رشته حقوق

مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه

قرابت زمانی فعالیت اولین دوره مجلس مقننه در ایران با استیلای گفتمان موسوم به انقلاب جبران نیازهای مسکوت مانده تاریخی( که مصادف با انقلاب و دفاع مقدس است) در کشور بود، که این گفتمان بر رویکردها، سیاست‏ها، اهداف و عملکرد مجلس اول تاثیر داشته است. بطوریکه، تأکیداین گفتمان بر تلاش به منظور تحقق عدالت اجتماعی در جامعه، سبب تصویب مصوباتی در مجلس اول گردید که رنگ و بوی عدالت اجتماعی به مفهومی که در آن گفتمان بکار می‏رفت، در آن بخوبی رخ نموده است.
مجلس اول، در راستای تحقق این مهّم(تحقق عدالت اجتماعی) در حوزه بازنشستگی که بیان‏کننده لزوم برخورداری همگان در جامعه اسلامی از حمایتی‏های خاص و البته دولتی در این بارهمی‏باشد، مصوباتی را ارائه نمود که بر مبنای حداقل امکاناتی که دولت انقلابی و البته درگیر جنگ، جمهوری اسلامی ایران در آن شرایط در اختیار داشت و امکان عملی شدن اهداف و برنامه‏های تعریف شده را به دولتمی‏داد؛ چرا که دولت وقت به دلایل جنگ، عملاً امکان اختصاص بودجه بیشتر به منظور تحت پوشش قرار دادن طیف بیشتری از اقشار جامعه در حوزه خدمات بازنشستگی را نداشت، بر این اساس، در صدد برآمد با انجام اصلاحاتی در نظام پرداخت حقوق موجود کمبودها را جبران نماید.
و اما، مصوباتی از این مجلس، دارای نکاتی قابل توجه به شرح ذیل می‏باشند:
مصوبات اول و دوم، در نگاه اول، مصوباتی ضد و نقیض به نظرمی‏رسد، چرا که در مصوبه اول، با کاسته شدن از حقوق بازنشستگی افراد، در عمل، وضعیت رفاهی آنان را با مشکلاتی مواجه می‏نماید؛ اما، در قالب مصوبه دوم، با تصویب قانون در جهت اعاده به خدمت بازنشستگان، در عمل، بهبود وضعیت رفاهی آنان را رقم می‏زند.
تصویب مصوبه قانونی مورخ 15/ 1/ 1363 پیرامون موضوع حداکثر حقوق بازنشستگی، به جهت کاهش مشمولین صندوق‏های بازنشستگی که دریافت‏کننده حقوق بازنشستگی می‏باشند، با نفس گفتمان حاکم که برخورداری همگان ازتامین اجتماعی را تأکید و تبلیغمی‏نمود منافات دارد؛ این در حالی است که با دقت در دیگر مصوبه مجلس اول(مصوب 1362/04/15) که بر مبنای آن بانک سپه مجاز به ایجاد و نگهداری صندوق بازنشستگی مشمولین خاص(کادر انتظامی سازمان پلیس قضایی) گردیده، در عمل عدالت مورد نظر تحقق یافته است.
در آخر، با توجه به بستر و زمینه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که متن مصوبات مجلس اول تصویب و ایراد شده است، باید اظهار داشت، گفتمان ارائه شده در جهت عدالت مورد نظر و ارتقاء رفاه بازنشستگان، بوده است.
4-2-2-3-2- تحلیل گفتمان مصوبات دوره دوم مجلس شورای اسلامی بر اساس روش فرکلاف
با سپری شدن اولین تجربه قانونگذاری مجلس شورا در نظام جمهوری اسلامی ایران، با آغاز به کار مجلس دوم در سال 1363 مقوله بازنشستگی در کنار سایر مقولاتی که حقوق آحاد جامعه را تضمینمی‏نمود، مورد طرح و بررسی قرار گرفت که ماحصل آن تصویب سه مصوبه در این خصوص بود.
توصیف، تفسیر و تبیین بازنشستگی در مصوبات دومین دوره مجلس شورای اسلامی
گام آغازین: توصیف متن
بر اساس جدول 4-9، بررسی متن مصوبات مجلس دوم حاکی از آن است که، متن بیان‏کننده نشانه‏های واژگانی‏ای به شرح ذیل می‏باشد که معرّف گفتمان مصوبات دومین مجلس شورای اسلامی است:
جدول (4-9) تحلیل گفتمان مصوبات مجلس دوم
واژگان کانونی
حق بیمه، مستخدمین شاغل، سازمانتامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی، حقوق و مزایا، مستمری بازنشستگی، کسور بازنشستگی و سنوات خدمت، مشمولانتامین اجتماعی، بازنشستگی، سن بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد، سابقه پرداخت حق بیمه، کارفرما، کارگر، محاسبه مقرری سابقه پرداخت و کارهای سخت و زیان‏آور
واژگان سلبی
بازنشستگی، حق بیمه وصولی، کسور بازنشستگی، اخذ مابه التفاوت سهم بازنشستگی، نیاز، تعویق، کارهای سخت و زیان‏آور و قطع مستمری
قطب‏بندی‏ها
مستخدمین شاغل ارتش در تقابل با بازنشستگی ارتش، حق بیمه در تقابل با کسور بازنشستگی، مستخدم و کارگر در تقابل با کارفرما، بازنشسته در تقابل به حقوق بگیر و شاغل، میزان مستمری بازنشستگی در تقابل با پرداخت سنوات حق بیمه، کارهای عادی در تقابل با کارهای سخت و زیان‏آور، مستمری بازنشستگی در تقابل با قطع مستمری، ارفاق در تقابل با سابقه پرداخت، بازنشستگی پیش از موعد در تقابل با بازنشستگی بموقع
مفهوم بازنشستگی در متن
اصلاح قوانین بازنشستگی و بر مبنای آن حمایت از اقشار محروم از جمله بازنشستگان
جان کلام متن
دولتبایداز اقشار بازنشسته و صندوق‏هااز طریق پرداخت مستمری بازنشستگی،تسهیل بازنشستگی پیش از موعد و غیره حمایت کند تا دوگانگی طبقاتی در جامعه کاهش یابد. در این میان اقشار خاص مثل نیروی نظامی و انتظامی و غیره باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند.
در کنار نشانه‏های واژگانی، بررسی نظام آوایی و دستوری متن گفتمان مصوبات مجلس دوم حاکی از غلبه وجه غیردستوری بر فضای کلی متن است؛ هرچند به واسطه ماهیت الزام‏آور و امری بودن قوانین و مقررات مصوب از سوی نهاد قانونگذاری در هر کشور، من جمله ایران، انتظار آنمی‏رود که وجه امری و دستوری بخوبی از طریق نظام آوایی و دستوری متن قابل درک باشد. امّا، با این وجود، مقنن سعی نموده با کاربرد فعل «مکلّف است» تا حدودی وجه دستوری قوانین مصوب را حفظ نماید و جنبه الزامی بودن آن را به رخ بکشد.
مجموعه ویژگی‏های صوری‏ای(واژگانی و دستوری) موجود در متن، در نهایت کلیت متن یا گفتمان مصوبات مجلس دوم شورای اسلامی پیرامون بازنشستگی را شکلمی‏دهند.
گام میانه: تفسیر متن
با بررسی دقیق مفاد مصوبات مطروحه، می‏توان پیش‏فرض‏های دومین مجلس شورای اسلامی در متن این مصوبات را که در اصل زمینه‏ساز تدوین و تصویب قوانین و مقرراتی در این خصوص بوده است را بدین شرح بیان نمود:

مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع چگونه است، ازدواج

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید