محاسبه آلفای کرونباخ

محاسبه آلفای کرونباخ

663/.
Chi-squar:822.730
Df:210
Sig:.000
آزمون کرویت بارتلت
Kmo:.76
طبق یافته های جدول مقدار kmo برابر 76/0 و مقدار آزمون بارتلت برابر 730/822 است همچنین مشارکت اکثر گویه ها در مقیاس تقریبا بیش از 3/0 بر این اساس اعتبار سازه ای گویه ها در قالب یک طیف برای سنجش مفهوم فردی شدن مورد تایید قرار می گیرد . روایی این طیف با توجه به محاسبه آلفای کرونباخ 06/85 درصد است مورد قبول است . لازم به ذکر است اگر مقدار ضریب آلفا کرونباخ از 7/0بیشتر باشد حاکی از وجود سازگاری درونی مناسب میان گویه هاست .
در شاخص سازی فردی شدن 17سوال موقعیتی در پرسشنامه لحاظ گردید . از آن جا که هر سوال شامل دو گزینه بود گزینه اول نمره 1 و گزینه دوم نمره دو را به خود اختصاص داد . پاسخ به گزینه اول سوالات نشان دهنده عدم رشد فردیت در فرد بود و پاسخ به گزینه دوم سوالات نشان دهنده رشد فردیت . . بنابراین با توجه به این17 سوال که پاسخ گویی به آن نمره یک یا نمره دو را به خودش اختصاص می داد . بیشترین نمره در این مقیاس 34 و کمترین نمره 17 بود ترکیب این نه سوال مقیاس فردی شدن را نشان می داد . ازآن جا که پس از ترکیب نمره ها این مقیاس ، در سطح سنجش فاصله ای در نظر گرفته می شد برای اخذ جدول دو بعدی این مقیاس به مقیاس اسمی تبدیل شد . چرا که گزینه پاسخ گویی به سوالات وجود یا عدم رشد فردیت را در فرد مورد بررسی قرار می داد . از این رو مقیاس فردی شدن با استفاده از کد گذاری مجدد به دو طبقه تقسیم شد بنابراین به لحاظ نظری افرادی که نمره 17- 25 را دریافت کردند در گروه یک قرار گرفتند یعنی کسانی که فردیت در آن ها رشد چشمگیری نداشت و کسانی که نمره 26-34 را دریافت کردند در گروه دوم قرار گرفتند یعنی کسانی که رشد فردیت در نگرش آن ها بروز یافته بود .
تعریف مفهومی دینداری
دینداری اشاره به پذیرش دین توسط انسان دارد و دینداری یا تدین ناظر به پذیرش دین توسط انسان‌هاست. در واقع دینداری صفت و حالت انسان درباره دین است (خدایاری فرد، مقیاس دینداری 1388: 28).
.تعریف عملیاتی دینداری
در این نوشتار برای بررسی و واکاوی در دینداری افراد از ابعاد دینداری گلاک و استارک استفاده کردهایم. ابعاد دینداری گلاک و استارک دارای پنج بعد اعتقادی، مناسکی، عاطفی، پیامدی و شناختی میباشد. در این تحقیق با توجه به استدلال ذکر شده در مباحث پیشین برای سنجش دینداری افراد از بعد شناختی این مدل صرف‌نظر کرده و از طریق چهار بعد اعتقادی، مناسکی، عاطفی (تجربی) و پیامدی به سنجش دینداری افراد میپردازیم.
.بعد اعتقادی
تعریف مفهومی بعد اعتقادی
باورهایی را در برمیگیرد که در هر دین از افراد مومن به آن دین انتظار میرود که به آن‌ها اعتقاد داشته باشند. این بعد اشاره به یک سری ارزشها و هنجارهایی است که پیروان یک دین به آن‌ها ایمان داشته و خود را مقید به رعایت آن‌ها میدانند. علاوه بر این، این بعد میتواند اشاره به باور و ایمان به وجود یک سری از موجودات ماورایی و مقدس در هر دین نیز داشته باشد.
تعریف عملیاتی بعد اعتقادی
برای سنجش دینداری افراد در این بعد به سراغ یک سری از اعتقادات موجود در دین اسلام که یک فرد مومن و دیندار باید به آن اعتقاد داشته باشد رفتهایم وگویههای خود را برای این بعد بر طبق این اعتقادات طرح کرده‌ایم. برای تعریف عملیاتی بعد اعتقادی دینداری از2 گویه استفاده شده است. در این گویهها ، حقیقت داشتن روز جزا، حقیقت داشتن قرآن، سنجش قرار گرفته است.
تعریف مفهومی بعد عاطفی
این بعد اشاره به حالت درونی، احساسی و قلبیای است که در یک فرد مومن به اصول و ارزشهای یک دین ایجاد شده و بر روی رفتار ظاهری او تأثیر میگذارد. ازجمله این حالات درونی میتوان احساس رحم و مروت و دلسوزی که در درون یک فرد ایجاد میشود را نام برد.
در واقع می‌توان گفت این بعد همان بعد تجربی دینداری میباشد و اشاره به یک سری حالات درونی در فرد دارد که به دنبال وجود اعتقادات دینی در فرد و در مورد محتوای اعتقاداتی موجود در هر دین در درون فرد به‌وجود میآید. ابراهام مازلو در رابطه با این بعد از دینداری در حالی‌که از آن به عنوان تجربههای والا یاد می‌کند میگوید « این تجربهای است ساکت و آرام و نه تجربهای تند احساسی و اوجگیر؛ پاسخی خودجوش به اعجاز، مبهوت کننده، قداستیافته، وحدتبخش و از نوع ارزشهای متعالی (مازلو، 1386: 14). این نوع تجربه دینی میتواند تجربهای چنان ژرف و تکاندهنده باشد که به تغییر دائمی منش فرد و جهان بینیاش بینجامد … در تجربههای والا ادراکات به طور نسبی خویشتعالیبخش، خودفراموشگر، بیخویشتر و ناخودخواهانتر است… در تجربه والا اغلب عواطفی نظیر حیرت، هیبت، احترام، فروتنی، تسلیم و حتی عبادت در برابر عظمت این تجربه گزارش شده است (همان ،82-77).
تعریف عملیاتی بعد عاطفی

Share