محدودیت ها

محدودیت ها

0.5594 Cl-
0.003 0.3676 Fe++ FeSO4 X3
0.6324 SO4–
محدودیت های مساله
برای نمونه در مورد آهن چون درصد آهن موجود در هر ترکیب آهن دار و مجموع آهن های بدست آمده مشخص است بنابراین می توان محدودیت اول و دوم را برای آهن (b1) نوشت:
0.314×1 + 0.4406×2 + 0.3676×3 ≤ 0.4 (mlgr/lit (
نمونه موردی
در این قسمت چگونگی تولید آب گرم معدنی به صورت مصنوعی با توجه به نمونه های طبیعی “آب گرم معدنی فردوس”، “آب گرم معدنی رامسر” و “آب گرم معدنی سرعین اردبیل” مورد بررسی قرار گرفت، که با توجه به قرار گیری عناصر شیمیایی این آب گرم معدنی در حدود استاندارد وزارت بهداشت و رد استاندارد بودن “آب گرم معدنی رامسر” آب گرم معدنی مذکور مورد بررسی قرار گرفت و مراحل کار به صورت گزارش های تصویری توضیح داده خواهد شد:
در ابتدا به دلیل اینکه بایستی از آب پایه (آب مصرفی معمولی) در تولید آب گرم معدنی مصنوعی استفاده نمود (به علت اقتصادی بودن)، این آب مورد تجزیه و آنالیز آزمایشگاهی قرار گرفت و نتایج آنالیز آن در جدول 4-1 قابل مشاهده می باشد.
در گام دوم آب گرم معدنی طبیعی مورد نظر (آب گرم معدنی فردوس) مورد آنالیز قرار گرفت و نتایج آن در جدول 4-1 مورد مشاهده می باشد.
در گام سوم و با توجه به نتایج گام 1 و 2 و همچنین با استفاده از مدل مسئله امتزاج و فرمول نویسی شیمیایی آب گرم معدنی فردوس به صورت زیر مدل سازی و با استفاده از نرم افزار لینگو11 حل گردید که میزان مورد نیاز از هر ترکیب از نتیجه این گام حاصل می گردد.

(توضیح اینکه ضرایب متغیرها در تابع هدف همان قیمت هر میلیگرم از همان متغیرها در بازار با واحد ریال هستند و داریم: که این ها نیز ترکیبات یونی بین یون های موجود در آنالیز آب گرم معدنی فردوس در جدول 4-1 میباشند.)
Subject to:

(توضیح اینکه: حدود محدودیت ها با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت قیل از جدول 4-1 و امکان حداکثر 10 درصد خطا بدست آمده است برای مثال محدودیت اول و دوم برای یون Cl نوشته شده است که با توجه به جدول یاد شده در آب گرم معدنی فردوس 3150 میباشد و از آنجاییکه 19 میلیگرم از آن در آب پایه وجود داشته است میزان 19-3150 که میشود 3131 مورد نیاز است که با توجه به 10درصد خطا این میزان در بازه بسته 3444.1 و 2817.9 قرار میگیرد. اما در خصوص ضرایب محدودیت ها در قسمت قبل کاملا توضیح داده شده است.)
Global optimal solution found.
Objective value: 491.4852 قیمت بهینه هر لیتر آب معدنی مصنوعی قردوس (ریال) Infeasibilities: 0.000000
Total solver iterations: 7
Variable Value Reduced Cost
X1 3815.571 0.000000
X2 140.5385 0.000000
X3 662.5000 0.000000
X4 1.188679 0.000000

Share