محل استقرار

محل استقرار

بر خلاف آنچه برخی این امر را چنین توصیف کرده‌اند: «در بخارا به دلیل رشد اقتصادی شهری از اهمیت شارستان که محل استقرار اشراف زمین‌دار بوده، کاسته شده و زندگی شهری از آن جا به ربض که محل کار و کسب قشرهای رو به توسعۀ بازرگانان و صنعتگران بوده منتقل می‌شود». یوسفی‌فر، ساختار اقتصاد شهری در ایران دورۀ سلجوقیان، ص 165 (پاورقی دوم).
در سال 235 قمری در زمان محمد بن عبدالله بن طلحه طاهری و توسط احمد بن خالد امیر بخارا: نرشخی، تاریخ بخارا، ص 48.
نرشخی، تاریخ بخارا، ص 68. برخی از شهرها بودند که جامع آنها بیرون از شارستان و ربض و کهندژ بود، مانند «برنگ» که «جامعش بیرون از شهر سر راه سمرقند» بود. مقدسی، احسن التقاسیم، ص 392. برای آگاهی بیش‌تر از این مسئله در بحث پیرامون مسجد مواردی بیان شده است.
جیهانی، اشکال العالم، ص 187.
جیهانی، اشکال العالم، ص 188؛ اصطخری، مسالک و ممالک، ص254.
ابن‌حوقل، صوره الارض، ص 167.
برای بررسی اختلاف نظر‌های ابن‌حوقل با اصطخری دربارۀ کارکرد و موقعیت کهندژ به نسبت ربض و شارستان نیشابور، ر.ک: مسالک و ممالک، ص 204.
اصطخری، مسالک و ممالک، ص 247.
کیانی، «شهر جرجان». در نظری اجمالی به شهرنشینی و شهرسازی در ایران، ص 231.
حاکم نیشابوری، تاریخ نیشابور، ص 196. همین تعبیر دربارۀ قلعه سنگ سیرجان نیز به کار رفته است که آن را قلعۀ بیضا نیز نامیده‌اند. سنگی سفید که در میانۀ دشت واقع شده (ر.ک: وزیری، جغرافیای کرمان، ص 260) و کهندژ بر آن ساخته شده است: برای آگاهی بیش‌تر، ر.ک: لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، ص 322؛
اصطخری، مسالک و ممالک، ص 143؛ حدود العالم من المشرق الی المغرب، ص 128. برای آگاهی بیش‌تر، ر.ک: گوبه، «ارگ بم»، ص 305.
اصطخری، مسالک و ممالک، ص 219؛ مقدسی کهندژ کابل را شگفت‌انگیز می‌داند؛ احسن التقاسیم، ص 443.
نرشخی، تاریخ بخارا، ص 34.
ابن‌حوقل، صوره الارض، ص 167.
دربارۀ موقعیت ارگ بخارا به تفصیل توضیح داده شده است. اصطخری دربارۀ کهندژ نیشابور بیان می‌کند: «قهندز از شارستان برون است و ربض گرد بر گرد شارستان قهندز است» (مسالک و ممالک، ص 204). به گونه‌ای که هر سه از جانب باروی شمالی در دامنه تپه‌ها به یکدیگر می‌رسیده‌اند.
برای نمونه کهندژ کابل را می‌توان نام برد که به گفتۀ اصطخری: «کابل قهندزی دارد سخت استوار. از یک راه بیش [بر او] نتوان شد. و این قهندز مسلمانان دارند و ربض هندوان کافر دارند»، مسالک و ممالک، ص 219. ارگ بم تنها از یک راه به شارستان راه می‌یافت اما از جبهۀ شرقی راهی پنهانی برای گریز تعبیه شده بود.
خلف تبریزی، برهان قاطع، ذیل «شهرستان»، ص‌1315. انجو شیرازی، فرهنگ جهانگیری، ذیل «شهرستان»، ص‌2182.
برای نمونه، شهر کِش که دو شارستان درونی و بیرونی داشت، ر.ک: اصطخری، مسالک و ممالک، ص‌254 و دربارۀ شهر تونکث از شهرهای ایلاق در نزدیکی اشروسنه، ص‌261. همچنین کاربرد اصطلاح‌های شهر درونی و بیرونی در مقدسی، احسن‌التقاسیم، ص‌409.
تا چند دهه پیش مردم یزد اصطلاح‌های «توشهری» و «درشهری» را برای ساکنان درونی و بیرونی حصار به کار می‌بردند. هم چنان که در شهر جرجان دورۀ اسلامی اصطلاح‌های تمیشه برون و تمیشه درون (در دو سوی دیوار تمیشه) به کار می‌رفت.
در این باره، ر.ک: بخش شهرواحه‌های سغد (بازشناسی مفهوم شهر در سغد) در این پژوهش.
Kanta/ Kand
پیگولوسکایا، شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، ص‌243.

Share