مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی

با توجه به آنکه آن دسته از مشمولین بازنشستگی که شاغل در نهاد ارتشمی‏باشند داری صندوق بازنشستگی مخصوص به خود بوده و از شمول صندوق بازنشستگیتامین اجتماعی منفک می‏باشند، لازم است، حق بیمه مستخدمین ارتش به صندوق بازنشستگی مربوطه انتقال پیدا نماید.
تا پیش از این قانون، امکان انتقال حق بیمه سهم مستخدمین شاغل ارتش از سازمانتامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران فراهم نبوده است.
در صورت تغییر محل خدمت و به تبع آن تغییر در صندوق بیمه بازنشستگی افراد، لازم است سوابق خدمت آنان نیز به صندوق جدید انتقال یابد.
نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی افراد به دنبال تغییر در محل خدمت و به تبع آن تغییر صندوق بازنشستگی، نیازمند تصویب قانون و مقرراتی در این باره می‏باشد.
به منظور رفاه حال بیمه شدگانتامین اجتماعی، و حمایت از اقشار بازنشسته، امکان بازنشستگی پیش از موعد برای آنان فراهم گردد.
قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگانتامین اجتماعی دو رکن مهم و اساسی دارد: سن بیمه شده؛ سابقه پرداخت حق بیمه.
بر مبنای قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان، سن بازنشستگی از 60 سال به 55 سال کاهش یافت و سابقه پرداخت حق بیمه از 30 سال به 20 سال تقلیل مییابد.
مشاغل سخت و زیان‏آور با سابقه پرداخت حق بیمه کمتری به نسبت مشاغل عادی امکان بازنشستگی پیش از موعد دارند.
لازم است مشاغل خاص، با توجه به شرایط کاری و حرفه ایشان، در زمان محاسبه سوابق پرداخت حق بیمه از مزایا و ارفاق‏هایی برخوردار باشند.
اشتغال به کار بازنشستگان ممنوع است و در صورت اشتغال عواقبی متوجه آنانمی‏باشد.
پیش‏فرضها مشخص می‏کند که مجلس دومتحت تاثیر شرایط انقلابی و اوضاع اجتماعی کشور وبویژه تحت الشعاع شرایط جنگ، حمایت‏های اجتماعی از اقشار بازنشستگان را مدنظر قرار داده بود. ممکن بود که شرایط خاص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشوری در حال جنگ، آنچنان رو به بحران باشد که به مرور زمان توان مالی و حمایتی دولت در حوزه اجتماعی با توجه به ناگزیر بودن به اختصاص بخش عمده از منابع مالی در بخش نظامی و لجستیکی، رو به کاهش رود؛ و بر بخش حمایت‏های اجتماعی به شدت آسیب وارد شود. بر این مبنا، انتقال بازنشستگان نیروهای مسلح به صندوق‏هایی دیگر، از سویی به منطور خدمات رسانی بهتر و تمرکز بر آن‏ها، و یا کاستن از بار مالی حاکم بر صندوق بازنشستگی کشور و سازمانتامین اجتماعی، در آن برههاز پیش‏فرض‏های مهم به شمار می‏رفت؛ در این راستا، با ایجاد صندوق‏های بازنشستگی مختص به مشاغل خاص در گام نخست و سپس تفکیک حق بیمه مشمولین، در گام بعدی، با تصویب قوانین مورد نیاز در خصوص نحوه نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی، اقدام به انتقال حق بیمه‏های مربوطه به صندوقهای مذکور شده است و در عمل صندوق بازنشستگی ارتش، با تحت پوشش قرار دادن مشمولان شاغل در این حوزه، تلاش شده تا نظامیان مورد حمایت ویژه قرار گیرند.
اما با وجود مشکلات و بحران‏های بسیار،مجلس دوم در راستای رسالت خود بر مبنای گفتمانحاکم بر شرایط انقلابی کشورو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(اصل 29) مورد را اهتمام قرار داده و برآن پافشاری کرده است. گواه این مدعا، تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد در حمایت از مشاغل خاص، بخصوص شاغلان مشاغل سخت و زیان‏آور است که بر مبنای این قانون، «بازنشستگی» که عبارت از حالتی است که کارمند رسمی دولت با داشتن شرط معینی از سن و دارا شدن سنوات معینی از خدمت، طبق قانون و به موجب حکم مقام صلاحیت دار، احراز می کند و ضمن خاتمه یافتن حالت اشتغال، وی مادام العمر مستحق دریافت حقوق بازنشستگی می گردد، دچار دگرگونی در ضوابط و شرایط مربوطه (سن و سابقه خدمت) گردید و در عمل، نوع خاص و جدیدی از بازنشستگی بروز نمود که بر مبنای آن، بازنشستگی پیش از موعد مقرر عادی خود به وقوع می پیوندد و آن را ” بازنشستگی پیش از موعد” می‏نامند. موارد زیادی از قبیل حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی بیماریهای تحلیل برنده شغلی، بیماریهای معلولیت زای شغلی، مجروحیت، مصدومیت و یا بیماریهای ناشی از اختلالات بدنی باعث می شود که فرد پیش از موعد بازنشسته شود(میرشریفا، 1390) یا چنین درخواستی را، درصورت داشتن حداقل 55 سال تمامسن و سابقه پرداخت20‏سال یا بیشتر حق بیمه، تقدیم کارفرمای خود نماید.
