محمدرضا شفیعی کدکنی

محمدرضا شفیعی کدکنی

افضل کرمانی، ابوحامد، سلجوقیان و غز در کرمان. تحریر محمد ابراهیم خبیصی، تصحیح محمد ابراهیم باستانی پاریزی، تهران: کوروش، 1373.
الزُهری، أبی عبدالله مجمد بن أبی بکر. کتابُ الجغرافیا. تصحیح محمد حاج صادق. ترجمۀ حسین قره چانلو. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1382.
بلاذری، احمد بن یحیی بن جابر. فتوح البلدان. ترجمۀ محمد توکل. تهران: نقره، 1367.
______. فتوح‌البلدان (بخش مربوط به ایران).‌ ترجمۀ آذرتاش آذرنوش. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1346.
بندهش (فرنبغ دادگی). گزارش مهرداد بهار. تهران: توس، 1385.
بیرونی، ابوریحان. آثار الباقیه. ترجمۀ اکبر داناسرشت. تهران: امیرکبیر، 1384.
بیهقی، خواجه ابوالفضل محمد بن حسین. تاریخ بیهقی. تصحیح علی اکبر فیاض. تهران: نشر علم، 1384.
بیهقی، ظهیرالدین ابوالحسن علی بن‌ ابی‌القاسم زید. تاریخ بیهق. تصحیح قاری سید کلیم‌الله حسینی. حیدرآبادِ دکن: دائرۀ‌المعارف العثمانیه. 1968م/ 1388ق.
بیهقی، علی بن زید. تاریخ بیهق. تصحیح احمد بن بهمنیار و محمد قزوینی. تهران: فروغی، 1345.
تاریخ سیستان. تصحیح ملک‌الشعرا بهار. تهران: زوار، 1314.
جوینی، عطاملک علاءالدین، تاریخ جهانگشای، جلد 1، تصحیح محمدبن عبدالوهاب قزوینی، لیدن، بریل. 1937 م/ 1355 ق.
جیهانی، ابوالقاسم بن احمد. اشکال‌ العالم. ترجمۀ علی بن عبدالسلام کاتب. با مقدمه و تعلیمات فیروز منصوری. تهران: به نشر، 1368.
حافظ‌ابرو، شهاب‌الدین عبدالله خوافی، جغرافیای حافظ‌ابرو، تصحیح صادق سجادی. تهران: دفتر نشر میراث مکتوب و انتشارات بنیان، 1375.
حاکم نیشابوری، ابوعبدالله. تاریخ نیشابور. ترجمۀ محمد بن حسین خلیفه نیشابوری. تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: آگاه، 1375.
________. تاریخ نیشابو. تلخیص احمد بن محمد بن الحسن المعروف به خلیفه النیسابوری، به کوشش بهمن کریمی. تهران: ابن سینا، 1339.
حدود العالم من المشرق الی المغرب. تصحیح منوچهر ستوده. تهران: طهوری، 1362.
_______. به کوشش و. و. بارتولد، مقدمه و تعلیقات و به کوشش و. مینورسکی، ترجمه میرحسین شاه. کابل: پوهنجی پوهنتون، 1342ش.
حقایق‌نگار خور‌موجی، میرزا جعفرخان. ُنزهت ‌الاخبار. تصحیح سید علی آل‌داود. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380.
خنجی، فضل‌الله بن روزبهان. مهمان‌نامه بخارا. تاریخ پادشاهی محمد شیبانی. به کوشش منوچهر ستوده. تهران: علمی و فرهنگی، چاپ سوم، 1348.
خوارزمی، ابوعبدالله محمدبن احمدبن یوسف کاتب، مفاتیح العلوم، لیدن: بریل، 1895. عنوان جلد به انگلیسی:
Abū Abdallah, Mohamad ibn Ahmed ibn Jusef, Al-khatib Al-khowarazmi, Mafātih Al-Olūm, ED, by: Van Vloten, Leidaen, 1895.

Share