محافظه کاری حسابداری

محافظه کاری حسابداری

واتز (2003)
محافظه کاری به طور سنتی با استفاده از این ضرب المثل که هیچ سودی را پیش بینی نکنید، اما همه‌ی زیان‌ها را پیش بینی کنید قابل تعریف است.
فلسام و اوهلسون (1995)
محافظه کاری به معنای انتظار اینکه خالص ارزش دارایی‌های گزارش شده توسط یک شرکت، در بلند مدت از ارزش بازار آن کمتر باشد.
باسو ( 1997)
محافظه کاری عبارت است از گرایش حسابداری به الزام درجه‌ی بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب، نسبت به شناسایی اخبار بد. طبق این تعریف از محافظه کاری،   پیش بینی سودهای آتی، بایستی از قابلیت اثبات پذیری بیشتری نسبت به زیان‌های آتی برخوردار باشد.محافظه کاری روشی است که طبق آن، در واکنش به اخبار بد، شناسایی عایدات و خالص دارایی‌ها کاهش می‌یابد و این در حالی است که، در واکنش به اخبار خوب شناسایی عایدات و خالص دارایی‌ها افزایش نمی‌یابد.
واتز و زیمرمن( ۱۹۸۶)
محافظه کاری یعنی اینکه حسابدار باید از بین ارزش‌های ممکن، برای دارایی‌ها کم‌ترین ارزش و برای بدهی‌ها بیشترین ارزش را گزارش کند. درآمدها باید دیرتر شناسایی شوند نه زودتر و هزینه‌ها باید زودتر شناسایی شوند نه دیرتر.
هندریکسون و ون بردا (۱۹۹۲)
محدودیت کلی ابهام را به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظه کاری در حسابداری سنتی می‌دانند. آن‌ها معتقدند هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی‌های مربوط در حسابداری به طور کامل نباشند، اما می‌بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته را به دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکا تر آن‌ها را تعدیل نمود (هندریکسون و ون بردا، ۱۹۹۲). از نظرآنها منابع زمینه ساز ابهام در حسابداری به شرح زیر می‌باشند.
عموماً حسابداری با واحد های تجاری‌ای در ارتباط است که انتظار می‌رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند و از آنجایی که غالباً تخصیص‌ها بین دوره‌های گذشته و آینده صورت می‌گیرد، باید در مورد منطق این تخصیص‌ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت. حال آنکه نمی‌توان تخصیص‌های صورت گرفته بر اساس مفروضات و انتظارات را به طور کامل مورد تایید قرار داد.
معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزش‌های پولی ثروت تعیین می‌شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه‌ای متفاوت باشد.
همچنین بر این موضوع تاکید می‌کنند که از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده، نظریه بازارهای کارا نشان می‌دهند که به طور سیستماتیک، روش‌های مختلف اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی‌شوند از این رو سرمایه گذاران باید درجه‌ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان‌های نقدی آتی بکار گیرند
بیور و رایان(۲۰۰4)
محافظه کاری حسابداری را تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری دارایی‌ها عنوان می‌کنند.
کیسو، ویگانت و وارفیلد (۲۰۰۱)
به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله‌ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه‌ای که ممکن است موجب ارائه بیش از واقع دارایی‌ها و سود شود راه حلی را بر می‌گزیند که کم‌ترین پیامد را داشته باشد.
پنمن و ژانگ(2002) 
محافظه کاری حسابداری را انتخاب روش و برآوردی از حسابداری می‌دانند که ارزش دفتری دارایی‌ها را به گونه‌ای بارز، پایین نشان می‌دهد. بنابراین در شرایط تورمی، انتخاب LIFO برای شناسایی موجودی کالا نسبت به روشFIFO  ، روش محافظه کارانه‌ای می‌باشد. همچنین به‌کارگیری قاعده اقل بهای تمام شده یا بازارLCM ، به هزینه منظور کردن هزینه‌های تحقیق و توسعه، انتخاب روش‌های سریع استهلاک، سیاست‌هایی که باعث در نظر گرفتن ذخیره بالا برای مطالبات مشکوک الوصول می‌شود و شناسایی تعهدات مربوط به گارانتی، روش‌های محافظه کارانه‌ای می‌باشند که باعث می‌شوند خالص ارزش دفتری یک واحد اقتصادی، پایین نشان داده شوند.
شباهنگ(۱۳۸۱)
از دیدگاه تهیه کنندگان صورت‌های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش‌های پذیرفته شده‌ی حسابداری است که به یکی از نتایج زیر منتج می‌شود:
شناخت کندتر درآمد فروش

Share