محدودیت زمانی

نمونه عبارت است از زیرمجموعهای از جمعیتی که پژوهشگر مایل است نتایج را بدانها تعمیم دهد. به طور کلی روش نمونه گیری طبقهای در مطالعه هایی که محقق قصد مقایسه زیرگروه های مختلفی را داشته باشد، مناسب است. بطور خلاصه در روش نمونه گیری طبقهای محقق مطمئن است که نمونه انتخاب شده براساس ویژگی ها و عواملی که اساس آن طبقه بندی بوده اند نماینده واقعی جامعه موردنظر است
(دلاور، 1382).
شیوه مورد عمل در این تحقیق «اختصاص متناسب» نامیده می شود. (بازرگان و همکاران،1384) بدین صورت که محقق نمونه را به گونه ای انتخاب کرد که گروه های منتخب با همان نسبت که در جامعه هستند، با همان نسبت به عنوان نماینده جامعه در نمونه حضور داشته باشند.
بنابریان انتخاب نمونه به اندازه کافی به منظور جمع آوری اطلاعات معتبر از اهمیت بسزایی برخوردار است. حجم نمونه باید به اندازه ای باشد که نتایج حاصل عیناً با نتایج همان مطالعه در جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده است برابر باشد.
شیوه نمونه گیری:
برای انتخاب نمونه در تحقیق حاضر، از آنجاییکه قلمرومکانی و همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر به صورت یک مطالعه موردی در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان و براساس یک سری زمانی بین سال های 1391-1381، می باشد. بنابراین ازداده های مربوط به تحقیق از طریق سامانه متمرکز اطلاعات مربوط به تسهیلات مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان استخراج می شود. به عنوان نمونه آماری در تحقیق حاضر گنجانده می شود. و در مرحله بعد مورد داده های فوق جهت تجزیه و تحلیل آماری جهت سنجش روابط متغیرهای تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند.
تعیین حجم نمونه :
نمونه ایده آل، در واقع کل اعضاء جامعه است. اما در پژوهش، به دلیل محدودیت زمانی، پژوهشگر ناگزیر به نمونه‌گیری است تا با بررسی آن، نتایج بدست آمده را به کل جامعه تعمیم دهد. در انتخاب نمونه باید نهایت دقت اعمال شود تا نمونه منتخب، معرف جامعه باشد. در غیر این صورت نتایج پژوهش برای جامعه غیر قابل اتکا است. در این تحقیق، برای انتخاب نمونه، نخست تمام اطلاعات مربوط به تسهیلات مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان از سال1391-1381، انتخاب شده و سپس داده هایی که در طی قلمرو زمانی حاوی معیارهای پیش گفته شناخته نشدند، از جامعه مورد مطالعه حذف شدند. پس از مشخص شدن
داده های قابل نمونه‌گیری، نخست یک مطالعه آغازین براساس فرضیه‌های پژوهش به عمل آمد سپس تعداد نمونه مورد نیاز براساس فرمول نمونه‌گیری کوکران و به شرح زیر استخراج شد.
فرمول تعیین حجم نمونه کوکران:

که در آن:
z = نرم استاندارد برابر 96/1.
D= ضریب اطمینان و برابر 05/0.
N= حجم جامعه آماری و برابر 121،039 فقره اطلاعات مربوط به تسهیلات مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان تعیین شد.
با توجه به اطلاعات فوق حجم نمونه به شرح زیر و برابر 383 فقره اطلاعات مربوط به تسهیلات مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان تعیین شد. که حجم نمونه تقریباً 32%(درصد)، حجم جامعه آماری بوده است.

برای انتخاب داده های نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شده است. این روش زمانی به کار می‌رود که جامعه دارای طبقه‌های کاملاً مشخص و تعریف شده باشد. بنابراین، نخست طبقه‌بندی براساس نوع وام یا تسهیلات مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان و با توجه به ملاحظات مزبور انجام شد و سپس از هر طبقه با در نظر گرفتن سهم آن در کل جامعه، نمونه‌گیری انجام شد. در جدول 3-1 فرآیند نمونه گیری نشان داده شده است:
جدول (3-1): نمونه آماری تحقیق (بانک ملت استان سمنان از سال1381الی 1391)

                                                    .