رشته حقوق

مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه

زندگی شخصی سخنران اشاره دارد که وی استفاده شخصی از انقلاب نکرده است
محیط آرام بیشتر از محیط ماجراجویانه برای گسترش اسلام و انقلاب تناسب دارد
مطابق جدول 4-13، بررسی واژگان کانونی متن نشان می‏دهد که واژه عدالت با 16 بار تکرار در زمره واژگان پرتکرار است. تکرار این واژه، بیان گر جهت‏گیری جدید در گفتمان سازندگی است. در تفسیر عدالت اجتماعی باید گفت که عدالت از دیدگاه سخنران با استفاده درست از سوبسید‏هاارتباط دارد، و واقعی شدن قیمت‏هامصداق عدالت است.
اپیزودهای معنایی این متن به شرح زیر است:
1. اعتلای کشور. یعنی با توجه به آرمان‏های انقلاب اسلامی، و سپری شدن دوره جنگ و دفاع، حالا نوبت اعتلای کشور است.
2. حقوق مردم. سخنران پیشرفت و تعالی کشور از قبیل امکانات آموزشی، مخازن، منابع و غیره را در زمره حقوق مردم می‏آورد کهان حقوق، وظایف دولت در آن بر هه را تعیینمی‏کند.
3. امنیت و آرامش. محیط آرام برای توسعه نفوذ اسلام بیشتر از محیط ماجراجویانه تناسب دارد. امنیت و ثبات برای بازسازی کشور غنیمت است.
4. دشواری اجرای عدالت. پرداخت سوبسید سوخت باعث بلعیدن شدن منابع نفت و گاز نسل‏های آینده می‏شود، بنابراین بلعیدن منابع نسل آینده ضد عدالت است.
در راستای تبیین این متن، باید گفت که این متن تحت تاثیر فضای انتقادی حاکم در آن برهه زمانی بوده است. در واقع برای توجیه سیاست‏هاوپاسخ گویی به انتقادات و کاهش فضای تنش زا در جامعه شکل گرفته است. برخی از جریانات سیاسی منتقد آن زمان، تأکید داشتند، که سیاست‏های اقتصادی دوران سازندگی موفقیت‏آمیز نبوده و وعده‏های دوران سازندگی را نسیه‏های غیر قابل نقد قلمدادمی‏کردند(روزنامه سلام، اسفند، 1371)، از موارد مورد انتقاد عدم توفیق دولت سازندگی در خصوص عدالت اجتماعی بود. از انتقادات فرهنگی جدی نگرفتن هجوم فرهنگی سازمان دهی شده علیه ارزش‏های انقلاببود.
با توجه به مطالب فوق، می‏توان گفت که مهمترین رویکرد گفتمان سازندگی، تولید و توسعه اقتصادی است، با توجه به این که مفاهیمی اقتصادی از قبیل تولید، توسعه، رشد از دال‏های تهیگفتمان پیشین بشمار می‏رود، گفتمان سازندگی با برجسته‏سازی دال‏های خالی که نشانه کمبود و نقصان گفتمان پیشین بود، توانست باگردآوری مفاهیمی مانند رشد اقتصادی، تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی، واقعی کردن قیمت‏ها، حول نشانه مرکزی “تولید و توسعه اقتصادی” نظام معنایی جدیدی را شکل دهد.بنابراین گفتمان سازندگیدر پی این بود که دال‏های خالی گفتمان پیشین رادر زمینه تولید و توسعه جبران کند، و کشور را به حالت مطلوب برساند. بر همین اساس پررنگ‏ترین نشانه و اصلی‏ترین دال، “تولید و توسعه اقتصادی” است. سایر نشانه‏های مهم این گفتمان از قبیل “رشد و سازندگی”، ” تعدیل اقتصادی”، “خصوصی‏سازی”، “واقعی کردن قیمت‏ها”، “توسعه اقتصادی دولت محور”، و ” دولت نیرومند حامی بازار” دیگر نشانه‏هایی هستند که مفصل‏بندی معنایی این گفتمان را شکل می‏دهند. بر همین اساس شرط فقرزدایی، گسترشتامین اجتماعی با تمام زیرمجموعه‏های آن(از جمله بازنشستگی)اهتمام به تولید، اشتغال، و کار است. دراین گفتمان بین رفاه،تامین اجتماعی، کاهش فقر عمومی، و تولید همگرایی بسیار نزدیکی وجود دارد. بنابراین تمام اقدامات و برنامه‏های انجام گرفته دراین دوره را باید با توجه به روح اصلی و دال مرکزی یعنی ” تولید و توسعه اقتصادی” با تعبیر خاص آن تفسیر کرد.
4-3-2-تحلیل متون بررسی شدهبر مبنای گفتمان زمینه(گفتمان سازندگی)
در این گفتمان برنامه‏های اول و دوم توسعه به تصویب رسید. همچنین این دوره مصادف است با مجالس سومین و چهارمین(1375 – 1367) ادوار مجلس شورای اسلامی، بنابراین متون مربوط به قوانین برنامه اول و دومتوسعه، و همچنین مصوبات سوم وچهارم مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‏گیرد.
4-3-2-1- تحلیل متون قانون برنامه‏های اول و دوم توسعه بررسی شدهبر مبنای روش لاکلاو و موفه
با روی کار آمدن دولت سازندگی در محدوده زمانی 1368 تا 1376 دو برنامه اول و دوم توسعه به تصویب رسید.
4-3-2- 1-1- تحلیل متون قانون برنامه‏های اول توسعه بررسی شدهبر مبنای روش لاکلاو و موفه
در برنامه اول توسعه، اگر چه هیچ تبصره‏ای به صورت مجزا به بازنشستگی نپرداخته است، اما با توجه به جهت‏گیری دولت بهتامین اجتماعی(که مقوله بازنشستگی هم اززیرمجموعه‏های است) که ریشه در اصل 29 قانون اساسی دارد، رویکردهای سازندگی در برنامه اول توسعه نیز نمود پیدا کرده است.
جدول (4-14) بازنشستگی در قانون برنامه اول
ردیف
برنامه توسعه
تبصره
مضمون

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مقایسه تطبیقی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید