مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی

هاشمی معتقد بود وقتی که تولید کم باشد، تحمیل بر بودجه دولت است. یعنی پولی خرج می‏شود ولی چیزی ندارد که آن پول را برگرداند چون تولیدی در کار نیست. در این شرایط کسی که پول ندارد فقیر می‏ماند ولی پولدار خود را با شرایط روز منطبق می‏کند. کسری بودجه ناشیازهمین خرج کردن بدون تولید است که تورم را به دنبال دارد و فقر عمومی محصول آن است(روزنامه اطلاعات 3/6/69 ص8).
هاشمی عدم توجه به تولید را عامل بدبختی‏هاو مایه همهگرفتاری‏های کشور می‏دانست و تولید باید محور همه کارها قرار گیرد.
هاشمی ضمن دعوت مردم به صبر و متانت در دوره حساس بازسازی و توسعه اقتصادی چنین بیانمی‏کنند:
اگرازنظراقتصادیقویباشیم، حرفماندرجهانخریدارخواهدداشتماوقتیمی‏توانیمپایگاهخوبیبرایتفکراسلامیباشیمکهخودرابهگونه‏ای بسازیمکهنقطهضعفینداشتهباشیموواقعاٌمستقلبودهوزنجیره‏های وابستگیراپارهکردهباشیم(اطلاعات، 9 تیر 1371).
هاشمی با اعلام مشارکت ملی برای سازندگی، تولید و آبادانی و رفاه را مهمترین هدف دولت قرار داد که پایه‏ای برای رسیدن به تمدن بزرگ انقلاب اسلامی خواهد بود. او سرمایه‏گذاری‏های عظیم زیربنایی از اقدامات مهم و بنیانی برای آینده کشورمی‏دانست، که اگر مردم به اهمیت انها واقف شوند، حاضر به تحمل بسیاری از مشکلات خواهند بود(اطلاعات، 9 تیرماه 1371).
4-3-1-تحلیل سخنرانی‏های هاشمی رفسنجانی(رئیس جمهور دوره گفتمان سازندگی)
در اینجا تلاشمی‏شود متن‏هایی از سخنرانی هاشمی انتخاب گردد که دیدگاه‏های ریس جمهوری دوران گفتمان سازندگی را نشان دهد. در ادامه اقدام به انتخاببه سه سخنرانی به شرح زیرمی‏شود:
متن اول سخنرانی هاشمی (آذر ماه 1368)
متن دوم سخنرانی هاشمی (به مناسبت هفته دولت در شهریور 1371)
متن سوم سخنرانی هاشمی(مرداد 1372)
متن اول سخنرانی هاشمی (آذر سال 1368)
این سخنرانی حدود یکصد روز پس از برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری در تاریخ 15 آذر 1368 دردیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام شده است. هاشمی رفسنجانی در این متن به تبیین ویژگی‏های برنامه اول توسعهمی‏پردازد.
جدول (4-11) تحلیل گفتمان متن اول سخنرانی هاشمی
واژگان کانونی
منابع ارزی، ملت ایران، دولت، امکانات، کارخانجات، درآمد، تولید، صادرات، استقراض، سرمایه دار خارجی، سرمایه گذار، انرژی، نفت و گاز، تورم
واژگان سلبی
بدبینانه، بدبین کردن مردم، شیوه جاهلانه، ضد انقلاب، استعمار، انحراف، شیطنت، امیدهای کاذب، راه نینداختن تولید
قطب‏بندی‏ها
داشتن تولید در مقابل نداشتن تولید، توسعه اقتصادی در مقابل عدم توسعه اقتصادی، سرمایه‏گذاری در مقابل عدم سرمایه‏گذاری، داشتن صادرات در مقابل نداشتن صادرات
مفاهیم
توزیع منابع، نیاز مردم

Share