مدل تحلیل سلسله مراتبی

مدل تحلیل سلسله مراتبی

چون پرسشنامه بر اساس تحلیل سلسله مراتبی تهیه شده برای بررسی اعتبار ان از شاخص ناسازگاری استفاده می‌گردد. اگر مقدار ناسازگاری بیشتر از 1/0 باشد بهتر است در مقایسه‌ها تجدید نظر گردد. از طرفی چون پرسشنامه تمامی معیارها را به صورت دو به دو مقایسه و سنجش می‌کند لذا حداکثر سوالات ممکن با ساختاری مطلوب از مخاطب پرسیده می‌شود و چون تمامی معیارها در این سنجش مورد توجه قرار گرفته است و طراح قادر به جهت گیری خاصی در طراحی سوالات نمی باشد نیازی به سنجش پایایی وجود نخواهد داشت. (مهرگان،1383)
3-5- الگوریتم استفاده از AHP
پس از تعیین مهمترین معیارهای سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک دلفی، هریک از معیارهای شناسائی شده، اولویت‌بندی میشود.
روش انجام پژوهش حاضر با ارائه مدل مفهومی و سپس در قالب چهار گام قابل تشریح است.
شکل 3-2- مدل مفهومی تحقیق با رویکرد AHP
W1
W2
در این مدل بردار W1 نشان‌دهنده تاثیر هدف پژوهش بر معیارهای اصلی است. به همین ترتیب بردار W2 نشان‌دهنده تاثیر معیارهای اصلی بر زیرمعیارها است. بنابراین مدل تحقیق از یک ارتباط سلسله مراتبی برخوردار می‌باشد. از آنجا که در این تحقیق روابط درونی معیارها درنظر گرفته نمی‌شود از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. ساختار ماتریس اولیه (ناموزون) مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر خواهد بود:
شکل 3-3- ساختارماتریس اولیه (ناموزون)
0 0 0
W1 0 0
0 W2 0
هدف
معیارهای اصلی
زیرمعیارها
W=
3-5-1- گام اول: شناسائی معیارهای اصلی
ابتدا براساس هدف اصلی تحقیق هریک از این معیارها بصورت زوجی مقایسه و با محاسبه بردار ویژه تعیین اولویت می‌گردد. از انجایی که در پروژهها و طرحهای بانک کشاورزی توجه خاصی به دوره بازگشت سرمایه ،اشتغالزایی ،نرخ بازده سرمایه وافزایش ظرفیت تولید میشود ما نیز در این تحقیق از این چهار شاخص بعنوان معیارهای اصلی مدل استفاده میکنیم. (W1 (
3-5-2- گام دوم: شناسائی گزینه‌ها
براساس مطالعات انجام شده پیشین و با توجه به شرایط و مقتضیات حوزه مورد مطالعه، زمینه های مختلف سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شناسائی شدند. این مجموعه از گزینه‌ها براساس معیارهای اصلی مطالعه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.باتوجه باینکه گزینه های بسیاری در آمارهای بانک کشاورزی بچشم میخورد ما دراین تحقیق از هشت گزینه که اولویت بیشتری در سرمایه گذاری و استفاده از تسهیلات سرمایه ای کشاورزی داشته اند استفاده میکنیم. در نهایت مقایسه زوجی گزینه‌ها براساس معیارهای مرتبط، ماتریس W2 محاسبه خواهد شد.
3-5-3- گام سوم: تعیین اولویت‌های کلی
برای تعیین اولویت‌های کلی و تبیین روابط بین آنها، ساختار ماتریس اولیه (ناموزون) تشکیل می‌شود. برمبنای نظریه ساعتی، پس از تشکیل ماتریس اولیه، گام بعدی تعیین اولویت است. برای تعیین اولویت از مفهوم نرمال‌سازی و میانگین موزون استفاده می‌شود. (ساعتی، 1980) پس از نرمال کردن از مقادیر هر سطر میانگین موزون گرفته خواهد شد. برای نرمال کردن مقادیر بدون استفاده از نرم‌افزار از فرمول زیر استفاده می‌شود:
در این فرمول rij درایه نرمال شده متناظر با درایه aij در ماتریس اولیه است.
و میانگین هندسی از فرمول زیر محاسبه میگردد.

Share