرام نسبت اقلام تعهدی به کل دارایی ها بعد از تعدیل
نگاره 16-4 نمودار هیستوگرام نسبت اقلام تعهدی به کل دارایی ها بعد از تعدیل
با توجه به نتایج مندرج در جدول 6-4 از آنجایی که سطح معنی داری متغیر مورد بررسی 029. بزگتر از 025. می باشد از این رو فرضیه نرمال بودن متغیر در سطح اطمینان 0.95 تایید می شود که این موضوع در نگاره 16-4 نیز قابل رویت می باشد شایان ذکر است از آنجایی که آماره KS یک آماره دو دنباله می باشد از این رو جهت بررسی سطح معناداری می توان مبنای محاسبات(0.05) را به 2 تقسیم نمود و حاصل را با سطح زیر منحنی مقایسه نمود .
2-2- 4- بررسی ایستایی(مانایی) وپایایی(نامانایی) متغیرهای پژوهش از طریق آزمون ریشه واحد
در این پژوهش پیش از برآورد مدل رگرسیونی لازم دیده شد تا مانایی کلیه متغیرهای مورد استفاده در تخمین مدلهای آماری مورد آزمون قرار گیرند چرا که تخمین مدلهای رگرسیونی بدون توجه به مانایی و یا نامانایی متغیرهای مذکور زمینه بروز رگرسیون کاذب با ظاهری آراسته را فراهم می آورد . با توجه به اینکه داده های مانا آنهایی هستند که دارای میانگین ثابت ،واریانس ثابت و خود گواریانس ثابت برای هر وقفه معین می باشند (سوری ،1391) از این رو آنچه در مانایی متغیرهای پژوهش اهمیت دارد؛ قدرت آزمون ریشه واحد است . بر این اساس جهت بررسی قدرت ریشه واحد از آزمون دیگی فولر تعمیم یافته بهره برده ایم .در این آزمون فرضیه صفر مبین وجود ریشه واحد و در نتیجه نامانایی متغیر است و فرض مقابل به معنای عدم وجود ریشه واحد و در نتیجه مانایی متغیرمورد آزمون می باشد.همچنین به منظور افزایش قابلیت اتکا نتایج آماری از آزمون های دیگری همچون آزمون لوین،لین و جو (LLC) ،PP FISHER در جهت بررسی قدرت ریشه واحد متغیرهای پژوهش استفاده شده است که خلاصه نتایج آن به شرح جداول زیر می باشد .
جدول شماره 8-4 بررسی مانایی متغیرهای مندرج در مدل رگرسیونی شماره 1
نماد متغیر مورد آزمون

                                                    .