مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی

8/11/1360
اعاده به خدمت کارکنانی که حداقل با 15 سال خدمت بازنشسته شده اندوتخصص آنها مورد نیاز است
3
اول
30/3/1361
تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولین صندوقتامین اجتماعی
4
اول
28/1/1362
قانون بازنشست کردن 16 نفر از کارکنان شهرداری‏ها
5
اول
15/4/1362
ایجاد و نگهداری صندوق بازنشستگی کادر انتظامی سازمان پلیس قضایی
در توضیح نشانه‏هایی که در مصوبات نمود پیدا کرده است، باید گفت که در بستر گفتمان جبراننیازهای مسکوت مانده تاریخی، نشانه” تعیین حداکثر حقوق ” برای جبران دال خالی شکاف حقوق و یکسان‏سازی حقوق بازنشستگی و پرداخت آن بر مبنای عدالت بر اساس مفصل‏بندی گفتمان انقلاب اسلامی برجسته شده است،در آن برهه زمانی این نوع یکسان‏سازی‏هاعدالت تلقی می‏شد. اما نشانه اعاده بهخدمت بازنشستگان به دلایلی از قبیل نیاز به تخصص بازنشستگان، و کمبود نیروی متخصص در شرایط اوایل انقلاب، و از سوی دیگر می‏توانست برای حمایت از سالمندان و بهبود وضعیت رفاهی آنان قلمداد گردد، چرا که بازنشستگان علاوه بر دریافت مستمری ماهیانه بازنشستگی، با اعاده به خدمت و کار در سازمان‏های دولتی، امکان دریافت حقوق ماهیانه نیز دریافت پیدا می‏کردند.دو نشانه دیگر نیز جنبه حمایت از بازنشستگان را دارند. یعنی برخودار کردن کارکنان شهرداری از حقوق بازنشستگی حمایت از آنان بشمار می‏رود، و ایجاد صندوق‏های بازنشستگی برای اقشاری خاص از قبیل پرسنل نظامی، انتظامی نوعی حمایت از آنان بشمار می‏رود. تامل بر نشانه‏های فوق، که همه این نشانه‏هادربستر گفتمان حاکم در آن دوره زمانی، در راستای عدالت به معنی رفع دوگانگی طبقاتی و کاهش فاصله طبقاتی بوده است. شکل 4-2 مفصل‏بندی بازنشستگی در بستر گفتمان زمینه‏ای انقلاب اسلامی بر اساس مصوبات مجلس اول را نشان می‏دهد.
شکل (4-2) مفصل‏بندی بازنشستگی در گفتمان جبران نیازهای مسکوت مانده
(براساس مصوبات مجلس اول)
4-2-2-2-2- تحلیل گفتمان مصوبات مجلس دومبه روش لاکلاو موموفه
درادامه این بحث، پیرامون مجلس دوم، شایان ذکر است، این مجلس در سال 1363 به ریاست هاشمی رفسنجانی فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1367 به کار خود پایان داد. در این دوره از مجلس نیز، از سویی با توجه به تداوم هژمونی گفتمان جبران بر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه ایران، و از سویی دیگر با توجه به شرایط حاکم بر کشور در دوران جنگ و اوج گیری شرایط بحرانی در کشور، گفتمان‏سازی از سوی دولت مستقر، صورت نگرفت و همچنان گفتمان جبران بر عرصه‏های مختلف در کشور تسلط داشت. با توجه به تداوم جنگ تحمیلی در کشور و اقتضای شرایط جنگی مبنی بر تمرکز بر بخش‏هایی از تولید و صنعت در کشور که مرتبط با شرایط جنگ و الزامات آن باشد، در عمل برخی صنایع و حرف را متوقف و نیروهای شاغل در این حوزه‏هارا مجبور به جابجایی از فضای کاری و حرفه‏ای پیشین خود به محیط‏هاو فضاهای کاری جدید نمود؛ اینگونه نقل و انتقالات صورت گرفته، نیاز به تصویب دستور العمل‏هاو قوانینی جدید را الزامی نمود که از دید مجلس دوم مخفی نماند و بررسی‏هاو اتخاذ تصمیماتی قانونمند در این باره را از سوی مجلس دوم شورای اسلامی شاهد بودیم.
اما، نکته شایان ذکر آن است که، بطور کلی، به واسطه تداوم گفتمان شرایط انقلابی بر فضای قوه مقننه در سال‏های 1363 تا 1367 رویکرد کلی دولت چهارم و مجلس دوم به مقوله بازنشستگی شباهت بسیاری به رویکرد دولت سوم و مجلس اول، پس از انقلاب دارد که گواه این مدعا، مصوّبات دومین دوره مجلس شورای اسلامیمی‏باشد. بررسی‏های صورت گرفته در مصوبات مجلس دوم حاکی از آن است که مطابق جدول 4-8، در کل 3 مصوبه در خصوص بازنشستگی به چشم می‏خورد، بدین شرح که:
جدول (4-8) بازنشستگی در مصوبات مجلس دوم
ردیف
مجلس
تاریخ تصویب
مضمون مصوبات
1

Share