مدل اثرات تصادفی

مدل اثرات تصادفی

1-2-7-3- آزمون فرض آماری
فرض آماری، ادعایی در مورد یک یا چند جمعیت مورد بررسی است که ممکن است درست یا نادرست باشد. به عبارت دیگر فرض آماری، یک ادعا یا گزاره‌ای در مورد توزیع یک جمعیت یا پارامتر توزیع یک متغیر تصادفی است. فرضیه آماری، نقطه آغاز آزمون فرض است و اصولاً بدون داشتن فرضیه آماری امکان انجام یک آزمون دشوار است. فرضیه آماری به دو نوع فرض صفر (H0) و فرض خلاف (H1) بیان می‌شود. فرضیه‌ای که در آزمون‌های آماری مورد آزمون قرار می‌گیرد فرضیه صفر است که همیشه حاکی از عدم وجود تفاوت می‌باشد. اما فرض خلاف همان فرضیه پژوهشی است که می‌تواند جهت‌دار یا غیر جهت‌دار باشد.(هومن،1386) هدف آزمون فرض آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات بدست آمده از داده‌های نمونه ادعایی که در مورد جمعیت مورد بررسی تایید می‌گردد یا خیر؛ بنابراین دو فرض مکمل به دو صورت زیر به وجود می‌آید.
فرض 0 H: ادعا غلط است.
فرض1 H: ادعا صحیح است.
فرآیند انتخاب یکی از دو تصمیم فوق را آزمون فرض آماری می‌نامند.
2-2-7-3- سطح معنی دار و خطاهای آماری
پس از آنکه فرض‌های آماری تعریف شدند، گام بعدی مشخص کردن سطح معنی دار بودن تفاوت‌ها (α) است. بدین صورت که فرضH0 را به نفع فرض H1 رد کنیم به شرط اینکه از طریق آزمون آماری مناسب مقداری بدست آوریم که احتمال وقوع آن مقدار با توجه به H0 برابر یا کمتر از یک احتمال بسیار کوچک باشد که با α نشان داده می‌شود. این احتمال وقوع کوچک را سطح معنی دارمی‌گویند. سطح معنی داری که محقق برای تعیین α در تحقیق انتخاب می‌کند بر تخمین او از اهمیت و یا درجه قابلیت کاربرد یافته‌هایش مبتنی است. در تحقیقات مالی و حسابداری غالباً این مقدار برابر با 05/0 در نظر گرفته می‌شود (آذر و مومنی، 1387).پس از انجام آزمون‌های آماری، محقق با توجه به یافته‌های آزمون آماری در مورد رد یا عدم رد فرضیه صفر تصمیم می‌گیرد. اگر نتایج آزمون به گونه‌ای باشد که نتوان آن را رد کرد، جایی برای اثبات یا تأیید فرضیه پژوهشی باقی نمی‌ماند، اما اگر فرضیه صفر رد شود، به طور غیرمستقیم فرضیه پژوهشی تأیید می‌شود. اگر فرضیه صفر در واقع صحیح باشد ولی محقق تصمیم به رد آن بگیرد خطای نوع اول رخ داده است. بر عکس اگر فرضیه صفری در واقع فرضیه‌ای غیر صحیح باشد ولی محقق آن را تأیید کند، دچار خطای نوع دوم شده است(دلاور،1387)
8-3- آزمون‌های تحلیل استنباطی
آزمون‌های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از یک گروه کوچک (نمونه) و تعمیم آن به جامعه مورد نظر با توجه به مقیاس اندازه‌گیری متغیرها، به دو گروه “پارامتریک” و “نا پارامتریک” تقسیم می‌شوند. آزمون‌های پارامتریک، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح مقیاس فاصله‌ای و نسبی می‌پردازند که حداقل شاخص آماری آن‌ها میانگین و واریانس است. در حالی که آزمون‌های نا پارامتریک، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح مقیاس اسمی و رتبه‌ای می‌پردازند که شاخص آماری آن‌ها میانه و نما است. آمار پارامتریک تحت تأثیر مقیاس سنجش متغیرها و توزیع آماری جامعه است؛ و تنها در صورتی که متغیرها از نوع فاصله‌ای و نسبی باشند و توزیع آماری جامعه نرمال یا به هنجار باشد از روش‌های پارامتریک استفاده می‌شود در غیر این صورت از روش‌های نا پارامتریک استفاده می‌شود.
