محیط نرم افزار

محیط نرم افزار

جهت شبیه سازی هیدروسیکلون از مدل Hydrocyclone 2 استفاده و پارامترهای خواسته شده وارد گردید شکل (3-21).

شکل 3- 21 – وارد نمودن پارامترهای مربوط به شبیهسازی هیدروسیکلون در محیط نرم افزار USIM PAK
بعد از وارد نمودن پارامترها فرایند شبیه سازی انجام شد و دانهبندی خوراک ورودی به آسیا، سیکلون، سهریز و تهریز شبیهسازی شد جداول(3-14، 3-15، 3-16، 3-17، 3-18).

تعیین مکان مناسب برای هیدروسیکلون
شکل 3- 22 – آسیا و جداکننده MIMS خط چهارم تولید شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
شکل 3- 23 – مکان در نظر گرفته شده برای هیدروسیکلون خط چهارم کنسانتره شرکت گلگهر
موازنه آب بخش اولیه خط چهارم تولید کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
جهت دستیابی به درصد جامد 70% برای آسیا و 35% برای جداکننده MIMS، به ترتیب 240 و 460 مترمکعب بر ساعت آب باید به آسیا و خوراک جداکننده MIMS اضافه شود (شکل 3-24).

شکل 3- 24 – مقدار آب اضافه شده در بخشهای مختلف مدار
تعیین درصد جامد بهینه جداکننده MIMS
با تنظیم آب ورودی به توزیع کننده خوراک جداکننده MIMS، عیار و بازیابی آهن کنسانتره آن در درصد جامدهای موردنظر تعیین شد (شکل3-25).

شکل 3- 25 – عیار و بازیابی آهن کنسانتره MIMS در درصد جامدهای مختلف
درصد جامد پائین، ذرات مغناطیسی را از یکدیگر دور نگه می دارد، در نتیجه ذرات تحت تاثیر نیروی جنبشی آب نمی توانند به راحتی به هم بچسبند و از بازیابی ذرات مغناطیسی، کم خواهد شد. جرم مخصوص پالپ در جدایش تر مواد دارای نقشی اساسی است. چنانچه میزان درصد جامد بیش از حد پایین باشد، به دلیل تلاطم بیش از حد ذرات بسترسازی در سطح استوانه صورت نمی گیرد و در روند فرآیند اختلال ایجاد می کند. حال اگر جرم مخصوص پالپ بیش از حد باشد، گرانروی پالپ را افزایش می دهد که مجدداً جدایش ذرات را با مشکل مواجه می سازد و باعث کاهش کارآیی جدایش به دلیل راهیابی ذرات غیر مغتاطیسی به کنسانتره می گردد]14[.
– نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج
در طراحی مجدد آسیای گلولهای خط چهارم تولید کنسانتره مجتمع گلگهر، قطر و طول آسیا به ترتیب 5/5 متر و 5/9 متر بدست آمد، در صورتیکه قطر و طول فعلی آسیا به ترتیب 5/5 متر و 25/8 متر است.
با توجه به محاسبات صورت گرفته و جدول باند اندازه و درصد گلولههای لازم جهت عملیات خردایش آسیا به ترتیب برابر است با: (63 میلیمتر، 34%)، (50 میلیمتر، 43%)، (38 میلیمتر، 17%)، (25 میلیمتر، 6%)، هم اکنون اندازه گلوله و درصد شارژ هر اندازه گلوله در کارخانه برابر است با: (90 میلیمتر، 50%، 60 میلیمتر، 35%، 40 میلیمتر، 15%).

Share