در اصل، بر مبنای این قانون، شاغلین مشاغل سخت و زیان‏آور، پنج سال زودتر بازنشسته می‏شوند(مرکز پژوهش‏های مجلس، 1390: 11).
از سویی دیگر پیش‏فرض‏ها گویای آن است که، با توجه به آنکه بازنشستگی در واقع مرحله‏ای از زندگی کارکنان و دوره‏ای است پس از اتمام سال‏های خدمت که دیگر ضرورتی ندارد تا کار و فعالیت نمایند، لذا می‏توانند در خانه بمانند و به کارهایی مثل ورزش یا فعالیتهای مورد علاقه خود که در چارچوب درآمد و منابعی که در اختیار دارند انجام دهند و از حمایت‏های دولتی مقرر و تعیین شده در این خصوص استفاده نمایند، در صورت نقض قوانین و دستور العمل‏های مربوطه که حاکی از عدم اشتغال به کار(بخصوص در بخش‏های دولتی) بازنشستگان مشمول صندوق‏های بازنشستگی است، حمایت‏های مذکور فسخ و مشمول مورد نظر از دریافت حقوق و مزایای بازنشستگی تعریف و تعیین شده خود محروم خواهد گردید. کاربرد واژگان سلبی «قطع مستمری» در متن مصوبات مجلس دوم، مؤید این موضوع می‏باشد.
این مصوبات که بیانگر جهت‏گیری‏های اصلی مجلس دوم پیرامون موضوع بازنشستگی است، می‏تواند به اپیزودهای معنایی زیر تقسیم شود.
– بازنشستگی مقوله کلان و فراسازمانی
بر مبنای این اپیزود معنایی، حمایت‏های دولتی در حوزه بازنشستگی مقوله‏ایمی‏باشد که علیرغم فعالیت‏های سازمانتامین اجتماعی در این خصوص، نیازمند حمایت‏های و پشتیبانی‏های سایر نهادها و ارگانهانیزمی‏باشد. اساساً بر مبنای چنین باوری بوده که ایجاد سازوکارهای قانونی تفکیک صندوق‏های بازنشستگی ارتش از صندوق بازنشستگیتامین اجتماعی صورت پذیرفت.
– نگاهی حمایتی‏تر به مقوله بازنشستگی و مشمولان بازنشستگی
این اپیزود معنایی، لزوم حمایت بیشتر از طریققوانین بازنشستگی را به تصویرمی‏کشد؛ چرا که برخی مشاغل از قبیل مشاغل سخت و زیان‏آوربا توجه شرایط کاری دشوار، نیازمند حمایت‏های ویژه در خصوص برخورداری از مزیت بازنشستگیمی‏باشند.
حال پس از بیان این توضیحات، لازم است در راستای شیوه تحلیل گفتمان فرکلاف، به تبیین متن مصوبات دومین دوره مجلس شورای اسلامی پرداخت.
گام آخر: تبیین متن
مطالعه و بررسی مصوبات مجلس دوم گویای تاثیرپذیری گفتمان این متن از شرایط گفتمانی حاکم بر کشور در دولت چهارمو نیز اثرگذاری شرایط اجتماعی – سیاسی کشور در دوران جنگ تحمیلی بوده است.چرا که این مجلس نیز، به تأسی از گفتمان هژمون آن برهه زمانی، همچنان تحقق عدالت اجتماعی از شاهراهتامین اجتماعی را مدنظر داشته و در صدد بهتر نمودن شرایط کاری و بازنشستگی برخی مشاغل که در رده مشاغل سخت و زیان‏آور دسته بندیمی‏گردند، برآمده است تا از منظر کیفی، شرایط نسبتا عدالت گونه‏ای میان اینگونه مشاغل با مشاغل عادی ایجاد نماید.
از سویی دیگر، همانگونه که ذکر آن رفت غلبه فضا و شرایط سیاسی و اجتماعی کشور در تمامی عرصه‏هاکه سبب تحت الشعاع قرار گرفتن مقوله بازنشستگی در کشور و حمایت‏های دولتی در این خصوص گردید، تحت تاثیر مستقیم شرایط جنگ تحمیلی بوده است که در این بین، تمامی مصوباتی که در این برهه زمانی پیرامون موضوع بازنشستگی به تصویب مجلس شورا رسیده است نیز بی‏تاثیر نبوده و ناگزیر از توجه و مدنظر قرار دادن شرایط موجود کشور بوده است.
و اما، مصوبات مذکور دارای نکاتی قابل توجه به شرح ذیل می‏باشند:
هر سه مصوبه حاکی از رویکردی اصلاحی در قوانین و مقررات بازنشستگی دارد.
مضمون مصوبات اول و دوم در راستای سازوکارهای قانونی فعالیت صندوق‏های بازنشستگی خاص می‏باشد تا به دنبال فعالیت هرچه بهتر و خدمات رسانی هرچه بیشتر چنین صندوق‏هایی، از تعداد مشمولین صندوق بازنشستگیتامین اجتماعی کاسته شود. به تعبیری دیگر این صندوق‏ها در کنار صندوق بازنشستگیتامین اجتماعی، وظیفه خدمت رسانی به مشمولان بازنشستگی را به انجام رسانند.

Share