1-8-3- بررسی نرمال بودن داده‌های تحقیق
با توجه به اینکه در جامعه‌های با توزیع نرمال، روش‌های پارامتریک و در جامعه‌های با توزیع غیر نرمال، روش‌های نا پارامتریک به کار گرفته می‌شود، لذا در ابتدا نرمال یا غیر نرمال بودن داده‌ها مشخص می‌شود و سپس فرضیه‌های پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرند.. منظور بررسی نرمال بودن از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده می‌شود. آماره آزمون فوق از مقایسه قدر مطلق بیشترین تفاوت‌ها بین مقادیر مشاهده شده واقعی از مقادیر مورد انتظار بدست می‌آید. نیکویی برازش این آزمون نشان می‌دهد که آیا داده‌های آزمون از توزیع خاصی (در اینجا توزیع نرمال) پیروی می‌کنند یا خیر
2-8-3 تکنیک داده ترکیبی
داده‌های ترکیبی مجموعه از داده‌ها است که شامل چند مقطع و یک دوره زمانی می‌باشد. مقطع می‌تواند بیانگر افراد، گروه‌ها، بنگاه‌ها، صنایع و … باشند. داده‌های ترکیبی به دلیل آنکه هم تغییرات زمانی و هم تغییرات درون مقطعی را منعکس می‌نماید و می‌تواند اطلاعات بیشتری را منعکس نماید. بسیاری از نکاتی که در تحلیل‌های مقطعی و یا سری زمانی نادیده گرفته می‌شود و یا غیر قابل مشاهده می‌باشند در تحلیل ترکیبی روشن می‌شوند.به طور کلی می‌توان برای بررسی داده‌های ترکیبی از مدل رگرسیونی زیر استفاده نمود.
که در آن عرض از مبدا . بردار ضرایب یا پارامترها ، شامل k متغیر توضیحی است وبیانگر ،جمله خطا می باشد که از فروض کلاسیک رگرسیون خطی پیروی می کند.در این صورت تخمین معادله فوق به فروض ما درباره عرض از مبدأ، ضریب شیب و جمله‌ی خطا بستگی دارد. روش های متداول برای تخمین معادله فوق به صورت زیر می باشد.
الف ) مدل رگرسیونی مبنی بر داده‌های تجمعی :
روش مدل اثرات مشترک
ب ) مدل رگرسیونی مبنی بر داده‌های پانلی :
روش مدل اثرات ثابت
روش مدل اثرات تصادفی
1-2-8-3- مدل اثرات مشترک (تجمعی)
این مدل که مبتنی بر داده‌های تلفیقی است. ساده‌ترین روش، حذف ابعاد فضا (مکان) و زمان از داده‌های تابلویی و تخمین مدل رگرسیون بالا، استفاده از روش حداقل مربعات OLS است. که آن را مدل داده‌های ترکیبی (pool) می‌نامند. یعنی همه مشاهدات سری زمانی را برای هر مقطع از بالا به پایین برای هر متغیر مدل مرتب کنیم و بعد مدل را به روش OLS معمولی تخمین بزنیم در این صورت مدل (3-1) به صورت زیر در می‌آید :
که در آن، عرض از مبدأ مشترک برای تمامی مقاطع است. در این مدل فرض می‌شود که مقدار عرض از مبدأ برای مقاطع مختلف یکسان است. هم چنین فرض می‌شود که ضرایب شیب متغیر های توضیحی برای مقاطع مختلف یکسان است.

Share