مدل تحلیل رقابتی پورتر

شاید بتوان مهم ترین نظریه پرداز این مکتب را پورتر دانست. برجسته ترین مفاهیم پورتر عبارت هستند ازمدل تحلیل رقابتی، مجموعه ی استراتژیهای کلی، نظریه ی زنجیره ی ارزش. ( استیسی، 1384)
2.4.2 مدل تحلیل رقابتی پورتر:
مدل تحلیل رقابتی پورتر 5 نیرو را در محیط یک سازمان شناسایی می کندکه بررقابت تاثیر می گذارد. این نیروها در زیر شرح داده شده اند:
1.تهدید تازه وارد ها: یک صنعت شبیه باشگاهی است که شرکت ها با رفع بعضی از موانع از قبیل صرفه جویی مقیاس، نیاز اولیه به سرمایه و وفاداری مشتری به مارک تجاری اجازه ی ورود به ان را می یابند.
2. قدرت چانه زنی عرضه کنندگان و تامین کنندگان ؛ از آن جا که عرضه کنندگان می خواهند بالاترین قیمت را برای محصولات خود تعیین کنند، لذا جنگ قدرت بین شرکت ها وعرضه کنندگان رخ می دهد.دراین حالت پیروزی از آن کسی است که حق انتخاب بیشتری دارد و در صورت پایان یافتن ارتباط کمترضرر می کند.
3. قدرت چانه زنی مشتریان؛ مشتریان یک شرکت خواهان خرید محصولاتی هستند که قیمت پایین وکیفیت بالاتری داشته باشند. توانایی آن ها در انجام این کار بستگی به مقدار خرید آن ها، میزان اطلاعات آن ها از محصولات وتمایل آن ها به امتحان کردن سایر محصولات دارد.
4. تهدید محصول های جانشین؛ میزان رقابت به میزان قابل جایگزین بودن محصولات یک صنعت یا محصولات صنعت دیگر بستگی دارد.
5. شدت رقابت در بین شرکت های رقابت کننده؛ همه عوامل قبلی محور رقابت می چرخند.به نظر پورتر رقابت حد وسط بین جنگ شدید و دیپلماسی صلح و آرامش است. ویژگی خاص هر یک از این نیروها می تواند توضیح دهد که چرا شرکت ها استراتژی خاصی را اتخاذ می کنند. ( رحمان سرشت، 1384)
استراتژی کلی پورتر، بر این نکته تاکید دارد که، دو نوع مزیت رقابتی اساسی وجود دارد که شرکت ها نمی توانند از آن ها بهره ببرند. یکی هزینه ی بالا و دیگری تفکیک. این دو مزیت همراه با حیطه ی قلمرو یک کسب و کار خاص سه استراتژی کلی را برای دستیابی به عملکرد بالاتر از حد متوسط در یک صنعت شکل می دهند. این سه استراتزی عبارت هسنداز : رهبری هزینه، تفکیک و تمرکز ( پورتر،1985)
از نظر پورتر ، همه چیز بودن برای همه ی مردم دستورالعملی برای حد وسط استراتژیک و عملکرد پایین از حد متوسط است. شرکت ها برای به دست آوردن مزیت رقابتی باید از میان استراتژی ها یکی را انتخاب کنند. این استراتژی ها به این شرح اند:
الف. رهبری هزینه؛ هدف این استراتژی این است که شرکت، تولید کننده ایی کم هزینه در صنعت باشد. استراتژی رهبری هزینه از طریق کسب تجربه، سرمایه گذاری در تسهیلات تولید انبوه، استفاده از صرفه جویی مقیاس ونظارت دقیق بر کل هزینه های عملیاتی تحقق می یابد.
تفکیک؛ این استراتژی مستلزم توسعه ی کالا یا خدمات منحصر به فرد و بی نظیر با اتکا به وفاداری مشتری به مارک تجاری است. یک شرکت می تواند کیفیت بالاتر، عملکرد بهتر، یا ویژگی های منحصر به فرد را که هر یک از آن ها می توانند قیمت های بالاتر را توجیه کنند،ارائه دهند.
پ.تمرکز؛ این استراتژی در صدداست تا به بخش های کوچک بازار خدمت ارائه دهد. یک شرکت می تواند بر گروه های خاصی از مشتریان، خطوط تولید با بازار های جغرافیایی تمرکزکند. ( مینتزبرگ، آلستراند، لمپل،1384)
-عناصر ساختار صنعت 2.2 نمایشگر
عوامل تعیین کننده رقابت موانع وزود
رشد صنعت – صرفه جویی مقیاس
هزینه ثابت- ارزش افزوده – دسترسی به توزیع
تازه وارد ها
ظرفیت بیش از حد متناوب – تنوع کالا

                                                    .