مخاصمات مسلحانه

مخاصمات مسلحانه

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل آشوب های خیابانی…….228
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح……………231
بند سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان…..235
گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی………………………………………………………………………………………………………………..238
بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………238
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه غیربین المللی……………………………………………………………………………………………………………………………………..242
1-استناد به ماده 3 مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی……243
2- استناد به شرط مارتنس در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی…….245
3-تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف…………………..246
4-قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف………………………..246
گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه بین المللی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..247
بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های زمینی………………..247
1-تانک ها……………………………………………………………………………………………………………………………..250
2-تسلیحات کوچک و سبک………………………………………………………………………………………………….252
3-مین های زمینی………………………………………………………………………………………………………………254
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی………….255
1-مقررات موجود بین المللی در زمینه تسلیحات متعارف دریایی…………………………………………256
الف-کشتی های جنگی………………………………………………………………………………………………………..256
ب-زیردریایی های نظامی…………………………………………………………………………………………………..258
ج-مین گذاری دریایی…………………………………………………………………………………………………………259
د-کاربرد اژدرها…………………………………………………………………………………………………………………..262
2-کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در وضعیت های مختلف جنگ دریایی……………………………263
الف-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت انسداد دریایی……………………………………………………..263

Share